สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีในประเทศอื่น ดู สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญเครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี[1]
ที่ทำการ
ไทย
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (86 ปี)
สืบทอดจาก สำนักคณะรัฐมนตรี (2497 - 2502)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 36,001.2614 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี อนุชา นาคาศัย, รัฐมนตรีประจำ
ผู้บริหารหลัก ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, ปลัด [3]
สุรศักดิ์ เรียงเครือ, รองปลัด
อรนุช ศรีนนท์, รองปลัด
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
OPM.go.th
หมายเหตุ
สำนักนายกรัฐมนตรีไม่เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีฐานะเป็นกระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ไม่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

ประวัติ[แก้]

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[4] โดยมีการจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน และกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้ 6 หน่วยงาน คือ

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น "สำนักคณะรัฐมนตรี" อยู่ระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502

จนกระทั่งมีการแต่งตั้งปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 คือ พันเอก หลวงวิจิตรวาทการ[5]

แม้ว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็มิได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนา เนื่องจากได้ถือตามความเป็นจริงว่าส่วนงานของนายกรัฐมนตรีได้ถือกำเนิดขึ้น ตามการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย สำนักนายกรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 28 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว[6] โดยได้กำหนดให้สีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ สีดำ[7]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[แก้]

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ความเป็นมาเครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม ๗๖ ตอน ๒๘ ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒
 6. ความเป็นมาของสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. กฎสำนักนายกรัฐมนตรึ ออกตามความในพระราชบัญญัติครืองแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘.
 8. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 9. ประกาศ คสช. ดึง 'บีโอไอ' ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
 10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๖๑ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
 11. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 12. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]