คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Nursing
Udon Thani Rajabhat University
คติพจน์มีเหตุ มีผล เก่งคน เก่งงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2561 (สภาฯ เห็นชอบ)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
ที่อยู่
สี  สีเขียวไข่กา (เขียวอมฟ้า)
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
เว็บไซต์https://nurse.udru.ac.th/

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Udon Thani Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ ณ พื้นที่การศึกษาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1]

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เห็นชอบแต่งตั้งให้นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางวิชาการพยาบาลและการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กร และมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน [2]

ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 และวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ต่อมา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาการพยาบาล ได้รองรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) เพิ่มอีก 1 หลักสูตร ต่อมาปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จึงย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากบริบทและการบริหารงานไม่ค่อยคล้องตัว เพราะสาขาวิชาเปิดสอนที่พื้นที่ในเมือง

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สภาพยาบาลได้รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี) เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นมา

ดอกไม้ประจำคณะ[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับประกาศนียบัตร
ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล[3](1 ปี)
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต[4]
    • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ. 4 ปี)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. นางมาลี ล้วนแก้ว 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม 2562 [5]
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน [6]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]