คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
LgUDRU.png
คําขวัญมีเหตุ มีผล เก่งคน เก่งงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Udon Thani Rajabhat University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
อาคาร ScB-4 หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันก่อตั้ง30 เมษายน พ.ศ. 2561 (สภาฯ เห็นชอบ)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
สีประจําคณะ     สีเขียวไข่กา (เขียวอมฟ้า)
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
เว็บไซต์https://nurse.udru.ac.th/

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Udon Thani Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ ณ พื้นที่การศึกษาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1]

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เห็นชอบแต่งตั้งให้นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางวิชาการพยาบาลและการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กร และมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน [2]

ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 และวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ต่อมา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาการพยาบาล ได้รองรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

ดอกไม้ประจำคณะ[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต[3]
    • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ. 4 ปี)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
    • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี)[4]

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. นางมาลี ล้วนแก้ว 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม 2562 [5]
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน [6]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]