รัชตะ รัชตะนาวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ประดิษฐ์ สินธวณรงค์
ถัดไป ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ถัดไป ศ.นพ.อุดม คชินทร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ถัดไป ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (69 ปี)
คู่สมรส รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน (13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 - ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีต ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์[1] เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2]ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน จบการศึกษาจาก Fellow of the American College of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts Medical School, U.S.A., อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยสภา, อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล[3]

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เคยทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 – 2547), อนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2538 – 2542), ประธานวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547 – 2548), กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2547), อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2547) และประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2535 – 2543)[4]และเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2548 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการ scientific advisory committee มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ[5]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555[6]

ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2557 [7]

ในปี 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[8] วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

วันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เขาเลือกระหว่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คนที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี คือ ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ และกฤษณพงศ์ กีรติกร ซึ่งทั้งคู่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว[10]

วันที่ 20 กันยายน 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จำนวน 7 ราย[11] และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จำนวน 7 ราย[12]

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวินได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 คน เพื่อให้สภาคัดเลือก เพื่อนำรายชื่อโปรดเกล้าฯ ต่อไป[13]

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา จำนวน 9 ราย[14] วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง จำนวน 6 ราย[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/018/6.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/159/T_0006.PDF
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (การศึกษา)
 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต)
 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน)
 6. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/028/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (นายรัชตะ รัชตะนาวิน)
 7. http://www.mcot.net/site/content?id=52b6a5b7150ba02c7c0002bd#.UvTrIfmSzDQ
 8. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 10. [1]
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/187/18.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/187/17.PDF
 13. [2]
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/231/31.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/242/17.PDF
 16. 16.0 16.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ)
ก่อนหน้า รัชตะ รัชตะนาวิน ถัดไป
ประดิษฐ สินธวณรงค์ 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png ปิยะสกล สกลสัตยาทร