สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Institute of Nursing
Suranaree University of Technology
ตราท้าวสุรนารี
สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชา
ชื่อย่อสวพย. / IN
สถาปนา31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (14 ปี)
คณบดีผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
ที่อยู่
สี  สีน้ำเงิน
เว็บไซต์http://nurse.sut.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Institute of Nursing, Suranaree University of Technology) เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งเป็นลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2565 มีแผนจะเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) โดยในระยะแรกจะจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรอุดมศึกษาที่ขาดแคลนมาก

ต่อมาในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จึงให้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน โดยในปี 2541 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2541 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541)[1]

ต่อมาในปี 2552 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงได้รับก่อตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติจัดตั้ง “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Institute of Nursing, Suranaree University of Technology” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และมีประกาศการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันครั้งแรก (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกเมื่อปี 2552 จำนวน 48 คน ปัจจุบันรับนักศึกษารุ่นละ 100 คน (ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย[2] ปัจจุบันมีอายุกว่า 14 ปี และมีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 10 รุ่น (พ.ศ. 2565)

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานคณบดี
 • สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สถานวิจัย

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]