โรงเรียนเตรียมทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมทหาร
Armed Forces Academies Preparatory School
ชื่อย่อรร.ตท.สปท. / AFAPS.RTARF
คติพจน์สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา27 มกราคม พ.ศ. 2501; 66 ปีก่อน (2501-01-27)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการ
พลตรี ชาตรี จันทร์พิทักษ์​[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
สี     สีแดง-น้ำเงิน-ฟ้า-เลือดหมู
เว็บไซต์www.afaps.ac.th

โรงเรียนเตรียมทหาร (อังกฤษ: Armed Forces Academies Preparatory School) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์[2]

ประวัติ[แก้]

บรรยากาศภายในโรงเรียนเตรียมทหาร
การแต่งกายของนักเรียนเตรียมทหาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 จอมพลถนอม กิตติขจร ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่า หากจะรวมโรงเรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันจากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถาบันเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติ ทั้งยังทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความสนิทสนมกลมเกลียว มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สภากลาโหมได้เห็นชอบในดำรินี้เป็นเอกฉันท์ ในขั้นแรกให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 จึงถือว่าวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บัญชาการคนแรกคือ พลเอก ปิยะ สุวรรณพิมพ์

ในปี พ.ศ. 2506 กรมตำรวจได้ขอให้โรงเรียนเตรียมทหารรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับนายทหาร นายตำรวจ โดยสมบูรณ์ ในระยะแรกนั้นโรงเรียนเตรียมทหารยังไม่มีที่ตั้งถาวร ได้ใช้อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2504 โรงเรียนเตรียมทหารได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น ณ เลขที่ 1875 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองสัญญาณทหารเรือ มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา หลังจากได้สร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายมาอยู่ที่พระราม 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2504

ในปี พ.ศ. 2522 กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพบก และกองร้อยทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง กองบัญชาการกองทัพบก ได้ย้ายออกจากพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกัน โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้รับพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเพิ่มอีก 91 ไร่ 62 ตารางวา รวมเป็น 127 ไร่ 9 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2537 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้พิจารณาว่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมทหารได้เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่โดยรอบกลายเป็นย่านชุมชนหนาแน่น ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ อีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารมีข้อจำกัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารและการพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารด้านต่างๆ ในอนาคต จึงได้ปรึกษากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ถึงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบให้บริษัท คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของโครงการย้ายโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเสนอแนะพื้นที่ตั้งโครงการ ในที่สุดได้เลือกพื้นที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกเจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ดำเนินการประมาณ 2,460 ไร่ เป็นผลให้โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่เกิดขึ้น

โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2539 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2541

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้สามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีพิธีเคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารเข้าสู่ที่ตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน[3]

ส่วนพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารเดิม ต่อมาก็ได้กลายเป็นสวนลุมไนท์บาซาร์ และปัจจุบันกำลังก่อสร้างโครงการวัน แบงค็อก

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

เครื่องหมายจักรดาว เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วย

  1. คบเพลิง หมายถึง การศึกษาและความรุ่งโรจน์
  2. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ
  3. จักรเวียนซ้าย หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ
  4. ดาวห้าแฉก หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีแดง คือ เหล่าทหารบก

สีน้ำเงิน คือ เหล่าทหารเรือ

สีฟ้า คือ เหล่าทหารอากาศ

สีเลือดหมู คือ เหล่าตำรวจ

รายนามผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พลตรี ปิยะ สุวรรณพิมพ์ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
2 พลตรี ชิงชัย รัชตะนาวิน 13 มกราคม พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520
3 พลตรี ไพบูลย์ สิรยากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
4 พลตรี สนั่น ขยันระงับพาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525
5 พลตรี โกมล เกษรสุคนธ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527
6 พลตรี นิยม ศันสนาคม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528
7 พลตรี ธีรวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2531
8 พลตรี ชัยณรงค์ หนุนภักดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
9 พลตรี พนม จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534
10 พลตรี มนัส คล้ายมณี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
11 พลตรี ปรีชา สามลฤกษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
12 พลตรี ประพาฬ นิลวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
13 พลตรี สุเทพ โพธิ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
14 พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
15 พลตรี พอพล มณีรินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
16 พลตรี พรพิพัฒน์ เบญญศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
17 พลตรี รักบุญ มนต์สัตตา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554
18 พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
19 พลตรี บุญชู เกิดโชค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
20 พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
21 พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22 พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
23 พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
24 พลตรี รวิศ รัชตะวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
25 พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566
26 พลตรี[4] ชาตรี จันทร์พิทักษ์[5] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  2. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/510853สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เก็บถาวร 2019-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เสด็จฯพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและร.ร.นายร้อยตำรวจ
  3. https://www.youtube.com/watch?v=hO8Do-RAvGs ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 39 ข หน้า 11 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2566