คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing, Chiang Mai University
ที่อยู่110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
วารสารพยาบาลสาร
สีประจำคณะ     สีแสด
สัญลักษณ์ตะเกียงของฟอเรนซ์ ไนติงเกล
เว็บไซต์http://www.nurse.cmu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(โรงพยาบาลสวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใกล้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย(Regular programs) และหลักสูตรนานาชาติ(International programs) โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา[1][แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 58ปี นับตั้งแต่รัฐบาลมีดำริให้ก่อตั้ง"โรงเรียนแพทย์"ขึ้นในส่วนภูมิภาคในปีพ.ศ.2499 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีมติให้สร้างโรงเรียนแพทย์แห่งที่สาม(ถัดจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)ขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยได้เลือกให้จัดตั้งโณงเรียนแพทย์แห่งใหม่นี้ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้อนู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล) ในขณะนั้นเองมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้เสนอให้จัดตั้ง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” ขึ้นพร้อมกัน และได้จัดเตรียมบุคคลากรทางด้านวิชาการด้วยการรับสมัครพยาบาลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนจากองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (United States Organization Mission; USOM)

ปี พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชาด้านการพยาบาลเรียกชื่อว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507

เมื่อรัฐบาลได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นในปีพ.ศ.2508 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ได้ถูกโอนย้ายจากสังกัดของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้มาอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจึงเปลี่ยนสถานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลังจากนั้นในปีพ.ศ.2509 แผนกวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้เปิดสอนในระดับปริญญตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(การพยาบาล) ในปีพ.ศ.2511 แผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติให้ภาควิชาต่างๆ ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะ ดำเนินงานในฐานะโครงการจัดตั้งคณะ เพื่อให้มีความคล่องตัวขึ้นมากกว่าเมื่อเป็นภาควิชา ภาควิชาพยาบาลฯ จึงมีชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์” ไปด้วย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 462/2514 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2514) และในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ถือเอาวันที่ 15 สิงหาคม 2515 เป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีพ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แยกตัวออกจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล จึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนสภาพจากส่วนงานราชการเป็นส่วนงานในกำกับของรัฐบาล

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น)
  • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
  • สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาบริหารการพยาบาล
  • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
  • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
  • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเด็ก
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหรการพยาบาล
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา
   • การบริหารการพยาบาล
   • การพยาบาลผู้ใหญ่
   • การพยาบาลแม่และเด็ก
 • หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หน่วยงานและภาควิชา[แก้]

ในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น4ส่วนงานหลัก ได้แก่

 • สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
  • งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
  • งานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
  • งานบริการทั่วไป
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
  • กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  • ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม (Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation: CNEI)
  • ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์  (Midwifery Research Center: MRC)
  • ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(Center of Community Health System Development: CCSD )
  • ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ (The Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region: COHSN)
  • ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care: MHCC)
  • ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล (Nursing Policy and Outcome Center: NPOC)
  • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care: CRIEC )
  • ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and     Reproductive Health: SH-RH )
  • ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น (Center of system and mechanism development for children       and adolescents care: CdCaC )
 • ศูนย์บริการพยาบาล
  • หอพักนักศึกษาในกำกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวต่างๆ

รายนามหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี[2][แก้]

รายนามหัวหน้าแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่, หัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนาม ตำแหน่ง ปีที่บริหารงาน(พ.ศ.) หมายเหตุ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ[3] หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ 2502-2507
หัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2507-2515
รองศาสตราจารย์ เปรียบ กูรมะโรหิต[4] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515-2521
ศาสตราจารย์ สมจิตต์  ภาติกร[5] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521-2529
ศาสตรจรย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ[6] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529-2536
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์[7] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536-2544
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล[8] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544-2551
รองศาสตราจารย์  ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ[9] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551-2555
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล[10] คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-ปัจจุบัน

สถานที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[แก้]

หอพักนักศึกษาพยาบาล 1[แก้]

หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 เป็นอาคารหอพักนักศึกษา4ชั้น มีรูปทรงเหมือนตัว T เปิดให้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, 3 และ4 พักอาศัย มีทั้งห้องแบบ3คน 4คน และ2คน เดิมเป็นอาคารหอพักพยาบาล1 โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารเฉลิมพระบารมี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก อาคาร2 อาคาร4 คณะพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มอาคารหอพักพยาบาลของโรงพยาบาล ภายในชั้นล่างประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ITSC ห้องอาหารคณะพยาบาลศาสตร์ สนามบาสเกตบอลคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(โรงพยาบาลสวนดอก) มีประเพณีสำคัญคือประเพณีเดินหอซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีในวันแรกเข้า

หอพักนักศึกษาในกำกับ 2 (หอพยาบาล)[แก้]

เป็นอาคารหอพักความสูง7ชั้นในกำกับของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ดำเนินการบริการโดยศูนย์บริการพยาบาล มีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษาเพศหญิงจากทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการห้องพักแบบ3คน ทั้งห้องพัดลมและห้องปรับอากาศ เป็นโครงการหอพักชุดเดียวกับหอพักนักศึกษาในกำกับ1 (หอสีชมพู) และหอพักนักศึกษาในกำกับ3 (หอแม่เหียะ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณชั้น 1 ประกอบไปด้วยร้านค้า ศูนย์บริการไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหาร เป็นที่นิยมของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เช่นเดียวกันกับหอพักนักศึกษาพยาบาล 1

อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (N1)[แก้]

เป็นอาคารสูง 6 ชั้น อยู่บริเวณติดกับถนนสุเทพและหอผู้ป่วยฟื้นฟู และอาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องประชุม ห้องบรรยาย สำนักงานกลุ่มวิชาต่างๆ และสำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

ลานดอกปีบ[แก้]

คือลานหญ้าระหว่างอาคาร1 อาคาร3 และอาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์-เทคนิคการแพทย์ มักใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญเช่น งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ (N3) หรือ อาคารเทพกวี[แก้]

เป็นอาคารสูง 6 ชั้น อยู่บริเวณเดียวกับอาคาร1 และอาคารNT ภายในประกอบไปด้วยห้องบรรยาย สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานกลุ่มวิชาต่างๆของคณะ

อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์-เทคนิคการแพทย์ (NT)[แก้]

เป็นอาคารสูง 5 ชั้น อยู่บริเวณเดียวกันกับอาคาร1 และอาคาร3 และใกล้กับอาคารสงฆ์อาพาตและหอผู้ป่วยฟื้นฟู มีทางเดินยกระดับเชื่อมกับอาคาร1 อาคาร3 และอาคารเรียนของคณะเทคนิคการแพทย์ และภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องบรรยาย สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และสำนักงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (N2)[แก้]

เป็นอาคารสูง6ชั้น ภายในอาคารประกอบไปด้วยพิพิธพันธ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้านกาแฟ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ ITSC ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ห้องบรรยายศตวรรษที่21 และห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ

อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ (N4)[แก้]

เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ภายในอาคารประกอบไปด้วยสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานศูนย์บริการพยาบาล สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องบรรยายกลุ่มเล็ก ลานกิจกรรม และลานจอดรถสำหรับบุคคลากร

หอพักพยาบาล 3[แก้]

เป็นอาคารหอพักสูง 4 ชั้น อยู่บริเวณติดกับหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 ใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์พยาบาล บริเวณชั้น 1 จะมีทางเชื่อมติดกับส่วนหอพักนักศึกษาชาย

แฟลตพยาบาล[แก้]

เป็นอาคารหอพักสูง4ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์พยาบาลและครอบครัว อยู่บริเวณเดียวกับกลุ่มอาคารหอพักพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ชั้น 1 มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) ของคณะพยาบาลศาสตร์ไว้ให้บริการ

อาคาร 55 ปี พยาบาล มช[แก้]

เป็นอาคารหอพักความสูง4ชั้น สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติพักอาศัย อยู่บริเวณระหว่างหอพักในกำกับ 2 และกลุ่มอาคารหอพักพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อ้างอิง[แก้]

พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

แผนผังภายในคณะพยาบาลศาสตร์

เกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการพยาบาล

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ชีวิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/establishment-faculty-of-nursing.html
 2. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-1.html
 3. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-1.html
 4. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-2.html
 5. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-3.html
 6. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-4.html
 7. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-5.html
 8. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-6.html
 9. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-7.html
 10. http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/index.php/home/dean-list/dean-8.html