สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
คําขวัญมุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตบริการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า”
ชื่ออังกฤษSchool of Nursing
Mae Fah Luang University
อักษรย่อNS MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(14 ปี 186 วัน)
คณบดีรศ.ดร.ชมนาด พจมานาตร์[1]
วารสารพยาบาลสารแม่ฟ้าหลวง
สีประจําคณะ     สีแสด
เพลงอันความกรุณาปราณี
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฟซบุ๊กสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Nursing, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 18 ของประเทศไทย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้ใช้บริการในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการบาดเจ็บการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการวิจัย การกำหนดนโยบาย และระบบการจัดการการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และต่อเนื่อง

การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจคนในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีภูมิปัญญา มีศักยภาพ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ ประสานงาน และจัดการระบบสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข[2]

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเคยทรงศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส[3]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา[แก้]

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

 • กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 • กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 • กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

สำนักงาน/ฝ่าย[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสำนักงาน/ฝ่ายดังต่อไปนี้

 • งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 • งานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
 • งานบริการทั่วไป

การรับรองสถาบัน[แก้]

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันพยาบาลที่เปิดสอนมานานกว่า 14 ปีได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสภาการพยาบาลมีการตรวจเยี่ยมสถาบัน มีมติเห็นชอบให้รับรองสถาบัน 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562) ซึ่งได้รับการรับรอง 5 ปี [4]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประวัติสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 4. สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]