โรงเรียนอู่ทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°22′45.25″N 99°53′14.09″E / 14.3792361°N 99.8872472°E / 14.3792361; 99.8872472

โรงเรียนอู่ทอง
ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
โรงเรียนอู่ทอง 9 หมู่ 9 ถ.วินยานุโยค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ U-Thong School
อักษรย่อ อ.ท.
U.T.
ประเภท รัฐ
สถาปนา 23 มีนาคม พ.ศ. 2497 (61)
เพลง มาร์ชอู่ทอง
เว็บไซต์

โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง โดยมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 [1] โรงเรียนอู่ทองยังเคยเป็นสถานที่จัดค่ายปันฝัน ครั้งที่ 6 ขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย [2]

 ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอู่ทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณบุรีทราวดี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 45 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            โรงเรียนอู่ทองได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497 โดยก่อสร้างในที่ดิน 5 ไร่เศษ ของกรมศิลปากร บริเวณคูเมืองเก่าด้านเหนือของสถานีตำรวจอำเภออู่ทอง ริมถนนมาลัยแมน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินและองค์การโทรศัพท์อู่ทอง)
             ปีการศึกษา 2479 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว มีนักเรียน 45 คน นายพิณ โสขุมา เป็นครูใหญ่คนแรก
            ปีการศึกษา 2503 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน นายพิณ โสขุมา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ภาค 5 จังหวัดราชบุรี และนายเสถียร ศรีพุฒตาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
            ปีการศึกษา 2511 อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายก่อ สวัสดิพาณิช ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมสร้างโรงเรียนอู่ทองแห่งใหม่ ซึ่ง นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต นายอำเภออู่ทองได้เสนอที่ดินแปลงใหม่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ประมาณ 1 กิโลเมตร และได้เริ่มสร้างอาคารเรียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2512 แล้วเสร็จ 18 พฤษภาคม 2513
            ปีการศึกษา 2513 เปิด 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 398 คน ครู 15 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนอู่ทอง มีการพัฒนาและมีความก้างหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น บุคลากรเพิ่มขึ้น และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันโรงเรียนอู่ทองมีนักเรียน 2,850 คนข้าราชการครู 97 คน ครูพนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง อาคารโรงอาหาร - หอประชุม 2 หลัง บ้านพักครู 16 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ชาย 45 ที่ หญิง 51 ที่ ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับบุคลากร จำนวน 400 คน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขนาด 8 ห้องเรียน พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนรู้สืบค้น (Internet) และห้องมัลติมีเดีย อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสุวรรณประชาณุกูล ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคารอีก 2 หลัง คือ อาคาร 60 ปี โรงเรียนอู่ทอง และอีกอาคารยังไม่ทราบรายละเอียด

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม[แก้]

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

สิ่งประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ ธรรมจักรอู่ทอง.jpeg ธรรมจักรศิลา สมัยทวารวดี
คติธรรม ปญญา โลกสมิ ปชโชโต แปลว่า > ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
อักษรย่อ อ.ท. ย่อมาจาก อู่ทอง
ต้นไม้ "ชัยพฤกษ์"
สี แดงเหลือง.jpeg แดง - เหลือง
คำขวัญ วิชาเป็นเลิศ เทอดคุณธรรม น้อมนำชุมชน ฝึกฝนพลัง เสริมสร้างอาชีพ

คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

วิชาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น้อมนำชุมชน ฝึกฝนพลัง เสริมสร้างอาชีพ

 ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1. พิณโข.jpeg นายพิณ โขสุมา พ.ศ. 2497-2503
2. เสถียร.jpeg นายเสถียร ศรีพุฒตาล พ.ศ. 2503-2513
3. วิบูลย์.jpeg นายวิบูลย์ จันทร์ฉาย พ.ศ. 2513-2520
4. นายพลหอม.jpeg นายพล หอมสุวรรณ พ.ศ. 2520-2525
5. เพ็ญสัก.jpeg นายเพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น พ.ศ. 2525-2535
6. ประดิด.jpeg นายประดิษฐ์ พลายจั่น พ.ศ. 2535-2542
7. นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ พ.ศ. 2542-2553
8. นายไพศาล แจ่มถาวร พ.ศ. 2553-2558
9. นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ.png ดร.นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1. นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ.png ดร.นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการ
2. สมชาย พิทักษ์วงศ์.jpeg นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
3. บรรเทา คุ้มฉายา.jpeg นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4. ธนกร ขุนจันดี.jpeg นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. อรไพลิน.jpeg นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
  1. http://www.u-thong.ac.th เว็บไซต์โรงเรียนอู่ทอง
  2. นายปุญญพัฒน์ จตุรวิธวงศ์ ประธานค่ายปันฝัน 10