สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
National Astronomical Research Institute of Thailand
ตราของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ.jpg
ที่ทำการ
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (11 ปี)
งบประมาณ 489.9262 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม, ผู้อำนวยการ
ศรัณย์ โปษยะจินดา, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์
narit.or.th
เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลอง 200 ปีแห่งการพระราชสมภพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบปีพระราชสมภพ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิกระดับประเทศของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ขึ้น และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งถื่อว่าเป็นวันก่อตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)[2]

หน้าที่[แก้]

 • ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
 • สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

สถานที่ในกำกับดูแล[แก้]

หอดูดาวแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

 • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยและเป็นที่ทำการของสถาบันฯ
 • ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ และฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณื้ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และที่พักของนักวิจัย
 • หอดูดาวแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 44.4 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ต่างจังหวัด[แก้]

 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จำนวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน


อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.narit.or.th/index.php/about

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]