สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Prime Minister
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญเครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี[1]
Government House of Thailand.JPG
ทำเนียบรัฐบาล
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมเลขาธิการของคณะกรรมการราษฎร[2]
 • สำนักคณะรัฐมนตรี (2497 - 2502)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ไทย
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 10300
งบประมาณประจำปี36,001.2614 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[3]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ธีรพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ, ปลัด
 • อรนุช ศรีนนท์, รองปลัด
 • มงคงชัย สมอุดร, รองปลัด
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์https://www.thaigov.go.th/
เชิงอรรถ
สำนักนายกรัฐมนตรีไม่เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี (อังกฤษ: Office of the Prime Minister) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีฐานะเป็นกระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

ประวัติ[แก้]

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[4] โดยมีการจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน และกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้ 6 หน่วยงาน คือ

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น "สำนักคณะรัฐมนตรี" อยู่ระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502

จนกระทั่งมีการแต่งตั้งปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 คือ พันเอก หลวงวิจิตรวาทการ[5]

แม้ว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็มิได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนา เนื่องจากได้ถือตามความเป็นจริงว่าส่วนงานของนายกรัฐมนตรีได้ถือกำเนิดขึ้น ตามการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย สำนักนายกรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 28 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว[6] โดยได้กำหนดให้สีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ สีดำ[7]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[8][แก้]

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

สำนักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ 3 ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[แก้]

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[15][แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ความเป็นมาเครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. ประวัติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม ๗๖ ตอน ๒๘ ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒
 6. "ความเป็นมาของสำนักนายกรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-16. สืบค้นเมื่อ 2011-09-01.
 7. กฎสำนักนายกรัฐมนตรึ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘.
 8. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
 10. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 11. ประกาศ คสช. ดึง 'บีโอไอ' ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
 12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๖๑ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
 13. คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสำมัคคีปรองดอง
 14. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๑๑ ก พิเศษ หน้า ๖ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 15. 2019 (COVID-19)
 16. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 17. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 18. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]