คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีประยุทธ์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 แห่งราชอาณาจักรไทย
General Prayut Chan-o-cha (cropped).jpg
วันแต่งตั้ง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
บุคคลและองค์กร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(24 สิงหาคม 2557-13 ตุลาคม 2559)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(13 ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน)
จำนวนรัฐมนตรี 35
ประวัติ
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ได้กำหนดไว้
งบประมาณ 2558
2559
2560
2561
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 (30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 — ปัจจุบัน) คณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยลำดับ เป็นคณะรัฐมนตรีไทย คณะแรกที่ ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย โดยใช้ระหว่าง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2558[1]

เนื้อหา

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การถวายสัตย์ปฏิญาณ[แก้]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 18:03 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่[2]ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”[3]

รายชื่อรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ครม.ประยุทธ์ 3)
คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 (ครม.ประยุทธ์ 4)
คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ครม.ประยุทธ์ 5)
LACMTA Circle Gold Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง


คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Arrow Blue Right 001.svg 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
รองนายกรัฐมนตรี 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
2 วิษณุ เครืองาม Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
3 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
4 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
5 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle Gold Line.svg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
LACMTA Circle Gold Line.svg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
LACMTA Circle Gold Line.svg ออมสิน ชีวะพฤกษ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LACMTA Circle Gold Line.svg 6 สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
LACMTA Circle Gold Line.svg 7 กอบศักดิ์ ภูตระกูล Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
กลาโหม LACMTA Circle Gold Line.svg * พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 8 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
การคลัง LACMTA Circle Gold Line.svg สมหมาย ภาษี Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 9 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg 10 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ Arrow Blue Down 001.svg 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
การต่างประเทศ LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
LACMTA Circle Gold Line.svg 11 ดอน ปรมัตถ์วินัย Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg ดอน ปรมัตถ์วินัย Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Circle Ash-grey Solid.svg 12 วีระศักดิ์ ฟูตระกูล Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน
การท่องเที่ยวและกีฬา LACMTA Circle Gold Line.svg กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 13 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ LACMTA Circle Gold Line.svg พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
LACMTA Circle Gold Line.svg 14 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
เกษตรและสหกรณ์ LACMTA Circle Gold Line.svg ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle Gold Line.svg 15 กฤษฎา บุญราช Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg อำนวย ปะติเส Arrow Blue Down 001.svg 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ชุติมา บุณยประภัศร Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg 16 ลักษณ์ วจนานวัช Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg 17 วิวัฒน์ ศัลยกำธร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
คมนาคม LACMTA Circle Gold Line.svg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle Gold Line.svg 18 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg อาคม เติมพิทยาไพสิฐ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Circle Ash-grey Solid.svg ออมสิน ชีวะพฤกษ์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg พิชิต อัคราทิตย์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 19 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
LACMTA Circle Gold Line.svg 20 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(อดีตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
LACMTA Circle Gold Line.svg พรชัย รุจิประภา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg อุตตม สาวนายน Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 12 กันยายน พ.ศ. 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 21 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน
พลังงาน LACMTA Circle Gold Line.svg ณรงค์ชัย อัครเศรณี Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
LACMTA Circle Gold Line.svg 22 ศิริ จิระพงษ์พันธ์ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
พาณิชย์ LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
LACMTA Circle Gold Line.svg อภิรดี ตันตราภรณ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 23 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg อภิรดี ตันตราภรณ์ Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg 24 ชุติมา บุณยประภัศร Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
มหาดไทย LACMTA Circle Gold Line.svg 25 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg 26 สุธี มากบุญ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
ยุติธรรม LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง[4] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[5]
LACMTA Circle Gold Line.svg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle Gold Line.svg * พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
แรงงาน LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 27 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
วัฒนธรรม LACMTA Circle Gold Line.svg 28 วีระ โรจน์พจนรัตน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle Gold Line.svg พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
LACMTA Circle Gold Line.svg อรรชกา สีบุญเรือง Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 29 สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
ศึกษาธิการ LACMTA Circle Gold Line.svg พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ Arrow Blue LowerRight 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง[6] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[7]
LACMTA Circle Gold Line.svg 30 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg กฤษณพงศ์ กีรติกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 31 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 32 อุดม คชินทร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
สาธารณสุข LACMTA Circle Gold Line.svg รัชตะ รัชตะนาวิน Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg 33 ปิยะสกล สกลสัตยาทร Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
อุตสาหกรรม LACMTA Circle Gold Line.svg จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle Gold Line.svg อรรชกา สีบุญเรือง Arrow Blue Down 001.svg 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LACMTA Circle Gold Line.svg 34 อุตตม สาวนายน Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน
Circle Ash-grey Solid.svg 35 สมชาย หาญหิรัญ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 [8] [9][แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี Arrow Blue Right 001.svg[แก้]

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น นายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • วิษณุ เครืองาม เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • สมหมาย ภาษี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พรชัย รุจิประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • สุธี มากบุญ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • วีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ยศในขณะนั้น)
 • นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2[10][แก้]

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • อำนวย ปะติเส เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 3[11][แก้]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg[แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล (รองนายกรัฐมนตรี)
 • นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก ธนะศักด ิ์ ปฏิมาประกร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
 • นายสมหมาย ภาษี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 • นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • นายอํานวย ปะติเส (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
 • นายณรงค์ชัย อัครเศรณี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 • นายกฤษณพงศ์ กีรติกร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • นายรัชตะ รัชตะนาวิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ (ประธานกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นายอุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 4 [12][แก้]

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

 • นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศ
 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 • นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายอุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 [13][แก้]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg[แก้]

 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองนายกรัฐมนตรี)
 • ออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
 • กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • พิชิต อัคราทิตย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • อภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 • อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ชุติมา บุณยประภัศร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายกองเอก กฤษฎา บุญราช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ลักษณ์ วจนานวัช เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วิวัฒน์ ศัลยกําธร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ชวยศาสตราจารย์(พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นโยบาย[แก้]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 [14] [15]

ด้านเศรษฐกิจ[แก้]

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสามเดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557 ใช้เงินทั้งสิ้น 364,465.4 ล้านบาท ได้แก่ 1. การเร่งใช้เงินลงทุนของปีงบประมาณ 2557 ที่ค้างอยู่ 147,050 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน 2. เร่งรัดทำสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 449,475 ล้านบาท เฉพาะในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ 149,146 ล้านบาท 3. เป็นมาตรการเร่งลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยใช้งบจากโครงการไทยเข้มแข็งและงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2555-2557 ที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 23,000 ล้านบาท โดยเน้นการซ่อม สร้าง มากกว่าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนจริง ๆ 4. ทบทวนเงินที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2548-2556 วงเงิน 24,900 ล้านบาท ให้แต่ละกระทรวงหาวิธีใช้จ่ายเอง หากไม่รู้ให้คืนมาส่วนกลางเพื่อจะเอาไปใช้ในไตรมาสต่อไป และ 5. ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยจะแจกเงินให้ชาวนาในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ในปีนี้ ส่วนปีต่อไปให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว เงินที่ให้จะใช้สภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายไปก่อน แล้วรัฐบาลจะตั้งงบชดเชยให้ในปีหน้า รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า "ที่รัฐบาลใช้เงินรอบนี้ 40,000 ล้านบาท ก็ดีกว่าไปขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีละ 250,000 ล้านบาท และทำแค่ปีเดียวเท่านั้น ไม่เรียกว่าเป็นโครงการประชานิยม เพราะไม่ได้ต้องการคะแนนเสียง ตอนนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ"[16]

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยอาจมีวงเงินสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท และกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขยายเวลาจาก 8 ปีเป็น 10 ปี[17]

วันที่ 29 เมษายน 2558 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 รัฐบาลจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย วันที่ 11 กันยายน 2558 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2558 รัฐบาลจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน

วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2559 รัฐบาลให้อำนาจ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ [18]ตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559 โดยอ้างว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตัว วันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเพดานสูงสุดของเงินเดือนทหารและตำรวจ เฉลี่ยคนละ 400-1,300 บาทต่อเดือน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยพลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนจากการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน[19] วันที่ 6 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน ขยายอายุเกษียณนักบินเป็น 65 ปี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม [20] รัฐบาลยังออกมาตรฐานช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี โดยให้บุคคลดังกล่าวมาลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐเรียกว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ[21]และเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในบางจังหวัดสูงสุดเป็น 310 บาทต่อวัน ใน 7 จังหวัด[22]

ทางการทูต[แก้]

วันที่ 30 กันยายน 2557 มีแหล่งข่าวทางทูตว่า ความปรารถนาชัดแจ้งและดิ้นรนที่จะได้การรับรองจากตะวันตกผลักดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสวงการให้สัญญาณเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการริเริ่มที่มีแก่นสาร ความผิดหวังกับวิธีที่กองทัพจัดการการทูตหลังรัฐประหารยังมาจากผู้ที่คัดค้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บุคคลเหล่านั้นรู้สึกว่ากองทัพล้มเหลวในความพยายามให้ความเชื่อมั่นแก่ชุมชนระหว่างประเทศในการวางผังสิ่งที่ประเทศไทยมีแผนทำในปีสองปีข้างหน้า

การเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างใหญ่โต รวมทั้งสมาชิกครอบครัวที่นั่งเครื่องบินพิเศษไป ทำให้เห็นว่า กองทัพไทยขาดความรู้หรือความละเอียดอ่อนในการติดต่อกับโลก โดยการแสดงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่า พลเอกธนะศักดิ์สามารถสัมผัสมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จอห์น เคอร์รี ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือที่การประชุมสหรัฐ-อาเซียนในสมัยประชุมสหประชาชาติ แหล่งข่าวว่า "ฉะนั้นเมื่อคุณเคอร์รีไม่แสดงท่าทีผิวเผินและสัมผัสมือกับพลเอกธนะศักดิ์ดังที่ฝ่ายไทยต้องการ จึงกลายเป็นประเด็น เรากำลังเสียหน้า"

แหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศอีกแหล่งหนึ่งว่า พลเอกธนะศักดิ์พาดพิง "ประชาธิปไตย" 13 ครั้งในสุนทรพจน์เขา ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัก โอบามาพาดพิงเจ็ดครั้ง และนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดวิด แคเมอรอนพาดพิง 10 ครั้ง การอ้างถึงประชาธิปไตยบ่อยครั้งกลายเป็นเรื่องขบขันในบรรดาสมาชิกชุมชนทางทูต ข้าราชการว่า "โชคดีที่ไม่มีคนไทยประท้วงต่อต้านรัฐประหารระหว่างพลเอกธนะศักดิ์อยู่ในนิวยอร์ก หาไม่แล้วคงเป็นเหตุการณ์น่าอดสูอย่างแท้จริง"

วัลเดน เบลโล (Walden Bello) รองประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ว่า "พลเอกพูดถึงความจำเป็นสำหรับ "การเคารพหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม" โดยชัดเจนว่าไม่ตระหนักถึงการแฝงนัยลึก เหล่านี้เป็นสิ่งที่ระบอบทหารและผู้สนับสนุนในประเทศไทยเพิกเฉยและทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อบั่นทอนทำลายเป็นเวลาแปดปีมาแล้ว"[23]

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2141 (ปี 2557) เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือและคณะผู้เชี่ยวชาญภายใต้คณะกรรมการคว่ำบาตร[24]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประณามไทยที่ส่งตัวผู้คัดค้านรัฐบาลจีนสองคนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนแล้วกลับประเทศด้วยเหตุว่าไม่มีวีซา ทั้งสองมีกำหนดส่งตัวไปยังประเทศที่สามในอีกไม่กี่วันให้หลัง มีรายงานว่า หนึ่งในสองคนนี้ถูกจับและทรมาน[25]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ [26]ภายหลังการเยือนการบินไทยเปิดเส้นทางบินไป ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง มอสโก อีกครั้ง ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 4 กันยายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 ชาติ หรือ G20[27]

ด้านสิทธิมนุษยชน[แก้]

การแสดงออกทางการเมือง

รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการแสดงออกทางการเมืองของทุกฝ่ายโดยใช้กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 ประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 การแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ถือเป็นยุยงปลุกปั่น ให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 การแสดงออกทางการเมืองมักมีความเห็นจากรัฐบาลว่า "มีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝงทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยที่สูญเสียอำนาจ"[28]ข้อหาดังกล่าวต้องขึ้นศาลทหาร รวมถึงถูกตั้งข้อหาตามความผิดฐานขัดคำสั่งหรือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมักมีการแจ้งข้อหา ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม การจับกุมและเรียกรายงานตัวส่วนใหญ่เน้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ พรรคเพื่อไทย จอน อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์ นักวิชาการกลุ่ม สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย และผู้สนับสนุนคณะนิติราษฎร์ อาทิคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 และผู้ลงรายชื่อให้แก้กฎหมายดังกล่าว[29]เช่นเรียกรายงานตัว วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จับกุม ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน จับกุมบุคคลที่เรียกกลุ่มตัวเองว่า ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ บุคคลที่เจ้าหน้าที่สืบทราบและกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบันกษัตริย์อาทิ นายสิรภพ กรณ์อุรุษ[30] บุกรุกสำนักงานเว็บไซด์ประชาไท[31]รัฐบาลยังจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการดังกล่าวประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559[32]โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการการหมิ่นสถาบันผ่านยูทูบและเฟซบุ๊ก[33]และจับกุมบุคคลที่หนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่อยู่ต่างประเทศ อาทิกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่อยู่ต่างประเทศ รัฐบาลปิดกั้นเว็บไซด์ยูทูบ บางสถานีเช่น สถานีของ เสน่ห์ ถิ่นแสน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และตำรวจได้จบกุมบุคคลที่กระจายข่าวสารจากเฟซบุ๊ก ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่งผลให้ นาย ปณีต จิตต์นุกูลศิริ จำคุกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560[34]คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ยังนับว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกที่ ประกาศใช้กฎอัยการศึกยาวนานที่สุดในคณะรัฐมนตรีไทย

ซิงเกิลเกตเวย์

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งทางออกอินเทอร์เน็ตทางเดียวทั้งประเทศ (single gateway) เพื่อให้รัฐบาลสามารถสอดส่องทุกกิจกรรมออนไลน์ได้ โดยในเดือนสิงหาคม 2558 ได้ปรากฏเอกสารข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้ง single gateway โดยอ้างเหตุผลว่า "เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต"[35]

ประเด็นสำคัญหนึ่งที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจต้องจัดการ คือ การเข้ารหัสลับ โดยการเข้ารหัสอาจทำให้รัฐบาลไม่สามารถเฝ้าสังเกตการไหลเข้าออกประเทศของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต แปลว่าประเทศไทยอาจสั่งห้ามการเข้ารหัสลับ ร่วมกับอุปกรณ์อำพรางอย่างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนและทอร์[36]

ในเดือนต่อมา นโยบายดังกล่าวได้รับการต่อต้านอย่างหนัก เนื่องจากเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนและจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 30 กันยายน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศจำนวนมากได้เข้าโจมตีระบบเว็บไซต์ของทางราชการในรูปแบบ DDos จน 7 เว็บไซต์จนไม่สามารถใช้การได้เพื่อเป็นการประท้วง[ต้องการอ้างอิง]

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[37]ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ประธานคณะกรรมการ และ กองทัพบกเปิด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[38]

ด้านสาธารณสุข[แก้]

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ้นสภาพจากตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2559 หลังจากนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แต่งตั้ง ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ เป็นผู้จัดการกองทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย[39]วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย[40]และอนุมัติการลาออกของ นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ จากตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง[41]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2558 แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้คนพิการที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าได้[42]

คณะรัฐมนตรีมีแนวคิดให้ข้าราชการนั้นใช้ประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง[43]

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี[แก้]

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในปัจจุบัน มีทหารและตำรวจ จำนวน 8 ราย

 1. พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน กระทรวงกลาโหม[44]
 2. พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กระทรวงมหาดไทย[44]
 4. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน กระทรวงยุติธรรม[44]
 5. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ กระทรวงพลังงาน
 6. ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [45]
 7. พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. นาย วิทยา ผิวผ่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[46]
 9. นาย นิวัติ สุธีมีชัยกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์ กระทรวงสาธารณสุข[47]
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[44]
 12. ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กระทรวงวัฒนธรรม[44]
 13. นางสาว เสาวณี มุสิแดง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[48]
 14. นาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง กระทรวงพาณิชย์[49]
 15. ดร. อนุสรณ์ ฟูเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ[50]
 16. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ กระทรวงอุตสาหกรรม[51]
 17. นาย ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กระทรวงคมนาคม[52]
 18. นาย เกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ กระทรวงการคลัง[53]
 19. พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร สำนักนายกรัฐมนตรี[54]
 20. นาย ไพศาล พืชมงคล สำนักนายกรัฐมนตรี[44]
 21. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล สำนักนายกรัฐมนตรี[44]
 22. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร สำนักนายกรัฐมนตรี
 23. นาย อดินันท์ ปากบารา สำนักนายกรัฐมนตรี
 24. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 25. นาง หิรัญญา สุจินัย สำนักนายกรัฐมนตรี[55]
 26. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สำนักนายกรัฐมนตรี
 27. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ สำนักนายกรัฐมนตรี
 28. นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี

การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ[แก้]

ภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 ได้มีนายทหาร 75 ราย ตำรวจ 19 ราย เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในจำนวนรวม 93 ราย

นายทหารจำนวน 1 ราย เป็นประธานกรรมการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานมีทหารและตำรวจเป็นกรรมการอยู่ก่อนแล้ว คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ไม่ได้มีมติแต่งตั้งทั้งหมด โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยในปี พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 56 แห่ง มี ทหารหรือตำรวจ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ทั้งหมด 46 แห่ง รวมทหารและตำรวจเป็นคณะกรรมการ ร้อยละ 82
รายนามนายทหารทั้งหมดที่นั่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจไทยเป็นดังต่อไปนี้

 1. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ
 2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เป็นรองประธานกรรมการ
 3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก เป็นกรรมการอิสระ
 4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พลเอก สาธิต พิธรัตน์ เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์[56]พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง[57] เป็นกรรมการ
 5. การไฟฟ้านครหลวง พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ และ พลตำรวจโท ไถง ปราศจากศัตรู เป็นกรรมการ
 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลเอก วลิต โรจนภักดี
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกองโท ชยพล ธิติศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ
 8. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ
 9. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์ และ พลตำรวจตรี ประสิทธิ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นกรรมการ
 10. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์[58] เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. บริษัท ขนส่ง จำกัด พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท พลโท พรเลิศ วรสีหะ เป็นกรรมการ
 12. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรัตน์ เป็นกรรมการ
 13. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล และ พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ
 14. การประปาส่วนภูมิภาค พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
 15. การประปานครหลวง พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น เป็นกรรมการ
 16. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการ
 17. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการ พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ พันโท หนุน ศันสนาคม พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง
 18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการ
 19. สถาบันการบินพลเรือน พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานคณะกรรมการ ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 20. การรถไฟแห่งประเทศไทย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ[59]
 21. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ
 22. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ และ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ
 23. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และ พลตรี ดร.สมเกียรติ สัมพันธ์ เป็นกรรมการ
 24. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริหาร
 25. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พลเอก ชวลิต ชุนประสาน และ พลโท[60]ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็นกรรมการ
 26. องค์การคลังสินค้า พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ พันเอก (พิเศษ) ดร. ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ ร้อยตำรวจเอก ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
 27. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ กรรมการ
 28. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานกรรมการ พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 29. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา กรรมการ
 30. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ กรรมการ
 31. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พลเอก เทียนชัย รับพร
 32. การเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ หนองบัว และ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมการ
 33. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานกรรมการ พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ รองประธานกรรมการ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร และ พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เป็นกรรมการ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ เป็นกรรมการผู้จัดการ
 34. การกีฬาแห่งประเทศไทย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานกรรมการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ‎ เป็นกรรมการ พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เป็นกรรมการ พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา[61]
 35. องค์การสะพานปลา พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เป็นกรรมการ
 36. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นกรรมการ
 37. องค์การสวนสัตว์ พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็นกรรมการ
 38. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พันเอก ประเสริฐ ชูแสง เป็นกรรมการ
 39. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พลเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา พลตำรวจตรี ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ เป็นกรรมการ
 40. องค์การตลาด พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข[62]เป็นกรรมการอื่น
 41. การยางแห่งประเทศไทย พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นกรรมการ
 42. องค์การจัดการน้ำเสีย พลอากาศเอก ปรีชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการ
 43. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เป็นกรรมการ[63]
 44. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจตรี อนันต์ โตสงวน พลตำรวจตรี เสน่ห์ อรุณพันธุ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลตำรวจตรีหญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ บุญกลาง เป็นกรรมการ[64]
 45. ธนาคารออมสิน พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต กรรมการอื่น[65]

ข้อวิจารณ์[แก้]

สิทธิมนุษยชน[แก้]

ภายใต้ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีการจับกุมบุคคลด้วยข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอินเตอร์เน็ท ซึ่งความผิดดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นทำก่อนที่จะเกิด การ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2557 48/2557 49/2557 53/2557 และ 58/2557[66] เรียกบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับความผิดดังกล่าวให้มารายงานตัว[67]ผู้ไม่มารายงานตัวจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาทิ ทอม ดันดี โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่า รัฐบาลนี้จะไม่ยอมให้สำหรับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[68]รัฐบาลแถลงว่า การดำเนินการของรัฐบาลภายใต้คดีที่นำขึ้นศาลทหารนั้นส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว[69] ผู้มารายงานตัวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ถูกทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตามโทษของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ถูกเพิ่มขึ้นในศาลทหารภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 หมายถึงบุคคลที่กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 จะต้องรับโทษจำคุกมากขึ้น และมักไม่ได้รับการประกันตัว หรือได้รับประกันตัวในวงเงินประกันที่สูงมาก[70]พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ภายใต้รัฐบาลคณะนี้ คนไทย ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถือว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[71]และจะถูกจับกุมดำเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยในการเพิ่มโทษในความผิดนี้ โดยเพิ่มความผิดฐานความผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กับคนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอินเตอร์เน็ทที่ไม่มารายงานตัว รวมถึงการขึ้นศาลทหารซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกขึ้นศาลทหารตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559[72]

เศรษฐกิจ[แก้]

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทว่า "ผมไม่อยากให้รัฐบาลรังเกียจนโยบายประชานิยม อย่ามองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็เป็นประชานิยม แต่เป็นประชานิยมแบบกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าทำนโยบายประชานิยม จึงทำให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะชาวนาทำได้ไม่เต็มที่ เขายังคงเดือดร้อนอยู่ เพราะเงินที่ใส่ลงไปไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนค้าใช้จ่ายในการทำนา"[73] รัฐบาลพยายามดำเนินการทางเศรษฐกิจโดยเน้นให้ประชาชนมีเงินมากขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่าย อาทิการลดภาษีสำหรับบุคคลที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ[74]

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวถึงตัวเลขส่งออกการส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2559 ที่ ติดลบ 8.91% หรือมีมูลค่า 15,711 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และมูลค่าต่ำสุดในรอบ 50 เดือน[75]อย่างไรก็ตามตลอดปี พ.ศ. 2559 ส่งออกไทยเติบโต 0.45%[76]ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และในปี พ.ศ. 2560 หนี้ครัวเรือนประเทศไทยลดลงในรอบ 11 ปี[77]

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี[แก้]

มีรายชื่อรัฐมนตรีหลายคนที่เคยดำรงตำแหน่งในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและ กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ปรากฏว่า ดร.พรชัย รุจิประภา สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[78] ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2559 รัฐบาลแต่งตั้งวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย วีระศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 เช่นเดียวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รัฐบาลแต่งตั้ง นายกองเอก วิเชียร ชวลิต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกองเอก วิเชียร ชวลิต เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

รัฐบาลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในการแต่งตั้งเครือญาติ อาทิ นาย ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ หลาน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นาย วิชญะ เครืองาม ลูกชาย วิษณุ เครืองาม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาปฏิรูปกฎหมาย

การทูต[แก้]

ภายใต้รัฐบาลนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแย่ลงกว่ารัฐบาลก่อน อาทิ กรณีการประท้วงนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย [79]รัฐบาลเลือกที่จะเพิกเฉยมากกว่าใช้กฎหมายการชุมนุมทางการเมืองมากกว่า 5 คน รัฐบาลเลือกที่จะเพิกเฉยต่อบุคคลชาวอเมริกาที่ได้รับข้อกล่าวหาร้ายแรงจากชาวไทยเช่น กรณีกล่าวหา จอร์จ โซรอส ว่าแทรกแซงการเมืองไทย สื่อสารมวลชนไทย โดยให้เงินบริจาคสื่อ ประชาไท ที่รับทราบว่าเป็นสื่อตรงข้ามรัฐบาล[80] ประชาชนชาวไทยรับทราบผ่านสื่อต่างๆ ว่าคณะรัฐมนตรีมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนและประเทศรัสเซีย[81]ตัวอย่างเช่นการเยือนทางมาไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ดมีตรี เมดเวเดฟ ซึ่งเป็นการเดินทางระดับนายกรัฐมนตรีรัสเซียในรอบ 25 ปี[82]และการบินไทยได้เปิดเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวรัสเซียอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งรองประธานาธิบดีนาย หลี่ หยวนเฉา เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นการเยือนระดับ รองประธานาธิบดีในรอบ 5 ปี[83]เขาเดินทางมาอีกครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชา นายฮุน มานี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชา[84]มาเยือน ประเทศไทยและเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ความขัดแย้งในรัฐบาล[แก้]

เป็นทีทราบกันว่า หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล[85]มีความขัดแย้งกับ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม สื่อมวลชนรายงานข่าวว่าเขาขู่หากไม่ปลดจะยกทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจออกทั้งหมดจนในที่สุดในการปรับคณะรัฐมนตรีมีการปรับหม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ออกจากทุกตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี เขายังปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด[86]และให้ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นปลัดกระทรวงพลังงานตามเดิม ภายหลังจากที่ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลไป เขาและบุตรชาย หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล[87]ได้กล่าวโจมตีรัฐบาลในหลายครั้งหลายโอกาส[88]

ความมั่นคง[แก้]

รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ[89]จัดการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงไปทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่ต่างกับ ทักษิณ ชินวัตร ที่จัดตั้ง ครม.ส่วนหน้า อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นครั้งแรกที่ รัฐบาลแต่งตั้งให้น้องชายของ พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้แก่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นับเป็นครั้งแรกที่น้องชายอดีตผู้บัญชาการทหารบกรับตำแหน่งรับผิดชอบ พื้นที่ที่เกิดปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ในส่วนความมั่นคงของรัฐบาลเอง รัฐบาลได้แต่งตั้งตำรวจทหารดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นอธิบดีกรมการปกครอง พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พลเอก ทวีป เนตรนิยม เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผ่านมติคณะรัฐมนตรี

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็น รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผ่านมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และ พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ผ่าน คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559[90]พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา ผ่านมาตรา 44 พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านมาตรา 44

การแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ[แก้]

แม้ว่าการแต่งตั้งข้าราชการส่วนใหญ่ภายหลังการรัฐประหารเป็นที่พอใจของข้าราชการจำนวนหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น อธิบดี ปลัดกระทรวง มักได้รับการแทรกแซงจากรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล[91]จนเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางสั่งคืนตำแหน่งให้ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งให้อาทิ นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อย่างไรก็ตามภายใต้รัฐบาลนี้มีข้าราชการจำนวนหนึ่งอาทิ ผศ.ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ [92] พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8[93]ให้แถลงการณ์ว่าถูกกลั่นแกล้งข่มขู่และโยกย้ายไม่เป็นธรรม จนเป็นเหตุให้ลาออกจากราชการ [94]

อีกทั้งภายใต้รัฐบาลชุดนี้ยังได้แต่งตั้งนักธุรกิจอาทิ ศุภชัย เจียรวนนท์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ชาติศิริ โสภณพนิช บัณฑูร ล่ำซำ ปรีดี ดาวฉาย เจน นำชัยศิริ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ผ่านคำสั่งนายกรัฐมนตรี ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลนี้จึงได้รับการวิจารณ์ว่ามีการกลั่นแกล้งในวงข้าราชการตุลาการและข้าราชการตำรวจและมีการต่างตอบแทนนักธุรกิจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในรัฐบาล โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในการผูกขาดธุรกิจในประเทศ และเนื่องจากตำแหน่งที่มีการแถลงข่าวอยู่ในวงการตุลาการและตำรวจจึงเป็นที่สนใจว่าเหตุใดภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีการแถลงข่าวลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่าถูกกลั่นแกล้งจากข้าราชการด้วยกัน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/025/1.PDF
 2. ครม.ประยุทธ์เข้าเฝ้าถวายสัตย์ ในหลวง
 3. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/284/4.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/281/1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/284/4.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/281/1.PDF
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 9. ในหลวงร.9 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 12. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 13. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 14. เอกสารประกอบการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
 15. รายนามคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
 16. 4หมื่นล.แจกชาวนา ไร่ละพัน กระตุ้นเศรษฐกิจ
 17. ยุทธศาสตร์คมนาคม 10 ปี วงเงินอาจสูงกว่า 2 ลล.
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/064/1.PDF
 19. ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน 'ทหาร-ตำรวจ'
 20. http://www.posttoday.com/economy/finance/463118
 21. ลงทะเบียนคนจนใครได้ 3 พันบาท
 22. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8)
 23. Tanasak the odd man out on world stage
 24. จุดยืนไทย! ครม.อนุมัติ คว่ำบาตร "เกาหลีเหนือ" ตามข้อเสนอยูเอ็น
 25. UN condemns Thai repatriation of Chinese dissidents
 26. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/103120-id103120
 27. http://www.thairath.co.th/content/712243
 28. http://www.matichon.co.th/news/95902
 29. http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/10970--112-.html
 30. http://www.tnews.co.th/html/content/116185/
 31. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000074808
 32. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=703737
 33. https://www.isranews.org/isranews-other-news/item/47527-pnews_47527.html
 34. ฝากขัง ‘ครูผู้ช่วย’ แชร์เฟซบุ๊ก ‘สมศักดิ์ เจียม’ ชวดประกัน ส่งเรือนจำ
 35. ที่ นร0505/ว 273 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 27 สิงหาคม 2558
 36. Thailand’s Plan For Chinese-Style ‘Great Firewall’ Could Drive US Internet Giants Like Facebook, Google From Southeast Asia’s ‘Land Of Smiles’. International Business Times. 24 September 2015.
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/043/1.PDF
 38. ผบ.ทบ.เปิดศูนย์ไซเบอร์ ทบ.สู้แฮกเกอร์-ล่าเว็บหมิ่น เตือน ม.112 ครอบคลุมงานวิชาการด้วย
 39. http://thaipublica.org/2016/01/thaihealth-22-1-2559/
 40. http://thaipublica.org/2016/03/ncpo-cabinet-2559-10/
 41. http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/45108-h27.html
 42. https://www.hfocus.org/content/2016/09/12741
 43. คลังไฟเขียว ประกันเอกชนดูค่ารักษา ขรก. จ่อชง ครม.เริ่มปี 61
 44. 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 http://www.soc.go.th/acrobat/v61_221058_3.pdf
 45. http://www.soc.go.th/acrobat/v61_221058_2.pdf
 46. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/108/3.PDF
 47. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/262/6.PDF
 48. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/285/3.PDF
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/262/6.PDF
 50. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/248/8.PDF
 51. http://www.soc.go.th/acrobat/v61_041158_2.pdf
 52. http://www.soc.go.th/acrobat/v61_301158.pdf
 53. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/329/2.PDF
 54. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/262/6.PDF
 55. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/303/2.PDF
 56. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/017/10.PDF
 57. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/038/10.PDF
 58. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/204/4.PDF
 59. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/056/14.PDF
 60. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/012/1.PDF
 61. แต่งตั้ง '3กรรมการ' การกีฬาแห่งประเทศไทย
 62. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/030/12.PDF
 63. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/114/3.PDF
 64. http://policeprinting.police.go.th/ppb/?page_id=23
 65. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/089/23.PDF
 66. http://www.isranews.org/isranews-news/item/30283-korsorchor_45_04.html
 67. http://www.posttoday.com/politic/298829
 68. http://www.thairath.co.th/content/469457
 69. http://prachatai.org/journal/2016/05/65818?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+prachatai+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97+Prachatai.com)
 70. http://www.thairath.co.th/content/617103
 71. https://thainetizen.org/2016/05/freedom-on-the-net-2015-report-thailand/
 72. คสช.ออกประกาศคำสั่ง ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดี
 73. "พิชัย" ชี้ รบ.แจกไร่ละพัน ก็เป็นประชานิยม "แต่เป็นแบบกล้าๆกลัวๆ" จวก แก้ไม่ตรงจุด
 74. รัฐบาล“ประยุทธ์ ” ส่งท้ายปีแจกเงินคนจนยันเศรษฐี รวม 2 รายการ หวังเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กว่า 4 หมื่นล้าน
 75. เอกชนตะลึงส่งออกดิ่งหนัก ชี้เหนือกว่าคาดหมาย/‘สุวิทย์’เชื่อแย่แค่เดือนเดียว
 76. ส่งออกปี59โต0.45% บวกครั้งแรกรอบ4ปี
 77. "พล.อ.ประยุทธ์" ปลื้ม! หนี้ครัวเรือนไทยลดลงครั้งแรกรอบ 11 ปี ย้ำ ปชช.รักษาวินัยใช้จ่าย
 78. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 79. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1449081182
 80. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083611
 81. http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000041465
 82. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/91142-91142
 83. รองประธานาธิบดีจีนเยือนไทย
 84. ‘ฮุน มานี’เยี่ยมคารวะ’บิ๊กตู่’ยันกัมพูชาพร้อมร่วมมือไทยทุกด้าน
 85. http://www.thairath.co.th/content/498447
 86. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094114
 87. [1] "ปลื้ม"จัดหนัก"บิ๊กตู่"ไร้วุฒิภาวะ ชี้ประเทศไทยมี"ตัวตลก"เป็นนายกฯ
 88. เปิดจม.ฉบับเต็ม”หม่อมอุ๋ย”ส่งสนช. แฉ 6 อดีตบิ๊กทหาร ดันตั้งบรรษัทน้ำมัน
 89. http://www.isranews.org/south-news/south-slide/item/50061-old_50061.html
 90. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 91. “อภิสิทธิ์-สุเทพ” เด้ง “พีรพล” ปลัด มท.ไม่ชอบ สั่งคืนสิทธิประโยชน์ใน 60 วัน
 92. ‘ศิริชัย วัฒนโยธิน’ ประธานศาลอุทธรณ์ แถลง‘ลาออก’-ตอบคำถาม
 93. "พล.ต.ต.ปวีณ" ลี้ภัยแดนออสซี่...อีกหนึ่งคีย์แมนคดีค้าโรฮิงญาที่ถูกลืม
 94. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/7.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]