โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
Nakornluang Udomrat Wittaya School
ที่ตั้ง
เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ร. (ภาษาไทย) และ U.R. (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา
คำขวัญคำขวัญ
วิชาดี มีจรรยา กีฬาเก่ง
คติธรรม
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
สถาปนา24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 (70 ปี 360 วัน)
ผู้ก่อตั้งท่านพระครูอุดมนครกิจ เจ้าอาวาสวัดตะโหนด และนายรัชต์ ศรีวิหค ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ครู/อาจารย์จำนวนบุคลากร
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียน
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี████ สีฟ้า และ สีเหลือง
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ต้นไม้ต้นหางนกยูง
เว็บไซต์www.udomrat.ac.th

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" (ภาษาอังกฤษ: Nakornluang Udomrat Wittaya School) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ปัจจุบันโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2535 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ระดับ ScQA ปี พ.ศ. 2563

ประวัติ[แก้]

[1] โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 (โฉนดที่ 4130 สารบัญเล่มที่ 42 หน้าที่ 30) ระยะแรกใช้ที่ดินของวัดตะโหนดซึ่งเป็นป่าหนาทึบ โดยท่านพระครูอุดมนครกิจเจ้าอาวาส และนายรัชต์ ศรีวิหค ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครหลวง” ทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา พ.ศ. 2496 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 400,000 บาท และประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคอีก 50,000 บาท สร้างอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลังเป็นอาคารหลังแรก ภายหลังใช้ชื่อว่า โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ตามนามท่านผู้มีอุปการคุณทั้งสอง ปี พ.ศ. 2519 คณะครูนำโดยนายประจวบ สมุทร ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ได้พิจารณาขยายพื้นที่โดยจัดซื้อที่ดินฝั่งตรงข้าม รับบริจาคเงินได้ 175,000 บาท สมทบเงินงบประมาณ 100,000 บาท และเจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินเพิ่ม ได้รวม 19 ไร่ รวมที่ดินของวัดเดิม 10 ไร่ รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทั้งสิ้น 29 ไร่ ปีงบประมาณ 2515 และ 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค กรมสามัญศึกษา 1 หลัง ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค กรมสามัญศึกษาอีก 1 หลัง นอกจากนั้นได้รับงบประมาณสร้างอาคารประกอบและบ้านพักครู ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม แบบ 100/27

รายนามผู้บริหาร[แก้]

[2]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 - ปัจจุบัน มีรายนามผู้บริหารสถานศึกษาเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเจตน์ ศรี (รักษาการ) พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2494
2 นายเทพ สุขรัตณี (รักษาการ) พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2495
3 นายสว่าง ชูติวัตร (ครูใหญ่: คนที่ 1) พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2502
4 นายสำรวม สมดี (รักษาการ) พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2503
5 นายอานนท์ นันทปรีชา (ครูใหญ่: คนที่ 2) พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
6 นายสำรวล กล่อมฤกษ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506
7 นายวิสุทธิ์ ญาณพิทักษ์ (ครูใหญ่: คนที่ 3) พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
8 นายประเทือง ทองนพ (รักษาการ) พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2511
9 นายประจวบ สมุทร (ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่: คนที่ 4) พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2525
10 นายเชาวน์ ภู่ศรี (รักษาการ) พ.ศ. 2525
11 นายสุวัฒน์ ปานมุข (อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 5) พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2530
12 นายทองหล่อ รื่นพล (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 6) พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
13 นางหยด เจริญกูล (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 7) พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536
14 นายวิเชียร คุ้มเสถียร (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 8) พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2541
15 นายโสภณ ยิ้มช้อย (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 9) พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
16 นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 10) พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
17 นายประเศียร วงศ์โยธา (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 11) พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
18 นางสาวกนกลักษณ์<สุนิสา> สุมโนจิตราภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 12) พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
19 นางปรียา กาญจนกิจ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 13) พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
20 นางชนม์ณกานต์ พูลสวัสดิ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2551
21 นางสาวสุนทรี ดิษฐลักษณ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 14) พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
22 นายสุชีพ บุญวงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 15) พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
23 นางปราณี กระทุ่มเขตต์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 16) พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
24 นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 17) พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
25 นางจรุณี รักษาจิตร์ (รักษาการ) พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
26 นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน: คนที่ 18) พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]