โรงเรียนธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนธัญบุรี
ตราโรงเรียนธัญบุรี.JPG
วิริเยนฺ ทุกฺข มตฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
เลขที่ 2 พหลโยธิน 94 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thanyaburi School
อักษรย่อ ธ.บ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 7 เมษายน พ.ศ. 2492
เพลง มาร์ชโรงเรียนธัญบุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนธัญบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2 พหลโยธิน 94 ตประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใกล้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนธัญบุรี ได้ก่อสร้างและเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกบนที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวาซึ่งได้รับการบริจาคจาก คุณนาย ทองพูล นายตันซิว ทองพูล นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี โดยมีนายอยู่ ทิพย์คงคา เป็นผู้ติดต่อขอที่ดินซึ่งเริ่มดำเนินการติดต่อขอที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และได้ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2492 โดยเขียนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนธัญญบุรี ตามการเขียนคำว่าธัญญบุรีในสมัยนั้น และใช้ตัวอักษรย่อว่า ป.ท.๗. ต่อมาในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ทางจังหวัดก็ได้ส่ง สิบตรีวีระจิตต์ เลี้ยงตน มาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2510 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเขียนชื่ออำเภอชื่อจังหวัดต่าง ๆ ให้เขียนชื่ออำเภอธัญบุรี มี ญ. ตัวเดียว โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนการเขียนจากโรงเรียนธัญญบุรีเป็นโรงเรียนธัญบุรีเช่นในปัจจุบัน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอักษรย่อที่ใช้ปักบนเสื้อนักเรียน ซึ่งเดิมใช้ชื่อย่อจังหวัดปทุมธานีตามด้วยตัวเลขที่ก่อตั้ง จึงได้เปลี่ยนจากป.ท.๗.เป็นธ.บ. ซึ่งในขณะนั้นประชาชนในท้องที่เกิดความสับสนจากชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งอาจมาจากการเรียกท้องที่โดยบริเวณโรงเรียนธัญบุรีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์เรียกว่ารังสิต และโรงเรียนรังสิต (ปัจจุบันคือโรงเรียนธัญรัตน์) ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิตซึ่งใกล้กับที่ว่าการอำเภอซึ่งเรียกว่าธัญบุรี ทำให้คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อำเภอและต้องกลับมาที่ตำบลประชาธิปัตย์ ต่างกันที่โรงเรียนธัญบุรีเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่โรงเรียนรังสิตเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภายหลังสถานที่เดิมที่ตำบลประชาธิปัตย์คับแคบลงและมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นเพราะท้องถิ่นเจริญขึ้น ซึ่งโรงเรียนที่ดินกองมรดกของ ม.ร.ว.รสริน คัคณางค์ บริจาคให้ 16 ไร่ และที่ราชพัสดุโรงพยาบาลธัญญารักษ์อีก 5 ไร่ รวมเป็น 21 ไร่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 โดยมี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบโฉนดจากผู้บริจาค ได้ทำการก่อสร้างอาคาร 1 เป็นตึกสองชั้น 12 ห้องเรียนและอาคารหลังคาจากอีกหนึ่งหลัง 2 ห้องเรียน โดยครู นักเรียน ช่วยกันปลูกสร้าง ต่อมา ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาวางผังการก่อสร้างอาคารเรียนให้เรียงแถวกันตามดวงอาทิตย์ 1-2-3-4 ได้ทำการปรับปรุงพัฒนามาจนเป็นโรงเรียนธัญบุรีในปัจจุบัน[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ มีตัวอักษรย่อของชื่อโรงเรียน (ธ.บ.) ส่วนส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
 • คติธรรมของโรงเรียน วิริเยนฺ ทุกฺข มตฺเจติ แปลว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรมี
 • ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย จิตใจสะอาด มารยาทงาม
 • สีประจำโรงเรียน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสัตตบรรณ
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชโรงเรียนธัญบุรี[2]

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคาร 1[แก้]

ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอุตสาหกรรม ห้องโสตทัศนศึกษา โรงยิม และห้องเรียนของนักเรียนระดับ มัธยมปลาย

อาคาร 2[แก้]

ประกอบด้วย ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้อง Sound lab และห้องเรียนมัธยมต้นบางส่วน

อาคาร 3[แก้]

ประกอบด้วย ห้องปกครอง ห้องภาษาไทย ห้องสังคม ห้องปฏิบัติงานภาษาไทย ห้องปฏิบัติงานสังคม และห้องเรียนมัธยมต้น

อาคาร 4[แก้]

ประกอบด้วย ห้องเกียรติภูมิ ห้องศูนย์เรียนรวม ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องพละ และห้องเรียนนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ

โรงฝึกงานศิลป์[แก้]

ห้องเรียนศิลปะ และ มวยไทย

หอประชุมและตึกคหกรรม[แก้]

ประกอบด้วย หอประชุมใหญ่ ห้องผู้อำนวยการ ห้องกิจกรรม ห้องบริการ ห้องบริหารงานบุคคล ห้องประชุมเล็ก สหกรณ์ และห้องเรียนคหกรรม

ประชาสัมพันธ์ และ ธนาคารโรงเรียน[แก้]

อยู่บริเวณ ประตูทางเข้าโรงเรียน ให้บริการงานประชาสัมพันธ์ และ ข้าง ๆ จะมีธนาคารโรงเรียน โดยมีความร่วมมือจากธนาคารออมสิน

โดมเอนกประสงค์[แก้]

การก่อสร้าง โดมเอนกประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ชื่อ วาระที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายอยู่ ทิพคงคา พ.ศ. 2493
2. ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน พ.ศ. 2493-2497
3. นายประมุข แก้วบุญมี พ.ศ. 2497-2498
4. นายสำราญ วงษ์ทองคำ พ.ศ. 2498-2502
5. นายทองหล่อ จุลสุคนธ์พ. พ.ศ. 2502-2507
6. นายเสนอ อนุโรจน์ พ.ศ. 2507-2509
7. นายสิน บุญเกตุ พ.ศ. 2509-2512
8. นายเลิศ สดแสงจันทร์ พ.ศ. 2513 - 2523
9. นายระงับ ศรีรุ่งเรือง พ.ศ. 2523-2528
10. นายสมุน แพ่งรักษ์ พ.ศ. 2528-2531
11. นายสมาน รักษาศีล พ.ศ. 2531-2542
12. นายประสิทธิ์ มีแต้ม พ.ศ. 2542-2546
13. นายสุรศักดิ์ สว่างแสง พ.ศ. 2546-2546
14. นายสมศักดิ์ โคกทอง พ.ศ. 2546-2547
15. นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ พ.ศ. 2547-2550
16. นางวัฒนา กฤษเจริญ พ.ศ. 2550-2551
17. นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์ พ.ศ. 2551-2558
18. นายชวา หมื่นมี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนธัญบุรี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • เป็นหนึ่งในสนามสอบ GAT-PAT ในจังหวัดปทุมธานี

ระบบการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการจัดชั้นเรียนแบบ 14-14-14/10-10-10 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 10 ห้องเรียน) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,312 คน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 14 ห้องเรียน รวมทั้งระดับชั้น 632 คน แบ่งเป็น

 • ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 30 คน (เลขห้อง 1)
 • ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน (เลขห้อง 2-3)
 • ห้องเรียนปกติ มีจำนวน 10 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 4-14) [3]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 12 ห้องเรียน รวมทั้งระดับชั้น 457 คน ซึ่งจะมีการแยกเป็นแผนการเรียนต่าง ๆ แบ่งเป็น

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 1)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 2)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 3)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 4-5-6)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 7)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 8-9)
 • ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน (เลขห้อง 10)
 • ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Intensive Program) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน (เลขห้อง 11)
 • ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางด้าน

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(Intensive Program)จำนวน1ห้องเรียนต่อระดับชั้นห้องละ34คน(เลขห้อง12)

การเดินทาง[แก้]

Maptbs.png

รถโดยสายประจำทางที่ผ่าน : 29, 34, 39, 59, 95.ก, 503, 187, 188
ปอ. 29, 520, 510 รถเมล์ทุกสายที่ผ่าน รังสิต รถตู้ทุกสายที่ไปฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

โรงเรียนใกล้เคียง[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • โรงเรียนหอวังปทุมธานี
 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดร.สุวดี ก้องพารากุล นักวิจัยหญิงจากการนำผลงานวิจัยและประดิษฐ์ “แผ่นยางทำความสะอาดน้ำมันแบบใช้ซ้ำ” ไปคว้ารางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากงาน “42nd Internatioanl Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงแนวคิด แรงบันดาลใจ ในการสร้างงานวิจัยที่ไม่ธรรมดาชิ้นนี้

สมาคมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธัญบุรี

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.tbs.ac.th/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=30&namemenu=ประวัติโรงเรียน
 2. http://www.tbs.ac.th/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=31&namemenu=สัญลักษณ์โรงเรียน
 3. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°58′28″N 100°37′18″E / 13.974314°N 100.621792°E / 13.974314; 100.621792 [[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดปทุมธานี]