กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.jpg
ที่ทำการ
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สืบทอดจาก กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,989.5403 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก บุญธรรม เลิศสุขีเกษม[2], อธิบดี
ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์, รองอธิบดี
เชษฐา โมสิกรัตน์, รองอธิบดี
เธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อังกฤษ: Department of Disaster Prevention and Mitigation) หรือชื่อย่อ "ปภ." เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[3] เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบ โดยมีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรมาจาก 5 หน่วยงาน คือ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ราชการบริหารส่วนกลาง[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
 • กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
 • กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - เขต 12
 • ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย[4]

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น) เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุ่มงาน
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
  • ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
  • ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ[แก้]

 • ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี[5]
 • นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 • นายอนุชา โมกขะเวส
 • รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จองคำ

อ้างอิง[แก้]