กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (21 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
งบประมาณประจำปี5,989.5403 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์[2], อธิบดี
 • เธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์, รองอธิบดี
 • ชัชดาพร บุญพีระณัช, รองอธิบดี
 • สหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์http://www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อังกฤษ: Department of Disaster Prevention and Mitigation) หรือชื่อย่อ "ปภ." เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[3] เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบ โดยมีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรมาจาก 5 หน่วยงาน คือ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ราชการบริหารส่วนกลาง[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
 • กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
 • กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย[4]
 • สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค[แก้]

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น) เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุ่มงาน
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
  • ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
  • ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ[แก้]

 • ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี[5]
 • นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 • นายอนุชา โมกขะเวส
 • รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จองคำ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 245 ง หน้า 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2566
 3. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2010-07-13.
 4. ราชการบริหารส่วนกลาง
 5. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย