ข้ามไปเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)

พิกัด: 13°52′59″N 100°29′12″E / 13.88315°N 100.48679°E / 13.88315; 100.48679
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงพาณิชย์)
กระทรวงพาณิชย์
ตราพระวิศนุกรรม
ภาพรวมกระทรวง
ก่อตั้ง20 สิงหาคม พ.ศ. 2463; 103 ปีก่อน (2463-08-20)[1]
กระทรวงก่อนหน้า
 • กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม
  (พ.ศ. 2469–2475)
 • กระทรวงเกษตรพาณิชยการ
  (พ.ศ. 2475–2476)
 • กระทรวงเศรษฐการ
  (พ.ศ. 2476–2484;
  พ.ศ. 2495–2514)
 • กระทรวงเศรษฐกิจ
  (พ.ศ. 2484–2485)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี7,192.5847 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วย
ฝ่ายบริหารกระทรวง
 • ​วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ [3], ปลัดกระทรวง
 • วรรณภรณ์ เกตุทัต​[4], รองปลัดกระทรวง
 • วันชัย วราวิทย์[5], รองปลัดกระทรวง
 • เอกฉัตร ศีตวรรัตน์[6], รองปลัดกระทรวง
 • โสรดา เลิศอาภาจิตร์, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัดกระทรวง
เว็บไซต์MOC.go.th

กระทรวงพาณิชย์ (อังกฤษ: Ministry of Commerce) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ที่หน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์

ประวัติ

กระทรวงพาณิชย์เดิมเรียก "กระทรวงเศรษฐการ" ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อแรกตั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ตั้งนั้นไม่มีที่ทำการกระทรวง เสนาบดีจึงมักจะใช้บ้านของตนเป็นสถานที่ทำงาน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก จึงได้มีการสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร บริเวณวัง 3 แห่ง คือ วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ และวังกรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ และใช้ทำการมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ครั้นสภาพบ้านเมืองเจริญขึ้น รัฐบาลเริ่มมีนโยบายขยับขยายหน่วยงานราชการออกไปยังชานเมืองมากขึ้น เพื่อลดปัญหาความแออัดของตัวเมืองภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวนเนื้อที่ 48 ไร่เศษ บริเวณตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงจนถึงปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่หลัก

 1. ภารกิจด้านในประเทศ มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ภารกิจด้านต่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริหารการนำเข้าส่งออก รวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสำปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่างๆ แก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 9 หน่วยงาน ได้แก่

รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน

ส่วนราชการในอดีต

 • กรมการประกันภัย [8]

อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์ เล่ม 37 หน้า 160 วันที่ 21 สิงหาคม 2463
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 3. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์" ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 5. เช็ก มติ ครม. แต่งตั้งครบทุกตำแหน่ง ที่นี่
 6. อัปเดตมติครม. 20 ธันวาคมคมแต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่ง
 7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๐

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

13°52′59″N 100°29′12″E / 13.88315°N 100.48679°E / 13.88315; 100.48679