คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
LgUDRU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Udon Thani Rajabhat University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันก่อตั้ง30 เมษายน พ.ศ. 2561 (สภาฯ เห็นชอบ)
คณบดีนางมาลี ล้วนแก้ว (รักษาราชการแทน) [1]
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
เว็บไซต์Nurse UDRU

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เป็นคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [2]

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เห็นชอบแต่งตั้งให้นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางวิชาการพยาบาลและการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กร และมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน [3]

ทำเนียบคณาจารย์

นางมาลี ล้วนแก้ว [4]

  • ค.บ.การพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.ม.การพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางลักขณา พุทธรักษ์ [5]

  • วท.บ. พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กระทรวงสาธรารณสุข
  • พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางจิรา ขอบคุณ [6]

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
  • พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต[7]

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางมาลี ล้วนแก้ว 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]