คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Nursing,
Prince of Songkla University
ชื่อย่อพย. / NUR
คติพจน์ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สถาปนา25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 (44 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีรศ.ดร.นงนุช บุญยัง[1]
ที่อยู่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สี███ สีส้ม (แอปริคอท)
มาสคอต
ดอกปีบ
เว็บไซต์เว็บไซต์คณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมทีเป็นเพียงภาควิชาโรงเรียนพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งก่อตั้งในปี 2516 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2516 จำนวน 19 คนในหลักสูตร อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือน

ต่อมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 ภาควิชาโรงเรียนพยาบาล จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น"คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Nursing, Prince of Songkla University" และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 4 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 ตอนที่ 154 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2523[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[3]
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระยะสั้น

 • การฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

 • สาขาการผดุงครรภ์
 • สาขาการบริหารการพยาบาล
 • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ
 • สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้มีภาวะวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหาร สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564
 2. ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564
 3. หลักสูตรการศึกษา สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]