โรงเรียนอู่ทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°22′45.25″N 99°53′14.09″E / 14.3792361°N 99.8872472°E / 14.3792361; 99.8872472

โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทอง 9 หมู่ 9 ถ.วินยานุโยค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ U-Thong School
อักษรย่อ อ.ท.
U.T.
ประเภท รัฐ
คติพจน์ ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา 23 มีนาคม พ.ศ. 2497
เพลง มาร์ชอู่ทอง
เว็บไซต์

โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497 ก่อสร้างในที่ดินของกรมศิลปากร พื้นที่ 5 ไร่ ติดกับคูเมืองทิศเหนือของสถานีตำรวนภูธรอำเภออู่ทอง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินอำเภออู่ทอง) เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สถานที่คับแคบไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ จึงย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่โดยมาตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 9 หมู่ 9 ถนนวินยานุโยค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 [1] โรงเรียนอู่ทองยังเคยเป็นสถานที่จัดค่ายปันฝัน ครั้งที่ 6 ขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย [2]

นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนากร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

(ตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ไม่มี เพราะทั้ง ๒ ท่านได้เกษียนอายุราชการ)

ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง อาคารโรงอาหาร - หอประชุม 2 หลัง บ้านพักครู 16 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ชาย 45 ที่ หญิง 51 ที่ ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับบุคลากร จำนวน 400 คน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขนาด 8 ห้องเรียน พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนรู้สืบค้น (Internet) และห้องมัลติมีเดีย อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสุวรรณประชาณุกูล ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคารอีก 2 หลัง คือ อาคาร 60 ปี โรงเรียนอู่ทอง และอีกอาคารยังไม่ทราบรายละเอียด

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม[แก้]

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

สิ่งประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ รูปธรรมจักรศิลา สมัยทวารวดี
คติธรรม ปญญา โลกสมิ ปชโชโต แปลว่า > ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
อักษรย่อ อ.ท. ย่อมาจาก อู่ทอง
ต้นไม้ "ชัยพฤกษ์"
สี แดง - เหลือง
คำขวัญ วิชาเป็นเลิศ เทอดคุณธรรม น้อมนำชุมชน ฝึกฝนพลัง เสริมสร้างอาชีพ

คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

วิชาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น้อมนำชุมชน ฝึกฝนพลัง เสริมสร้างอาชีพ

คำอธิบาย[แก้]

เป็นคำขวัญที่โรงเรียนได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่า และหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดีของสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.u-thong.ac.th เว็บไซต์โรงเรียนอู่ทอง
  2. นายปุญญพัฒน์ จตุรวิธวงศ์ ประธานค่ายปันฝัน 10
  • คู่มือนักเรียน โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แม่แบบ:โรงเรียนประอำเภอ