สง่า สรรพศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์
สง่า สรรพศรี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ถัดไป นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 มกราคม พ.ศ. 2475
เชียงใหม่ ประเทศไทย
เสียชีวิต 29 มกราคม พ.ศ. 2542 (67 ปี)
คู่สมรส รศ.วชิรา สรรพศรี

ศาสตราจารย์ สง่า สรรพศรี (วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2475 - 29 มกราคม พ.ศ. 2542) เกิดที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายมุ่ง และนางอุสา สรรพศรี สมรสกับ รองศาสตราจารย์ วชิรา สรรพศรี มีบุตร 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สมาชิกวุฒิสภา และตำแหน่งทางวิชาการอื่นๆ หลายตำแหน่ง

การศึกษา[แก้]

สง่า สรรพศรี เข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอนุปริญญาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านการป่าไม้ จากมหาวิทยาลัยออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยซาร์ลันท์ (เยอรมัน) มหาวิทยาลัยออริกอน (สหรัฐอเมริกา) และมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (ประเทศฟิลแลนด์)

ตำแหน่งทางการเมือง และตำแหน่งหน้าที่ราชการ[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม[1] ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภา[2] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ตำแหน่ง และบทบาทที่สำคัญ[แก้]

กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์, ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิต Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, ราชบัณฑิต Royal Norwegian Society of Sciences and Letters President, The International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) Vice-chairman, Executive Committee International Foundation for Science (IFS) ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต สหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ผลงาน[แก้]

ตำรา งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่ได้รับการพิมพ์ และเผยแพร่ในประเทศ และต่างประเทศกว่า 100 เรื่อง เป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

สง่า สรรพศรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๙๒, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๑๗๗๘, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๓
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๙