สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
School of Nursing
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คติพจน์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการศึกษาทางไกล มุ่งผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณบดีรศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ที่อยู่
เว็บไซต์nurs.stou.ac.th

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Nursing) เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มแรกได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ถือเป็นสาขาวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยพัฒนามาจากคณะทำงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการศึกษาพยาบาลโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ทั้งนี้สาขาวิชาดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 โดยปีแรกเปิดรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข มาแล้ว ต่อมาปีการศึกษา 2528 สาขาวิชาฯ ได้ปรับหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 2 ซึ่งบรรจุเป็นพยาบาลระดับต้นหรือพยาบาลเทคนิค โดยขยายการเปิดรับครอบคลุมกลุ่มพยาบาลระดับต้นในปีดังกล่าวเป็นต้นมา ในระยะแรกนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีพยาบาลระดับต้นที่ทำงานอยู่ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 และเปิดสอนด้วยหลักสูตรปรับปรุงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 และได้ขยายโอกาสไปยังพยาบาลไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ด้วย ปัจจุบันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 11,374 คน ซึ่งจำนวนนี้เป็นพยาบาลไทยที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย รวม 10 คน (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551)

เมื่อสภาการพยาบาลมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันรวม 6 รุ่น กล่าวคือ รุ่นที่ 1 จำนวน 81 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 88 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 27 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 55 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน และรุ่นที่ 6 จำนวน 37 คน รวม 348 คนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 131 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2554) นอกจากนี้ สาขาวิชายังมีแผนการเปิดรับนักศึกษาแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2555

โดยสรุป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งจากการติดตามผลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชา พบว่า ผู้เรียนพึงพอใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิต/มหาบัณฑิต และหัวหน้างาน รวมทั้งบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ[1]

ปณิธาน[แก้]

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของประชาชน เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่พยาบาล เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเคยจะการเรียนการสอนแล้วปิดปรับปรุงหลักสูตรไประยะเวลาหนึ่ง และได้กลับมาเปิดการเรียนในระดับปริญญาตรีอีกครั้งในปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) [2] [3] พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)[4]
  • แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
  • แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
-

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-26. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.
  2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
  3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-26. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]