ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อต่อไปนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล/ในกำกับของรัฐ[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาลครั้งแรก
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2439
2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2497
3. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 2501
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2505
5. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2507
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2516
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2525
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2536
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2541
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
16. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2564)

2544
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2546
18. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2550
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550
21. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2551
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2552
24. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2555
27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2556
28. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2557
30. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 2559
31. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 2559
32. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2564),

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565)

2560
33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561
34. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561
35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561
36. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2562
37. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2562
38. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (ขณะนี้รอสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร)

2562
39. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2563
40. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565) 2565

อ้างอิงจาก รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ 15 พฤศจิกายน 2564

41. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565) 2565

อ้างอิงจาก รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ 17 มกราคม 2565

42. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565) 2565

อ้างอิงจาก รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ 17 มกราคม 2565

43. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565) 2565

อ้างอิงจาก รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ 21 กุมภาพันธ์ 2565

44. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2566)
45. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2566)
46.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567)
47. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 [1] เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2568 โดยก่อนหน้านี้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยดำเนินการภายใต้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวชิระ นพรัตน์[2]
48. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 คน

ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่ 22 เมษายน 2567

49. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 80 คน

หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันเปิดใหม่จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567

50. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่ 18 มีนาคม 2567

สถาบัน/วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาลครั้งแรก
1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2457 เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2501
3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2507
4. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2511
5. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2513

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาลครั้งแรก
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วพบ.โรคทรวงอก(เดิม) 2399, วพบ.ศรีธัญญา(เดิม) 2513, วพบ.บำราศนราดูร(เดิม) 2517
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 2475
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2489
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2492
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2498
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2498
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2504
8. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2508
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2509
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2509
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 2511
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2513
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2513
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2513
15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 2514
16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2516
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2517
18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2518
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2520
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 2521
21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2523
22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2525
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 2525
24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2525
25. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2526
26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2527
27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2532
28. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2532
29. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2538
30. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 2558

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาลครั้งแรก
1. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 2466
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2484
3. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2490
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 2527
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2528
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2529
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ) 2531
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2537
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2538
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2542
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2549
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2549
13. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 2549
14. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2549
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2549
16. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ) 2550
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2550
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2551
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 2552
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 2557
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2557
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 2557
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2562
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (รับเฉพาะบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาแล้วเท่านั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) 2563
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2564
27. คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565),

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

2565 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2565)

อ้างอิงจาก รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ 17 พฤษภาคม 2564

อดีตสถาบันที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์[แก้]

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน - มหาวิทยาลัยปิดตัว
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา - ปิดหลักสูตร

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 193 ง หน้าที่ 86 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
  2. สำนักงาน กพ., การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 104/ ว.26 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 หน้าที่ 70 สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 2567