กองทัพภาคที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทัพภาคที่ 2
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ประจำการพ.ศ. 2491 – ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบผสมเหล่า
กำลังรบกองทัพ
ขึ้นกับกองทัพบกไทย
กองบัญชาการค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสถาปนา4 กันยายน
เว็บไซต์https://web.army2.mi.th/
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท สวราชย์ แสงผล

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2491 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2491 กองทัพบกได้จัดตั้งกองทัพที่ 2 ขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 3 กันยายน 2491 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายหัวหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา มีกองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการจัดใหม่อีกหลายครั้ง เช่น ปี พ.ศ. 2493 จัดตั้งกองพลที่ 6 เพิ่มขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยขึ้นตรง 2 กรม คือ กรมทหารราบที่ 6 และกรมทหารราบที่ 16 ส่วนกองพลที่ 3 คงมีกรมทหารราบที่ 3 และกรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยขึ้นตรง

ปี พ.ศ. 2499 ให้แยกส่วนกำลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกัน ปี พ.ศ. 2500 มีคำสั่งกองทัพบก ด่วนมาก ที่ 358/2500 ลง 18 กุมภาพันธ์ 2500 ให้ยุบกองทัพที่ 2 และกองพลที่ 6 แปรสภาพเป็นภาคทหารบกที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2499 ซึ่งกำหนดไว้ว่าภาคทหารบกมีอำนาจบังคับบัญชามณฑลทหารบกโดยตรงกับมีหน้าที่ปกครองและบริการหน่วยรบ ส่วนกำลังรบ เช่น กองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก แต่ให้ฝากการบังคับบัญชากับภาคทหารบกที่ 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กองทัพบกได้มีคำสั่ง ที่ 136/9122 ลง 28 มกราคม 2501 ให้แปรสภาพภาคทหารบกที่ 2 เป็นกองทัพภาคที่ 2 มีอำนาจปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งที่เป็นส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาค (ตามพระราชกฤษฎีกา) ดังนั้นกองพลที่ 3 จึงกลับมาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่นั้นมา

ดังนั้นกองทัพภาคที่ 2 จึงถือเอาวันที่ 4 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2491 มีผลบังคับใช้

หน่วยขึ้นตรง​[แก้]

ส่วนบัญชาการ​​[แก้]

ส่วนกำลังรบ[แก้]

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ[แก้]

รายนามแม่ทัพภาค[แก้]

 1. พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีระโยธา) - (พ.ศ. 2491-2493)
 2. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) - (พ.ศ. 2493-2494)
 3. พลโท ขุนไสวแสนยากร (ไสว ไสวแสนยากร) - (พ.ศ. 2494-2497)
 4. พลโท ครวญ สุทธานินทร์ - (พ.ศ. 2497-2498)
 5. พลโท สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์ - (พ.ศ. 2498-2499)
 6. พลโท หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ (สวัสดิ์ คุรุพันธุ์) - (พ.ศ. 2499-2500)
 7. พลโท ชลอ จารุกลัส - (พ.ศ. 2500-2503)
 8. พลโท กฤษณ์ สีวะรา - (พ.ศ. 2503-2506)
 9. พลโท จิตต์ สุนทรานนท์ - (พ.ศ. 2506-2507)
 10. พลโท ธงเจิม ศังขวณิช - (พ.ศ. 2507-2512)
 11. พลโท จำลอง สิงหะ - (พ.ศ. 2512-2513)
 12. พลโท พโยม พหุลรัต - (พ.ศ. 2513-2516)
 13. พลโท ทองคำ พรหมพงษ์ - (พ.ศ. 2516-2517)
 14. พลโท เปรม ติณสูลานนท์ - (พ.ศ. 2517-2520)
 15. พลโท แสวง จามรจันทร์ - (พ.ศ. 2520-2521)
 16. พลโท ลักษณ์ ศาลิคุปต - (พ.ศ. 2521-2524)
 17. พลโท พักตร์ มีนะกนิษฐ - (พ.ศ. 2524-2527)
 18. พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร - (พ.ศ. 2527-2529)
 19. พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี - (พ.ศ. 2529-2532)
 20. พลโท วิมล วงศ์วานิช - (พ.ศ. 2532-2533)
 21. พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก - (พ.ศ. 2533-2534)
 22. พลโท อารียะ อุโฆษกิจ - (พ.ศ. 2534-2535)
 23. พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร - (พ.ศ. 2535-2537)
 24. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ - (พ.ศ. 2537-2540)
 25. พลโท เรวัต บุญทับ - (พ.ศ. 2540-2541)
 26. พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ - (พ.ศ. 2541-2544)
 27. พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ - (พ.ศ. 2544-2546)
 28. พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม - (พ.ศ. 2546-2547)
 29. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ - (พ.ศ. 2547-2548)
 30. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550)
 31. พลโท สุจิตร สิทธิประภา - (1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 32. พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 33. พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
 34. พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 35. พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 36. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 37. พลโท ธวัช สุกปลั่ง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 38. พลโท วิชัย แชจอหอ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 39. พลโท ธรากร ธรรมวินทร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 40. พลโท ธัญญา เกียรติสาร - (1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)[2][3]
 41. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)[4]
 42. พลโท สวราชย์ แสงผล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)[5]

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง[6]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์ หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
 6. http://politicalbase.in.th/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2 เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]