สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)
Gistdalogo.jpg
ที่ทำการ
120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (17 ปี)
งบประมาณ 568.5783 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ (ประธานกรรมการ), ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ผู้อำนวยการ
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง, รองผู้อำนวยการ
อภิรักษ์ วรรณสาธพ, รองผู้อำนวยการ
สุภาพิศ ผลงาม, รองผู้อำนวยการ
เวียรเธียร คชบุตรธาดา, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
พีร์ ชูศรี, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
http://www.gistda.or.th

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) (อังกฤษ: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) - GISTDA) เป็นหน่วยงานรัฐที่บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2514 ประเทศไทยได้มีโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม โดยการเข้าร่วมกับโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ NASA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในขณะนั้น

จากความสำเร็จของโครงการจึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ "กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม" ในปี พ.ศ. 2522

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในชื่อ "สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)"[2]

อำนาจและหน้าที่[แก้]

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการ

  • ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
  • ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล
  • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล)
  • พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ภารกิจที่สำคัญ[แก้]

เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย (Thailand Earth Observation Satellite) ในชื่อดาวเทียมธีออส (THEOS) รวมถึงการบริหารโครงการและสัญญา และงานปฏิบัติการภาคพื้นดินของดาวเทียมธีออส

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]