พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาศรีเสนา
(ศรีเสนา สมบัติศิริ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) (? — 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น และองคมนตรีไทย[1]

พระยาศรีเสนา มีนามเดิมว่า ฮะ สมบัติศิริ ได้ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อนที่จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่ไปศึกษาด้านการปกครอง ที่ London School of Economics ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2457 [2] แล้วกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก ระหว่าง พ.ศ. 2475 - 2478 (ก่อน พ.ศ. 2475 เรียกว่าตำแหน่ง ปลัดทูลฉลอง)[3] เคยเป็นอัครราชทูตในหลายประเทศ และเป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2484 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 [4]

พระยาศรีเสนา เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2487 [5] รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2489 [6]

พระยาศรีเสนา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2501 ดำรงตำแหน่งจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 [7]

พระยาศรีเสนา มีบุตรชายคือคุณพินิจ สมบัติศิริ สมรสกับนางสาวเลอศักดิ์ เศรษฐบุตร (ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ) บุตรสาวบุญธรรมของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และคุณหญิงสิน [8]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 2. London School of Economics
 3. [http://webcmoi.moi.go.th:7778/portal/page?_pageid=33,76197,33_76214:33_76224&_dad=portal&_schema=PORTAL ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทยในอดีต ]
 4. 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น
 5. คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๑๑ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘
 6. คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๔๘๙ - ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙
 7. จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7362-09-1
 8. หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์. ต้นกำเนิดที่เกิดเหตุ... เจ้าชายดาราทอง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 376 หน้า. ISBN 974-322-980-9
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
 10. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า (ในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒)
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 3 วันที่ 4 มกราคม 2506
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๓๓ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๖๒๔