กฤษฎา บุญราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฤษฎา บุญราช
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ถัดไป เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
สัญชาติ ไทย
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ประจำการ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ยศ นายกองเอก.jpg นายกองเอก

กฤษฎา บุญราช (5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 -) กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ จำกัด (มหาชน)​, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นับเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง)

ประวัติ[แก้]

กฤษฎา บุญราช เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา (บ.ฉ.83)จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง)[1] มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน[แก้]

กฤษฎา บุญราช เริ่มรับราชการในสังกัดศูนย์รับผู้อพยพ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยทำหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย (เจริญจิตต์ ณ สงขลา) เคยเป็นนายอำเภอในระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2546 ได้แก่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

ในปี พ.ศ. 2549 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เขาได้เข้าร่วมในการชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. ในการเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2]โดยให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำลายศาลากลางจังหวัด

กฤษฎา บุญราช ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อจากนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[3] นับเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง)[4]

กฤษฎา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[5] กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[6] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[7]ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา[8]กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ[9]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [10]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[11] กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[12]อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[13] อดีตประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[14]อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ผอ.ศปป.2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร[15] ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้[16] รองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง[17] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย[18] กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์[19] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[20] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[21] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2560 และเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว[22]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[23]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์[24]อดีตกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง[25]อดีตกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว[26]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก[27] ในปี พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มท.ยุค“สิงห์ทอง”คุมมาเฟียคลองหลอด
 2. "ผู้ว่าฯสงขลา"นาทีเจรจาม็อบบุกศาลากลาง
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 192 ง พิเศษ หน้า 9 20 สิงหาคม 2558
 4. สิงห์ทองผงาด! ครม.ไฟเขียว “กฤษฎา บุญราช” ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรามคำแหงคนแรก
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/135/100.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/056/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 11. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 12. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00152877.PDF
 14. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่5
 15. ผบ.ทบ. มีคำสั่งตั้งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.
 16. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law16-060358-1.pdf
 17. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law14-020358-1.pdf
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/215/18.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/11.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/4.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/10.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/9.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/016/1.PDF
 28. http://www.personnel.moi.go.th/work/work4/insignia/decoration/57.pdf