กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงกลาโหม
ตรากระทรวงกลาโหม (ใหม่).png
ตรากระทรวงกลาโหม (ใหม่)
ตรากระทรวงกลาโหม.png
ตราพระคชสีห์
ที่ทำการ
ไทย
เลขที่ 7 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 8 เมษายน พ.ศ. 2430
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 214,347.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2560)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ, รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บริหาร พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล, ปลัดกระทรวง
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ, รองปลัดกระทรวง
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ, รองปลัดกระทรวง
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข, รองปลัดกระทรวง
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ, รองปลัดกระทรวง
พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์, โฆษกกระทรวงกลาโหม
ต้นสังกัด รัฐบาลไทย
เว็บไซต์
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม (อังกฤษ: Ministry of Defence) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์

ประวัติ[แก้]

กระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เดิมเป็นโรงช้าง โรงม้า และโรงสีข้าวของทหาร ในสมัยรัชกาลที่ 5 จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างเป็นโรงทหารถาวรขึ้น ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นกระทรวงกลาโหม

ภาพถ่ายหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 5

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม มีการแบ่งส่วนราชการระดับกรมออกเป็น 5 หน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551[2] และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556[3] ดังนี้

  • สำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี และมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักงานจเรทหารทั่วไป
  • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
  • กรมราชองครักษ์ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
  • หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์[4] มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธี ตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • กองทัพไทย มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ควบคุมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

หน่วยงานในกำกับดูแล[แก้]

กระทรวงกลาโหม มีองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐในความกำกับดูแล ดังนี้

หน่วยงานในอดีต[แก้]

งบประมาณกระทรวง[แก้]

ปี งบประมาณกระทรวงกลาโหม (บาท) งบประมาณแผ่นดิน (บาท) ร้อยละของงบประมาณแผ่นดิน
2558 192,949,090,200 2,575,000,000,000 7.493
2557 183,819,972,100 2,525,000,000,000 7.279
2556 180,491,535,700 2,400,000,000,000 7.520
2555 168,667,373,500 2,380,000,000,000 7.086
2554 168,501,828,300 2,070,000,000,000 8.140
2553 154,032,478,600 1,700,000,000,000 9.060
2552 170,157,393,800 1,835,000,000,000 9.272
2551 143,518,901,100 1,660,000,000,000 8.645
2550 115,024,014,800 1,566,200,000,000 7.344
2549 85,936,118,000 1,360,000,000,000 6.318
2548 81,241,389,900 1,200,000,000,000 6.770
2547 78,551,324,500 1,028,000,000,000 7.641
2546 79,923,271,800 999,900,000,000 7.993
2545 78,584,183,600 1,023,000,000,000 7.681

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 เล่ม 125 ตอนที่ 26 ก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 หน้า 35
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนที่ 109 ก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 หน้า 1
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 เล่ม 131 ตอนที่ 38 ก วันที่ 5 เมษายน 2557 หน้า 1

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′06″N 100°29′42″E / 13.751683°N 100.494862°E / 13.751683; 100.494862