คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 แห่งราชอาณาจักรไทย
Chan o cha Portrait.jpg
วันแต่งตั้ง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันสิ้นสุด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(4 ปี 314 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
จำนวนรัฐมนตรี 36
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 68
ประวัติ
การเลือกตั้ง
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วาระสภานิติบัญญัติ ไม่ได้กำหนดไว้
งบประมาณ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 (30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) คณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยลำดับ เป็นคณะรัฐมนตรีไทย คณะแรกที่ ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย โดยใช้ระหว่าง 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2558[1]และเป็นคณะรัฐมนตรีที่อยู่เกิน 4 ปี ในรอบ 13 ปี นับจาก คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18:03 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่[2]ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”[3]

รายชื่อรัฐมนตรี

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง


คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Arrow Blue Right 001.svg 24 สิงหาคม 2557 9 มิถุนายน 2562 LineColor Joban.svg
รองนายกรัฐมนตรี 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
2 วิษณุ เครืองาม Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
LACMTA Circle L Line.svg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
LACMTA Circle L Line.svg ออมสิน ชีวะพฤกษ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LACMTA Circle L Line.svg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg กอบศักดิ์ ภูตระกูล Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg * พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 4 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
การคลัง LACMTA Circle L Line.svg สมหมาย ภาษี Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 5 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ Arrow Blue Down 001.svg 18 พฤศจิกายน 2557 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
การต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
LACMTA Circle L Line.svg 6 ดอน ปรมัตถ์วินัย Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg ดอน ปรมัตถ์วินัย Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Circle Ash-grey Solid.svg วีระศักดิ์ ฟูตระกูล Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
การท่องเที่ยวและกีฬา LACMTA Circle L Line.svg กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
LACMTA Circle L Line.svg พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
LACMTA Circle L Line.svg อรรชกา สีบุญเรือง Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์ LACMTA Circle L Line.svg ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg 7 กฤษฎา บุญราช Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg อำนวย ปะติเส Arrow Blue Down 001.svg 18 พฤศจิกายน 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ชุติมา บุณยประภัศร Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg ลักษณ์ วจนานวัช Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 9 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 8 วิวัฒน์ ศัลยกำธร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562
คมนาคม LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg 9 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562
Circle Ash-grey Solid.svg อาคม เติมพิทยาไพสิฐ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Circle Ash-grey Solid.svg ออมสิน ชีวะพฤกษ์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg พิชิต อัคราทิตย์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 10 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(อดีตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
LACMTA Circle L Line.svg พรชัย รุจิประภา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg อุตตม สาวนายน Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 11 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
พลังงาน LACMTA Circle L Line.svg ณรงค์ชัย อัครเศรณี Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
LACMTA Circle L Line.svg 12 ศิริ จิระพงษ์พันธ์ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
พาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg อภิรดี ตันตราภรณ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg อภิรดี ตันตราภรณ์ Arrow Blue Right 001.svg 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg สุวิทย์ เมษินทรีย์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg 13 ชุติมา บุณยประภัศร Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg 14 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg สุธี มากบุญ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 6 ธันวาคม 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง[4] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[5]
LACMTA Circle L Line.svg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
แรงงาน LACMTA Circle L Line.svg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 1 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
วัฒนธรรม LACMTA Circle L Line.svg 15 วีระ โรจน์พจนรัตน์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
ศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ Arrow Blue LowerRight 001.svg 19 สิงหาคม 2558 6 ธันวาคม 2559 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง[6] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[7]
LACMTA Circle L Line.svg ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 15 ธันวาคม 2559 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg กฤษณพงศ์ กีรติกร Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg อุดม คชินทร Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
สาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg รัชตะ รัชตะนาวิน Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 16 ปิยะสกล สกลสัตยาทร Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
อุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช Arrow Blue Right 001.svg 31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg อรรชกา สีบุญเรือง Arrow Blue Down 001.svg 19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LACMTA Circle L Line.svg อุตตม สาวนายน Arrow Blue Down 001.svg 15 ธันวาคม 2559 29 มกราคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg สมชาย หาญหิรัญ Arrow Blue Down 001.svg 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 [8] [9]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี Arrow Blue Right 001.svg

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น นายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นาย สมหมาย ภาษี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดร. พรชัย รุจิประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายกองเอก สุธี มากบุญ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ยศในขณะนั้น)
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2[10]

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg

 • นาย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย อำนวย ปะติเส เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 3[11]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg

 • หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล (รองนายกรัฐมนตรี)
 • ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
 • นาย สมหมาย ภาษี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 • นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • นาย อำนวย ปะติเส (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • ดร. พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg

 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg

 • ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ดร. อุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศาสตราจารย์คลินิก กิตติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 4 [12]

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg

 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร. อุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg

 • นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 [13]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg

 • พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองนายกรัฐมนตรี)
 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
 • นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • ดร. พิชิต อัคราทิตย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg

 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg

 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายกองเอก กฤษฎา บุญราช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย ลักษณ์ วจนานวัช เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภายหลังคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 Red x.svg

รัฐมนตรีจำนวน 4 ราย ได้ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังนี้[14]

 • นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีจำนวน 15 ราย ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จำนวน 14 ราย และวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ราย (นายลักษณ์ วจนานวัช) ดังนี้[15]

 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม)

อ้างอิง

 1. ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย
 2. ครม.ประยุทธ์เข้าเฝ้าถวายสัตย์ ในหลวง
 3. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่[ลิงก์เสีย]
 4. ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
 5. ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 6. ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
 7. ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 9. ในหลวงร.9 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 12. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 13. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 15. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑

แหล่งข้อมูลอื่น