อนุพงษ์ เผ่าจินดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า สนธิ บุญยรัตกลิน
ถัดไป ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ก่อนหน้า ไพศาล กตัญญู
ถัดไป ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (68 ปี)
คู่สมรส กุลยา เผ่าจินดา
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กองอาสารักษาดินแดน
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2553 (กองทัพบกไทย)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (กองอาสารักษาดินแดน)
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย
กองอาสารักษาดินแดน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ชื่อเล่น: ป็อก, เกิด 10 ตุลาคม 2492) สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [1] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน และรองประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้[2] ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[3] ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร[4] และอดีตผู้บัญชาการทหารบก

ประวัติ[แก้]

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรชายของ ร.ท.เชาว์-นางศรีบุญ เผ่าจินดา มีชื่อเล่นว่า ป็อก ต่อมาได้สมรสกับนางกุลยา เผ่าจินดา มีบุตร-ธิดา 2 คน ชื่อ นายยุทธพงษ์ เผ่าจินดา และนางสาววิมลิน เผ่าจินดา วงดนตรีที่ชอบคือ เดอะบีทเทิลส์ ส่วนเครื่องดนตรีที่ชอบคือกลอง

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2508 : โรงเรียนพันธะศึกษา แผนกมัธยม
 • พ.ศ. 2509 : โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 • พ.ศ. 2510 : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
 • พ.ศ. 2515 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2517 หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2520 หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2525 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 61
วุฒิการศึกษา
 • พ.ศ. 2536 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2544 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2546
 • พ.ศ. 2556 ปริญญาโทมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาคอมมิวนิสต์ จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติรัสเซีย

ประวัติทางราชการและทางการเมือง[แก้]

เขาเป็นหนึ่งในทหารผู้ก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โดยขณะนั้น พล.อ.อนุพงษ์ อยู่ในยศ พลโท (พล.ท.) และเป็นแม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 ถูกมองว่าแม้จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 (ตท.10) เหมือน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคพวก แต่กลับไม่เข้าร่วมหรือเห็นดีเห็นชอบด้วยกับการกระทำของกลุ่ม จึงถูกมองว่าเป็นฝ่ายต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด้วย จนถูกเรียกว่าเป็น ตท.10/1

ในคืนเกิดเหตุรัฐประหาร พล.ท.อนุพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการ เพราะกองทัพภาคที่ 1 มีขอบเขตหน้าที่ดูแลกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลางอยู่แล้ว โดยใช้แผน "ปฐพี 149" โดยวางกำลังเป็นจุด วางเป้าหมาย รวมถึงจัดกำลังจากหน่วยทหารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีกองกำลังจากกองทัพภาคที่ 3 ของ พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นฝ่ายประสาน โดยการดำเนินการครั้งนี้กระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะเป็นการเดิมพันด้วยชีวิต หากการไม่สำเร็จก็จะกลายเป็นกบฏในทันที โดยผู้ที่คิดวางแผนให้ใช้ริบบิ้นเหลืองผูกปลายปืนก็คือ พล.ท.อนุพงษ์ เอง เพื่อเป็นการป้องกันกองกำลังของฝ่ายที่ต่อต้าน

หลังจากเหตุการณ์ พล.ท.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เลื่อนยศเป็น พล.อ. ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก หรือที่เรียกว่า 5 เสือ ทบ. และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[5](คปค.)คู่กับ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร และเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ คมช.

พล.อ.อนุพงษ์ เป็นนายทหารที่อยู่ในสายงานคุมกำลังรบมาตั้งแต่เริ่มรับราชการใหม่ เคยเป็นผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ทหารเสือราชินี (ผบ.ร.21 รอ.) เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) ก่อนจะได้เลื่อนเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 และแม่ทัพภาคที่ 1

พล.อ.อนุพงษ์ ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรทางด้านการทหารและได้จบปริญญาตรีทางด้าน รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26

พล.อ.อนุพงษ์ได้รับเลือกให้เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (คนที่ 36) เมื่อวันที่19 กันยายน พ.ศ. 2550 และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พล.อ.อนุพงษ์ได้รับตำแหน่งเป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน[6] พ.ศ. 2551 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 4 กันยายน[7] พ.ศ. 2551 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ในปี พ.ศ. 2552 เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.)ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552[8]

เขาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553[9] และเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เขาจึงเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ดำรงตำแหน่งนี้นานที่สุด โดยนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่งตั้งขึ้น เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าว 5 เดือน 23 วัน สื่อมวลชนเคยรายงานว่า ระหว่างที่เขาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เอกสารหลายอย่างต้องรอเขาอนุมัติ แทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสามารถอนุมัติได้

หลัง รัฐประหาร พ.ศ. 2557[แก้]

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[10] วันที่ 14 ตุลาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ[11] ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยตำแหน่ง เขายังเป็น คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เขาออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 591/2557 แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี และในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เขาออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 604/2557 แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายสายสุรีย์ บุนนาค[12]

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เขาออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 633/2557 แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ประกอบด้วย นายอมร เลาหมนตรี นายวิชา นิลเพชร์พลอย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายวสันต์ วรรณวโรทร[12]

ในวันที่ 15 มกราคม 2558 เขาออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 32/2558 แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตนะ นายกองเอกประชา เตรัตน์ นายวิทยา ฉายสุวรรณ นายยงยุทธ โกเมศ พันตำรวจเอก หม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ พันตำรวจเอก วุฒิพงษ์ นาวิน[12]

ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เขาออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 163/2558 แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย[12]

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการกองรักษาดินแดนที่ 57/2559 เรื่องจัดตั้งส่วนราชการในกองบัญชาการกองรักษาดินแดน จัดตั้ง กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559[13] โดยเปลี่ยนชื่อจาก กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อควบคุมความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยมี นายกองตรี ปารเมศ เห้งสวัสดิ์ เป็น ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 คนแรก

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ได้เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[3] ตามกฎหมายพรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้รับพระราชทานยศนายกองใหญ่ เป็น พลเอก นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา เมื่อ พ.ศ.2557 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน [14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๓๑๐ ง พิเศษ หน้า ๔๒ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/099/6.PDF
 3. 3.0 3.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/1.PDF
 4. รายงานประจำปี 2557 สภาวิศวกร
 5. http://www.thethailaw.com/law15/lawpdf/2/83/law25412550/20.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/144/2.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/148/3.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/056/4.PDF
 9. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_give/order93-12749p38.pdf
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 11. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ยศ อส
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 http://www.gad.moi.go.th/nsl-17-03-58-5468.pdf
 13. http://www.dopasakonnakhon.go.th/pdf/1464319968.pdf
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/024/9.PDF

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า อนุพงษ์ เผ่าจินดา ถัดไป
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2leftarrow.png กท.มหาดไทย.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 61)
(31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Army.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา