รัชตะ รัชตะนาวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ประดิษฐ์ สินธวณรงค์
ถัดไป ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ถัดไป ศ.นพ.อุดม คชินทร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ถัดไป ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (65 ปี)
คู่สมรส รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน (13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 - ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน จบการศึกษาจาก Fellow of the American College of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts Medical School, U.S.A., อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยสภา, อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล[1]

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เคยทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 – 2547), อนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2538 – 2542), ประธานวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547 – 2548), กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2547), อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2547) และประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2535 – 2543)[2]

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการ scientific advisory committee มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ[3]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555[4]

ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2557 [5]

ในปี 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6] วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7]

วันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เขาเลือกระหว่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คนที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี คือ ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ และกฤษณพงศ์ กีรติกร ซึ่งทั้งคู่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว[8]

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวินได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 คน เพื่อให้สภาคัดเลือก เพื่อนำรายชื่อโปรดเกล้าฯ ต่อไป[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (การศึกษา)
  2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต)
  3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน)
  4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/028/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (นายรัชตะ รัชตะนาวิน)
  5. http://www.mcot.net/site/content?id=52b6a5b7150ba02c7c0002bd#.UvTrIfmSzDQ
  6. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  8. [1]
  9. [2]
  10. 10.0 10.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ)
ก่อนหน้า รัชตะ รัชตะนาวิน ถัดไป
ประดิษฐ สินธวณรงค์ 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png ปิยะสกล สกลสัตยาทร