กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.jpg
ที่ทำการ
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สืบทอดจาก กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,702.9713 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร ฉัตรชัย พรหมเลิศ, อธิบดี
พรพจน์ เพ็ญพาส, รองอธิบดี
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์, รองอธิบดี
กอบชัย บุญอรณะ, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อังกฤษ: Department of Disaster Prevention and Mitigation) หรือชื่อย่อ "ปภ." เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[2] เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบ โดยมีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรมาจาก 5 หน่วยงาน คือ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติและประสานงานของกรมในระดับจังหวัด คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น) เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ[แก้]

  • ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี[3]
  • นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
  • นายอนุชา โมกขะเวส
  • รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จองคำ

อ้างอิง[แก้]