รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 3)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 4)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนทั้งหมด 430 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
พระนครศรีอยุธยา 4 27 - 31 9 12 3 - 55
ท่าเรือ 2 21 - 23 4 3 - - 30
นครหลวง 2 16 - 18 1 - - - 19
บางซ้าย 1 16 - 17 - - - - 17
บางไทร 1 24 - 25 1 3 - - 29
บางบาล 1 22 - 23 - - - - 23
บางปะหัน 1 26 - 27 - - - - 27
บางปะอิน 3 27 - 30 4 7 - - 41
บ้านแพรก 1 6 - 7 1 - - - 8
ผักไห่ 3 18 - 21 1 2 - - 24
ภาชี 1 17 - 18 - 1 - - 19
มหาราช 1 11 - 12 - - - - 12
ลาดบัวหลวง 1 25 - 26 - - - - 26
วังน้อย 2 27 - 29 - 2 - - 31
เสนา 3 26 - 29 6 5 - - 40
อุทัย 2 26 - 28 1 - - - 29
รวม 29 335 - 364 28 35 3 - 430

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 364 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สพม.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาทั้ง 2 เขตจำนวน 335 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 2 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา 4 ท่าช้าง นครหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา 4 ท่าเรือ ท่าเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา 4 ท่าหลวง ท่าเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" พระนครศรีอยุธยา 4 นครหลวง นครหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา พระนครศรีอยุธยา 5 แก้วฟ้า บางซ้าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา 3 บางไทร บางไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางบาล พระนครศรีอยุธยา 1 บางบาล บางบาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 1 บ้านลี่ บางปะหัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 3 บ้านเลน บางปะอิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" พระนครศรีอยุธยา 3 บ้านเลน บางปะอิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา 4 สำพะเนียง บ้านแพรก มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากกรานพิทยา พระนครศรีอยุธยา 1 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" พระนครศรีอยุธยา 5 อมฤต ผักไห่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา 4 ภาชี ภาชี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" พระนครศรีอยุธยา 1 มหาราช มหาราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พระนครศรีอยุธยา 5 ลาดงา เสนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พระนครศรีอยุธยา 5 จักราช ผักไห่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 3 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" พระนครศรีอยุธยา 2 ชะแมบ วังน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา 5 ผักไห่ ผักไห่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 3 ลำไทร วังน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาคลีวิทยา พระนครศรีอยุธยา 5 สามตุ่ม เสนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา 5 เสนา เสนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา 2 หนองน้ำส้ม อุทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา 2 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 1 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา 3 ตลาดเกรียบ บางปะอิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุทัย พระนครศรีอยุธยา 2 อุทัย อุทัย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1[แก้]

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 9 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอภาชี อำเภอมหาราช อำเภอวังน้อย และอำเภออุทัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 177 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน อำเภอวังน้อย 27 โรงเรียน อำเภอบางปะหัน 26 โรงเรียน อำเภออุทัย 26 โรงเรียน อำเภอท่าเรือ 21 โรงเรียน อำเภอภาชี 17 โรงเรียน อำเภอนครหลวง 16 โรงเรียน อำเภอมหาราช 11 โรงเรียน และอำเภอบ้านแพรก 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ โคกม่วง ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) บ้านขล้อ บางปะหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนข่อย โคกม่วง ภาชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไก่ หันสัง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกกรวด โคกม่วง ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสังข์ โคกม่วง ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมเกษ ขยาย บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจำปา จำปา ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) ตานิม บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแถว หนองขนาก ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" กระจิว ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดภาชี ไผ่ล้อม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) หนองปลิง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) บ่อโพง นครหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ปากจั่น นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะแก ข้าวเม่า อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) แม่ลา นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2[แก้]

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอเสนา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 158 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางปะอิน 27 โรงเรียน อำเภอเสนา 26 โรงเรียน อำเภอลาดบัวหลวง 25 โรงเรียน อำเภอบางไทร 24 โรงเรียน อำเภอบางบาล 22 โรงเรียน อำเภอผักไห่ 18 โรงเรียน และอำเภอบางซ้าย 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคชเวกวิทยา วังพัฒนา บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคอตัน บางซ้าย บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) คู้สลอด ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกตาพรหม เต่าเล่า บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) บ้านหลวง เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา บ้านหลวง เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง บ้านแป้ง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) เจ้าเจ็ด เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง บ้านเลน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก เต่าเล่า บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางปะอิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ช้างใหญ่ บางไทร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) บางไทร บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางไทร สนามชัย บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร บ้านแถว เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) บางกระสั้น บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) บางพลี บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) บ้านพลับ บางปะอิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ บางหลวง บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปราสาททองวิทยา บ้านเลน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรอซีดี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร คุ้งลาน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตลิ่งชัน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ลาดงา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ลาดงา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกระแชง กระแชง บางไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) บ้านโพธิ์ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง บ้านโพธิ์ เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บางหลวงโดด บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) บ้านกลึง บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ชายนา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด บ้านกรด บางปะอิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขวิด บ้านคลัง บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคู้สลอด สามตุ่ม เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) บางชะนี บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) กุฎี ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) บ้านกุ่ม บางบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน เจ้าเจ็ด เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มารวิชัย เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้ง มหาพราหมณ์ บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ช่างเหล็ก บางไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม บ้านเลน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงเลน ราชคราม บางไทร ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงท่า เกาะเกิด บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไชยภูมิ ชายนา เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วังพัฒนา บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนลานิ (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ดอนลาน ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ตลาดเกรียบ บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) วัดตะกู บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) บ้านใหญ่ ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ ตาลาน ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางยาว บ้านม้า บางไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ปลายกลัด บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) ไม้ตรา บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ท่าดินแดง ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ขนอนหลวง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทำใหม่ บ้านสร้าง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรน้อย ไทรน้อย บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) บ้านเกาะ บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมนาวา เชียงรากน้อย บางปะอิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) วัดยม บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) ไผ่พระ บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) นาคู ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) น้ำเต้า บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบันไดช้าง หัวเวียง เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร) หัวเวียง เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเคียน บางกระสั้น บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน แก้วฟ้า บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางบาล บางบาล บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง บางประแดง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแค บ้านแค ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแพน สามกอ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะอิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) บ้านหว้า บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) อมฤต ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ไทรน้อย บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ บางบาล บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) บ้านแพน เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) บ้านกระทุ่ม เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ราชคราม บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ หัวเวียง เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปราสาททอง ไทรน้อย บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ชายนา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา เชียงรากน้อย บางปะอิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สะพานไทย บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระขาว บางบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ กบเจา บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านโพ บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) บ้านแพน เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ผักไห่ ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ โพแตง บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน เทพมงคล บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) มหาพราหมณ์ บางบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ไม้ตรา บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยม วัดยม บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) บ้านใหญ่ ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรางจระเข้ บ้านโพธิ์ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) ผักไห่ ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บางกระสั้น บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้าย บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษาคาร) กุฎี ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ลาดชิด ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สามเมือง ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หลักชัย ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดยม บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) ลำตะเคียน ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังชะโด บางซ้าย บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) บางประแดง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ช่างเหล็ก บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ปลายกลัด บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสง่างาม บางพลี บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามตุ่ม สามตุ่ม เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) น้ำเต้า บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุคนธาราม เทพมงคล บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม บ้านกรด บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทราราม ห่อหมก บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม คู้สลอด ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) หน้าโคก ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) หน้าไม้ บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์ ) หลักชัย ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวเวียง หัวเวียง เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) กบเจา บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ปลายกลัด บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) วังพัฒนา บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ช้างน้อย บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) บางหัก บางบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ทางช้าง บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มารวิชัย เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิทยานนท์ สามเมือง ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีบางไทร บางไทร บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สามเมือง ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ บางยี่โท บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 โรงเรียน) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (8 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองผักไห่ (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองเสนา (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (2 โรงเรียน)[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โคกช้าง บางไทร อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน หัวรอ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค หันตรา พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองผักไห่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ ผักไห่ อนุบาล
เทศบาลเมืองเสนา โรงเรียนเสนาบดี เสนา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลคลองจิก โรงเรียนคลองจิก (สุขสินนุเคราะห์) คลองจิก บางปะอิน อนุบาล
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด คลองจิก บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าเรือ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแค ท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก (ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนครหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางนมโค โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) บางนมโค เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย "เกษม ปกาสิตอนุสรณ์" บางนมโค เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) บางนมโค เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ้านแพรก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปราสาททอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง บ้านเลน บางปะอิน อนุบาล
เทศบาลตำบลสามกอ โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ์) รางจรเข้ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 35 โรงเรียน[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจนอยุธยา คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ บ้านแถว เสนา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง หน้าโคก ผักไห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์แมรี สามเรือน บางปะอิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน คลองจิก บางปะอิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฐานชีวา เชียงรากน้อย บางปะอิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดำรงค์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตรีภัทร เชียงรากน้อย บางปะอิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมนานาชาติ อยุธยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรราชวิทยา บ้านม้า บางไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ไม้ตรา บางไทร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ผักไห่ ผักไห่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบวรวิทยา 2 (ธรรมิกราช 2) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปณิธานเด็กดี หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาศึกษา (เคี้ยงฮั้ว) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทย์ เสนา เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จำปา ท่าเรือ
โรงเรียนปัณณวิชญ์ คุ้งลาน บางปะอิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูมิทอง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา สามกอ เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เชียงรากน้อย บางปะอิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ ท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ ลำตาเสา วังน้อย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา สามกอ เสนา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ช้างใหญ่ บางไทร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกอโยธยา สามเรือน บางปะอิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่[6][7][8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา[แก้]

อำเภอพระนครศรีอยุธยามี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจนอยุธยา คลองสวนพลู อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดำรงค์วิทยา ประตูชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมนานาชาติ อยุธยา ปากกราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร ประตูชัย อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน หัวรอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร บ้านเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค หันตรา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม หัวรอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย หอรัตนไชย อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) ภูเขาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ประตูชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบวรวิทยา 2 (ธรรมิกราช 2) วัดตูม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนปณิธานเด็กดี หอรัตนไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประชาศึกษา (เคี้ยงฮั้ว) หัวรอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย ประถมศึกษา มรภ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนภูมิทอง ปากกราน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) บ้านรุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) เกาะเรียน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) วัดตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ไผ่ลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ บ้านเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) บ้านป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ไผ่ลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล มรภ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย มัธยมศึกษา มรภ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา บ้านป้อม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน มัธยมศึกษา สช.

อำเภอท่าเรือ[แก้]

อำเภอท่าเรือมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลท่าหลวง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ท่าเรือ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าเรือ
โรงเรียนเทศบาลวัดแค ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าเรือ
โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก (ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าหลวง
โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จำปา สช.
โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดแค ปากท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดจำปา จำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านแถว หนองขนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบึง วังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โพธิ์เอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วังแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสามเรือน โพธิ์เอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอนครหลวง[แก้]

อำเภอนครหลวงมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.นครหลวง
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) บ่อโพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ปากจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) แม่ลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อำเภอบางซ้าย[แก้]

อำเภอบางซ้ายมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคชเวกวิทยา วังพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนคอตัน บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนโคกตาพรหม เต่าเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก เต่าเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา แก้วฟ้า มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วังพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ปลายกลัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน แก้วฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน เทพมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดวังชะโด บางซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ปลายกลัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสามเพลง ปลายกลัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ปลายกลัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) วังพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสุคนธาราม เทพมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

อำเภอบางไทร[แก้]

อำเภอบางไทรมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไตรราชวิทยา บ้านม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ไม้ตรา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ช้างใหญ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบางไทร สนามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบางไทรวิทยา บางไทร มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดกระแชง กระแชง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) บ้านกลึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ช่างเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเชิงเลน ราชคราม ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดทางยาว บ้านม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) ไม้ตรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) บ้านเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) ไผ่พระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ราชคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โคกช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ โพแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ไม้ตรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ช่างเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสง่างาม บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสุนทราราม ห่อหมก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ช้างน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนศรีบางไทร บางไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ บางยี่โท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ช้างใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอบางบาล[แก้]

อำเภอบางบาลมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบางบาล บางบาล มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บางหลวงโดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดขวิด บ้านคลัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) บางชะนี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) บ้านกุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดแจ้ง มหาพราหมณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) วัดตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) วัดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) น้ำเต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบางบาล บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโบสถ์ บางบาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดปราสาททอง ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สะพานไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ กบเจา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) มหาพราหมณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) น้ำเต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) กบเจา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) บางหัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ทางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

อำเภอบางปะหัน[แก้]

อำเภอบางปะหันมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) บ้านขล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางปะหัน บ้านลี่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดไก่ หันสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดจอมเกษ ขยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ตาลเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) ตานิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อำเภอบางปะอิน[แก้]

อำเภอบางปะอินมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลคลองจิก 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลปราสาททอง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองจิก (สุขสินนุเคราะห์) คลองจิก อนุบาล ทต.คลองจิก
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง บ้านแป้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง บ้านเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเซนต์แมรี สามเรือน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน คลองจิก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนฐานชีวา เชียงรากน้อย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนตรีภัทร เชียงรากน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) บางกระสั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) บ้านพลับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนปราสาททองวิทยา บ้านเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนปัณณวิชญ์ คุ้งลาน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร คุ้งลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด บ้านกรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม บ้านเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเชิงท่า เกาะเกิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ตลาดเกรียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ขนอนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดทำใหม่ บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมนาวา เชียงรากน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบางเคียน บางกระสั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง บางประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) บ้านหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา เชียงรากน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดยม วัดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บางกระสั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด คลองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.คลองจิก
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) บางประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม บ้านกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เชียงรากน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านสร้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง บ้านเลน อนุบาล ทต.ปราสาททอง
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตลาดเกรียบ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเอกอโยธยา สามเรือน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอบ้านแพรก[แก้]

อำเภอบ้านแพรกมี 8 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านแพรก
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สำพะเนียง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อำเภอผักไห่[แก้]

อำเภอผักไห่มี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองผักไห่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง หน้าโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ผักไห่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" อมฤต มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จักราช มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ลาดน้ำเค็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) กุฎี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดดอนลานิ (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ดอนลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ ตาลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) บ้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ท่าดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านแค บ้านแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) อมฤต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ลาดน้ำเค็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ผักไห่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) บ้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) ผักไห่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษาคาร) กุฎี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) หนองน้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ลาดชิด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) ลำตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) หน้าโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ อนุบาล ทม.ผักไห่

อำเภอภาชี[แก้]

อำเภอภาชีมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ โคกม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนข่อย โคกม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโคกกรวด โคกม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโคกสังข์ โคกม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" กระจิว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดภาชี ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อำเภอมหาราช[แก้]

อำเภอมหาราชมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" มหาราช มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อำเภอลาดบัวหลวง[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) คู้สลอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา คลองพระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ คลองพระยาบันลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนรอซีดี คลองพระยาบันลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระยาบันลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระยาบันลือ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) พระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หลักชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สิงหนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม คลองพระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หลักชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม คู้สลอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์ ) หลักชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวิทยานนท์ สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยา คลองพระยาบันลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

อำเภอวังน้อย[แก้]

อำเภอวังน้อยมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" ชะแมบ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพะยอม พยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลำไทร มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ ลำตาเสา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอเสนา[แก้]

อำเภอเสนามี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเสนา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสามกอ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) บ้านหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) เจ้าเจ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ บ้านแถว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เจ้าเจ็ด
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) บางนมโค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางนมโค
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย "เกษม ปกาสิตอนุสรณ์" บางนมโค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางนมโค
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) บางนมโค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางนมโค
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร บ้านแถว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนประสาทวิทย์ เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา สามกอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ลาดงา มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ลาดงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ลาดงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดกลาง บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ชายนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดคู้สลอด สามตุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ดอนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน เจ้าเจ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มารวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ ชายนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบันไดช้าง หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร) หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านแพน สามกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) บ้านแพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) บ้านกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ชายนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) บ้านแพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดรางจระเข้ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สามกอ
โรงเรียนวัดสามตุ่ม สามตุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดหัวเวียง หัวเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มารวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนสาคลีวิทยา สามตุ่ม มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เสนา มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเสนาบดี เสนา อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เสนา
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา สามกอ อนุบาล สช.

อำเภออุทัย[แก้]

อำเภออุทัยมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก ข้าวเม่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม หนองน้ำส้ม มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ์) รางจรเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.รางจรเข้
โรงเรียนอุทัย อุทัย มัธยมศึกษา สพม.3

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พระนครศรีอยุธยา". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)