รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล/ในกำกับของรัฐ[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2439
2. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชือปัจจุบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริรา สภากาชาดไทย 2457
3.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2497
4. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 2501
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2505
6. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2507
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2516
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2525
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2536
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
14. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
15. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2541
16. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
17. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 2544
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2546
19. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2550
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550
22. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2551
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2552
25. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2555
28. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2556
29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
30. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2557
31. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
32. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2559) 2559
33. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2560) 2560
34. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560
35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561) 2561
36. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561) 2561
37. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561) 2561

สถาบัน/วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2457
2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2501
3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2507
4. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2511
5. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2513

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วพบ.โรคทรวงอก (เดิม) 2399, วพบ.ศรีธัญญา(เดิม) 2513, วพบ.บำราศนราดูร(เดิม) 2517
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 2475
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2489
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2492
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2498
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2498
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2504
8. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2508
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2509
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2509
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 2511
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2513
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2513
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2513
15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 2514
16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2516
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2517
18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2518
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2520
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 2521
21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2523
22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2525
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 2525
24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2525
25. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2526
26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2527
27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2532
28. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2532
29. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2538
30. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2558) 2558

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 2466
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2484
3. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2490
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 2527
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2528
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2529
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ) 2531
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2537
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2538
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2542
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2549
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2549
13. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 2549
14. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2549
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2549
16. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ) 2550
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2550
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2551
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 2552
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 2557
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2557
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 2557

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (กำลังดำเนินการให้สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร)[แก้]

 1. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2553 ณ ปัจจุบันพักโครงการจัดตั้งคณะฯ ไว้)
 2. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 3. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
 4. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 5. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2563)
 7. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 8. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 9. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ภายหลังจัดตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ)
 10. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อดีตสถาบันที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์[แก้]

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน***มหาวิทยาลัยปิดดำเนินการ
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ***ปิดหลักสูตร