ข้ามไปเนื้อหา

รัชตะ รัชตะนาวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าประดิษฐ์ สินธวณรงค์
ถัดไปปิยะสกล สกลสัตยาทร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าปิยะสกล สกลสัตยาทร
ถัดไปอุดม คชินทร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554
ก่อนหน้าประกิต วาทีสาธกกิจ
ถัดไปวินิต พัวประดิษฐ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสณัฏฐา รัชตะนาวิน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน (เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2493) เป็นนักการเมือง แพทย์และนักวิชาการชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์[1] เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา[แก้]

รัชตะ รัชตะนาวิน จบการศึกษาจาก Fellow of the American College of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts Medical School, U.S.A., อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยสภา, อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล[3] รัชตะ รัชตะนาวิน สมรสแล้วกับ รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต[แก้]

รัชตะ รัชตะนาวิน เคยทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 – 2547), อนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2538 – 2542), ประธานวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547 – 2548), กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2547), อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2547) และประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2535 – 2543)[4]และเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2548 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่กับ บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการ scientific advisory committee มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ[5]

รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555[6]

ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2557 [7]

ในปี 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[8] วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

วันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เขาเลือกระหว่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คนที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี คือ ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ และ กฤษณพงศ์ กีรติกร ซึ่งทั้งคู่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว[10]

วันที่ 20 กันยายน 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จำนวน 7 ราย[11] และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จำนวน 7 ราย[12]

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 รัชตะ รัชตะนาวินได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 คน เพื่อให้สภาคัดเลือก เพื่อนำรายชื่อโปรดเกล้าฯ ต่อไป[13]

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา จำนวน 9 ราย[14] วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง จำนวน 6 ราย[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รัชตะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆ ดังนี้[16]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. "รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (การศึกษา)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-22. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 4. "รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-22. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 5. "รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-22. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (นายรัชตะ รัชตะนาวิน)
 7. ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2557[ลิงก์เสีย]
 8. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 10. สภามหิดลให้-รัชตะ-เลิกควบ-2-เก้าอี้[ลิงก์เสีย]
 11. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
 13. รัชตะ รัชตะนาวินได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 14. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา
 15. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง
 16. "ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-22. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙ เก็บถาวร 2018-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๓, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๓๔, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า รัชตะ รัชตะนาวิน ถัดไป
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ปิยะสกล สกลสัตยาทร