กอบศักดิ์ ภูตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ออมสิน ชีวะพฤกษ์
สุวิทย์ เมษินทรีย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511 (50 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
ศาสนา พุทธ

กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ[1] ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ [2] กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน[3] กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน ในอดีต เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ[4] สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา[5] ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

กอบศักดิ์ ภูตระกูล หรือที่รู้จักในนาม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Massachusetts Institute of Technology ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เมื่อปี 2540 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้าน คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ที่ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2534 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี 2529

การทำงาน[แก้]

หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน ในงานด้านต่างๆ ทั้งส่วนของนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน ได้ถูกยืมตัวไปทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน ในตำแหน่งผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ดูแลด้านงานวิจัย และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ต่อมากลับมาทำงานที่ ธปท. เป็นเวลาประมาณ 2 ปีในตำแหน่งผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อหาประสบการณ์ในภาคเอกชน โดยทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนที่จะเริ่มทำงานในภาคการเมือง โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ[6]เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในด้านต่างๆ ล่าสุดในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[7]

ในด้านวิชาการ ดร.กอบศักดิ์ ได้ผลิตผลงานการศึกษาด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน และกองทุนป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คำประกาศเกียรติคุณของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรองผลงานวิชาการในการมอบรางวัล เขียนไว้ว่า

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและความลุ่มลึกในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มีความรัดกุมในวิธีวิทยา ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการทางเทคนิคในการทดสอบแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟื่อย และมีความโดดเด่นที่สามารถตีความข้อมูลเชิงประจักษ์ที่คุ้นเคยให้เกิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย งานวิชาการของ ดร. กอบศักดิ์ หลายชิ้นสามารถก่อให้เกิดการถกเถียงและเปิดประเด็นให้เกิดการศึกษาวิจัยสื่บเนื่องอย่างกว้างขวาง
ผลงานวิชาการคุณภาพสูงจำนวนมากของ ดร. กอบศักดิ์ ได้แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมปริมณฑลทางวิชาการอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องนโยบายการเงิน การออม สินเชื่อ ทุนมนุษย์ การประกันสังคม และการค้าระหว่างประเทศ โดยทุกเรื่องล้วนมีนัยทางนโยบายต่อการพัฒนาประเทศไทย...

ต่อมา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ได้รับทุนพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย จากมูลนิธิ 50 ปี ธปท. เพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปัญหาการกระจายรายได้ในไทยและทางออก" ซึ่งบทวิจัยนี้ได้เป็นพื้นฐานเชิงวิชาการสำคัญ ในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ

ทุนที่ได้รับ[แก้]

 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ปี 2529-2539)

Blog ดร. กอบ และ Social Media ต่างๆ[แก้]

 • "Blog ดร. กอบ", รวบรวมประวัติ ผลงาน เทป วิดีโอทัศน์การบรรยาย ข้อคิดต่างๆ สำหรับผู้สนใจ รวมถึง คอลัมน์ "ไขปัญหาเศรษฐกิจกับ ดร. กอบ" ที่ช่วยตอบคำถามเศรษฐกิจให้กับผู้ข้องใจ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และรวบรวมเนื้อหาจากรายการทีวีและการสัมภาษณ์ต่างๆ
 • Social Media ต่างๆ ที่สามารถติดตามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ เช่นผ่าน Facebook, Fanpage, Twitter, Google+, youtube channel เป็นต้น

ผลงาน[แก้]

 • "คุณภาพของการเจริญเติบโตจากมิติของการกระจายรายได้ ปัญหาและทางออก" สำหรับการสัมมนาวิชาการของ ธปท. ปี 2556
 • “บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”, สำหรับการสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พฤศจิกายน 2551
 • “การออมกับอนาคตของครัวเรือนไทย: ปัญหาที่มีทางออก” ทำการศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่สายนโยบายการเงิน และสำนักงานภาคทั้ง 3 ของ ธปท. นำเสนอที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการรายเดือนของ ธปท. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551
 • “สินเชื่อและปัญหาเศรษฐกิจของคนจน” สำหรับการสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2550
 • “Safeguarding our Nation’s Ness Egg: Necessary Reforms to our Social Security System”, เขียนร่วมกับ อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ สำหรับการสัมมนาวิชาการของ ธปท. ปี 2550 (และใช้ในการประชุม APEC Experts Working Group ที่ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551)
 • “Sufficiency Economy Philosophy and Development” เขียนร่วมกับ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และดร. ปรียานุช พิบูลย์สราวุธ สำหรับการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง Alternative Development and Sufficiency Economy โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2550
 • “Sufficiency Economy and the Government” เขียนเพื่อเป็น Background Paper สำหรับการจัดทำหนังสือ Human Development Report เรื่อง Sufficiency Economy and Human Development in Thailand ของ UNDP เมื่อกันยายน 2549
 • “Human Capital Policy: Building a Competitive Workforce for 21st Century Thailand”, เขียนร่วมกับ ดร. อัศวิน อาฮูยา และ ฐิติมา ชูเชิด สำหรับการสัมมนาวิชาการของ ธปท. ปี 2549
 • “Aging Population and its Implications for Thailand” เขียนร่วมกับ สุวัฒนา ศรีภิรมย์ สำหรับการประชุม APEC ปี 2549 (ใช้ในการประชุม Experts Working Group ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2549)
 • “Long-term Saving in Thailand: Are We Saving Enough and What are the Risks?”, เขียนร่วมกับ ดร. เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา และ ธรรมนูญ สดศรีชัย สำหรับการสัมมนาวิชาการของ ธปท. ประจำปี 2548
 • “สรุปงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์มหภาค” เขียนสำหรับการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2548
 • “การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”, เขียนร่วมกับ ดร. หฤษฎ์ รอดประเสริฐ และดร. ดอน นาครทรรพ สำหรับการสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2547
 • “ข้อคิดเห็นบางส่วนเกี่ยวกับ FTA Thai-US: Investment Chapter” ในการสัมมนาเรื่อง รัฐบาลควรจะมีจุดยืนในการเจรจาการค้าทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร จัดโดยโครงการ WTO Watch เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2547
 • “Can We Count on Intra-regional Trade as a Source of Growth?”, เขียนร่วมกับ ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์, สุชาดา เดชตระกูล และ บัณณรี ปัณณราช สำหรับการสัมมนาวิชาการของ ธปท. ประจำปี 2546
 • “ระบบภูมิคุ้มกันภัยของเศรษฐกิจพอเพียง” เขียนเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือเรื่อง กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2546
 • “การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, เขียนร่วมกับ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545
 • “บทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน”, สำหรับการสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2544
 • “กลไกการทำงานของนโยบายการเงิน”, เขียนร่วมกับ ดร. เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล สำหรับการสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2543
 • “Inflation Targeting in Thailand” เขียนสำหรับการสัมมนาเรื่อง Inflation Targeting ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 2543
 • “คำถามคำตอบเกี่ยวกับ Flexible Inflation Targeting” เพื่อชี้แจงสาธารณชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการนำ Inflation targeting มาใช้ในประเทศไทย, 2543
 • “ผลงานสำคัญของท่านผู้ว่าการป๋วย” ในภาคที่ 3 ของหนังสือ “ท่านผู้ว่าการป๋วย” ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานครบรอบ 100 วัน, 2542
 • “Three Essays on Economic Growth”, Ph.D. Thesis ภายใต้ศาสตราจารย์ ดร. Robert Solow และ ศาสตราจารย์ ดร. Olivier Blanchard, MIT. 2539 ในเรื่อง (1) Miracle and Poverty (2) Scientific progress and Growth (3) Knowledge spillover and Scale effects

ผู้ช่วยการวิจัย[แก้]

 • “การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินที่เหมาะสมต่อความมั่นคงของประเทศ” คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, 2546

หนังสือที่ร่วมเขียน[แก้]

 • U.S. CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
 • Microfinance และการเงินชุมชน

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

*พ.ศ. 2560 - [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์]] ชั้น 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์

อ้างอิ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]