อดุลย์ แสงสิงแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ปวีณา หงสกุล
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี)
ก่อนหน้า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
ถัดไป พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
(รักษาราชการแทน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2497 (61 ปี)
จังหวัดนครพนม
คู่สมรส อรัญญา อรัณยกานนท์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ พลตำรวจเอก ดร.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 9,รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายกิจการพิเศษ, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ครั้งที่สองวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่สาม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 จนถึง 30 พฤศจิกายน และครั้งที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[1] เป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 18มีนาคม พ.ศ. 2557

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2497 เกิดที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายอุดม และ นางอัมรา แสงสิงแก้ว ต่อมาได้สมรสกับนางอรัญญา อรัณยกานนท์ เมื่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2528

การศึกษา[แก้]

จบโรงเรียนอนุบาลนครพนม, ประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร, มัธยมศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา, นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29, ปริญญาโทด้านพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ, จบวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 33, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 42, จบหลักสูตรมินิครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หลักสูตรความเป็นเลิศของนักบริหาร มธ. สถาบันวิทยาลัยตลาดทุนรุ่น 5

ปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 [2]

การทำงาน[แก้]

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ รอง สวป.สน.ปทุมวัน, ผบ.มว.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.นครพนม, สวป.เมืองมุกดาหาร สว.กิ่ง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร, สว.สภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาการ, ผบ.ร้อย 4 หห.1 รร.นรต., หน.ผ.3 ยุทธการ กก.ตชด.13 จ.กาญจนบุรี, รอง ผกก.อก.ตชด.ภาค 1, รอง ผกก.2 สสน.ตชด., อาจารย์ภาควิชาทหารและทหารฝึก ร.ร.นรต., รอง ผบก.รร.นรต., รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, ผบก.สำนักงานแผนงานและงบประมาณ ผบก.จร., ผู้ช่วย ผบช.น., รอง ผบช.น., ผบช.ภ.3, ผบช.ภ.9, ผู้ช่วย ผบ.ตร., ปรึกษา (สบ 10) , รอง ผบ.ตร. และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) [3] และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณประจำสาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ 2 ธันวาคม 2545 คณะที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 21 กุมภาพันธ์ 2546 นายตำรวจราชสำนักเวร, 22 กันยายน 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ, 11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) , 12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน, 19 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 17 มีนาคม 2552 กรรมการองค์การตลาด, 21 กุมภาพันธ์ 2552 นายตำรวจราชสำนักเวร, 19 มีนาคม 2553 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ, 1 ตุลาคม 2553 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง และ 11 ตุลาคม 2554 กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และยังเคยได้รับรางวัล ปี 2526 รางวัลตำรวจดีเด่น และ ปี 2527 คนไทยตัวอย่าง ของมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อนร่วมรุ่น[4]

ต่อมา ศาสตราจารย์กิตติคุณ พล.ต.อ. ดร.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[5] ต่อจากพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ. 2555

ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ได้ถูกคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน[6]

ในวันที่ 30 สิงหาคม ปีเดียวกัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา โดยเป็นข้าราชการตำรวจคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ [7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/098/1.PDF
  2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕
  3. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=392175
  4. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว]
  6. "#คสช. ออกคำสั่งฉ.7 ให้พล.ต.อ.อดุลย์ ผบ.ตร ปฏิบัติราชการที่ สำนักนายกฯ,พล.ต.อ.วัชรพล รักษาราชการแทนผบ.ตร.". ไทยพีบีเอส. 24 May 2014. สืบค้นเมื่อ 24 May 2014. 
  7. "#พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี". ราชกิจจานุเบกษา. 31 สิงหาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2557. 
  8. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ จำนวน ๒,๖๘๓ ราย เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒
ก่อนหน้า อดุลย์ แสงสิงแก้ว ถัดไป
ปวีณา หงสกุล 2leftarrow.png พระประชาบดี.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ครม. 61)

(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 2leftarrow.png Emblem of Royal Thai Police.png
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
(รักษาราชการแทน)