สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีในประเทศอื่น ดูสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
Seal Prime Minister of Thailand.png
ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ
ที่ทำการ
ไทย
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2503 (57 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 36,001.2614 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ ออมสิน ชีวะพฤกษ์[2], รัฐมนตรีประจำ
สุวิทย์ เมษินทรีย์[3], รัฐมนตรีประจำ
ผู้บริหาร จิรชัย มูลทองโร่ย [4], ปลัด
พัชราภรณ์ อินทรียงค์, รองปลัด
สมพาศ นิลพันธ์, รองปลัด[5]
ณรงค์ เชื้อบุญช่วย, ผู้ช่วยปลัด
พีระ ทองโพธิ์, ผู้ช่วยปลัด
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
OPM.go.th
หมายเหตุ
สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

ประวัติ[แก้]

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[6] โดยมีการจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน และกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้ 6 หน่วยงาน คือ

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น "สำนักคณะรัฐมนตรี" อยู่ระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502

แม้ว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็มิได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนา เนื่องจากได้ถือตามความเป็นจริงว่าส่วนงานของนายกรัฐมนตรีได้ถือกำเนิดขึ้น ตามการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย สำนักนายกรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 28 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว[7] โดยได้กำหนดให้สีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ สีดำ[8]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[แก้]

หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง วันที่ 16 ธันวาคม 2559
 3. ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง วันที่ 16 ธันวาคม 2559
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สำนักนายกรัฐมนตรี:นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๖ ง พิเศษ หน้า ๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/008/3.PDF
 6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476
 7. ความเป็นมาของสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. กฎสำนักนายกรัฐมนตรึ ออกตามความในพระราชบัญญัติครืองแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘.
 9. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 10. ประกาศ คสช. ดึง 'บีโอไอ' ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
 11. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 12. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]