วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Nursing and Health,
Suansunandha Rajabhat University
คติพจน์"ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม"
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ.
ที่อยู่
อาคาร 37 ชั้น 3
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สี  สีเขียวอ่อน
เว็บไซต์www.nurse.ssru.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Nursing and Health, Suansunandha Rajabhat University)  เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทำงานในระดับสากล

ประวัติ[แก้]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า "บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ"

เมื่อปี พ.ศ. 2545 ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกำหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทำหลักสูตร ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปิดสอนและการจัดตั้ง "วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม

ต่อมาวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สภามมหาวิทยาฯ ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก รับโดยรับนักศึกษาจำนวน 80 คน จนกระทั่งปัจจุบัน[1]

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ[แก้]

ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การบริหารโครงการข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ ให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของโครงการที่จัดขึ้นเป็นรายกรณี

 1. โรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 2. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเสมอภาคและด้วยความสมัครใจ
 3. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกันเป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 4. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

หน่วยงานที่ทำความร่วมมือ

โรงพยาบาลศิริราช

การรับนักศึกษาเข้าศึกษา[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียน ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ประเภทรับตรงเท่านั้น ใในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี 

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
-

งานวิจัยที่ผ่านมา[แก้]

 1. The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer
 2. Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly
 3. The Quality Of Life Among Elderly In Bang Krabue Community Of Bangkok Metropolitan , Thailand
 4. Stress And Anxeity Of Undergraduate Nursing Student
 5. Anxeity Of Senior High School In Preparation For University Admission
 6. Model Of Community Care For Patients With Chronic Mental Illness
 7. Psychoeducation To Enhance Self-Efficacy And The Quality Of Life The Elderly In Bangnanglee Sub-Distri

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]