รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล[แก้]

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 16. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 18. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2559)
 19. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2560)
 20. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 28. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 30. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร)
 31. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 32. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 34. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561)

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น[แก้]

 1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2558)
 16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 25. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 28. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 29. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 6. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 8. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
 9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
 14. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
 16. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
 20. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 21. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ)
 22. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 23. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (กำลังดำเนินการให้สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร)[แก้]

 1. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2553 ณ ปัจจุบันพักโครงการจัดตั้งคณะฯ ไว้ก่อน)
 2. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561)
 3. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 4. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 5. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
 6. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 7. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2563)
 9. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 10. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 11. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ภายหลังจัดตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ)

อดีตสถาบันที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์[แก้]

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน***มหาวิทยาลัยปิดดำเนินการ
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ***ปิดหลักสูตร