โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
Surawittayakarn School
สวค.jpg
ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 100 ปีสุรวิทยาคาร
ที่ตั้ง
372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ว.ค (S.W.K.)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง
สถาปนา6 เมษายน พ.ศ. 2452
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1011320101
ผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ บุญโต
สีสีเขียว - เหลือง
เพลงมาร์ชศรีสุระ
เว็บไซต์http://www.sura.ac.th

โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสุรินทร์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดจุมพลสุธาวาส เป็นสถานที่เล่าเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษา แต่ไม่ทราบจำนวนครูและนักเรียน เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุไว้

 • พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งนายอู๋ เกตุศิริ มาเป็นครูใหญ่และเป็นธรรมการจังหวัดสุรินทร์คนแรก
 • พ.ศ. 2458 ได้ย้ายโรงเรียนไปอาศัยเรียนที่ศาลาโรงธรรมวัดบูรพาราม
 • พ.ศ. 2460 ราชบุรุษยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2461 ราชบุรุษแห (ปป.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังเปิดสอนในระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตรด้วย
 • พ.ศ. 2463 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 7 ชั้นเรียน
 • พ.ศ. 2464 นายเลื่อน สุวรรณาคร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 8 คน นักเรียน 239 คน เริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนในปีนี้และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันที่อาคารสร้างใหม่ (บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2569 กระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ในสมัยพระยาเสนานุชิตกับพระยาประทุมเทพภักดีเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด
 • พ.ศ. 2472 ว่าที่รองอำมาตย์ตรีปาน คงฤทธิ์ (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2475 นายมั่น เพ็ชรศรีสม (ปป.ก.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
 • พ.ศ. 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรี มีนักเรียนไปเรียน 150 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีครูใหญ่คนเดียว จนถึงปี พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งนายบุญหลาย ไชยกาล มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรี
 • พ.ศ. 2479 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ถึงแก่แกรรม จังหวัดแต่งตั้งให้นายยรรยง จรัณยานนท์ มารักษาราชการ
 • พ.ศ. 2480 นายยรรยง จรัณยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2482
 • พ.ศ. 2484 ยายยรรยง จรัณยานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งธรรมการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดแต่งตั้งให้นายมูล (มงคลชัย) เหมริด เป็นครูใหญ่ และตัดชั้นประถมศึกษาออก คงเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2490 นายโกสีย์ แก้วคูณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2492 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็น โรงเรียนสุรวิทยาคาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2494
 • พ.ศ. 2496 นายเกียรติ ศรีพงศ์ รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ราชการได้แต่งตั้งให้ นายพินิจ แอกทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 จึงตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,ปีที่ 2 และปีที่ 3 ออกปีละชั้น เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นมัธยมศึกษา (ม.ศ.) และได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2511 นายพินิจ แอกทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศีรษะเกศวิทยาลัย ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร เวียงเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)
 • พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2)
 • พ.ศ. 2529 นายอุดรเวียงเพิ่ม ผู้อำนายการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร มหาเมฆ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2532 นายอุดร มหาเมฆ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทางราชการได้แต่งตั้งนายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2535 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้นายเกษม ลาดสะอาด เป็นผู้ดูแล นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์เกษียณอายุราชการ นายประวัติ นวลศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2536 ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 84 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • พ.ศ. 2538 นายประวัติ นวลศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทางราชการแต่งตั้งให้นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2539 นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทางราชการแต่งตั้งให้นายเชียร ศิลนะชัย ดำรงตำแหน่งแทน และในปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนหญิงจำนวน 62 คน นายเชียร ศิลนะชัย ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการที่กรมสามัญศึกษา และทางราชการแต่งตั้งให้นายโอภาส วัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และแต่งตั้งให้นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • พ.ศ. 2541 ก่อสร้าง "อาคารสมบูรณ์-รศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์"
 • พ.ศ. 2543 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2545 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกโรงเรียสุรวิทยาคารเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 • พ.ศ. 2546 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ โรงเรียนสุรวิทยาคารได้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 • พ.ศ. 2547 เริ่มการก่อสร้างอาคาร "หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร"
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนเปิดสอนหลังสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2550 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้นายเลิศชาย สุขประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารแทน
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนสุรวิทยาคารครบ 100 ปีและเริ่มก่อสร้างอาคาร 6 อาคาร 6 ที่ว่าก็คืออาคารใหม่ 4 ชั้น สำหรับ นักเรียนในปีการศึกษา 2553 และ ในปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 101 ปี มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 30 เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยใช้ชื่อว่า ศตวรรษมหามงคล ๑๐๑ ปี สุรวิทยาคารยิ่งใหญ่
 • พ.ศ. 2553 เข้าร่วม World Class Standard School
 • พ.ศ. 2559 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้ ด.ร.แสน แหวนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารแทน
 • พ.ศ. 2561 ด.ร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารแทน
 • พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่
 • นายศิวกานต์ ศรีมารักษ์ ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2562 ก่อสร้าง "อาคาร อมเรศธำรงค์
 • พ.ศ. 2563 โรงเรียนมีอายุครบ 111 ปี และได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารที่ระลึก 111 ปีสุรวิทยาคาร
 • พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ เกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ จันทเขต ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2564 เริ่มก่อสร้างอาคาร 111 ปี สุรวิทยาคาร
 • พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ จันทเขต เกษียณอายุราชการ นายสมศักดิ์ บุญโต ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 คณะสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการ ครูใหญ่ พ.ศ. 2452-2456
2 นายอู๋ เกตุศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2460
3 ราชบุรุษยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2460-2461
4 ราชบุรุษยา (ปป.) ครูใหญ่ พ.ศ. 2461-2462
5 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ครูใหญ่ พ.ศ. 2462-2463
6 นายเลื่อน สุวรรณาคร ครูใหญ่ พ.ศ. 2463-2472
7 รองอำมาตย์ตรีปาน (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ครูใหญ่ พ.ศ. 2472-2475
8 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2480
9 นายยรรยง จรัณยานนท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2480-2484
10 นายมูล เหมริด ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2490
11 นายโกสีย์ แก้วคูณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2490-2492
12 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2492-2496
13 นายพินิจ แอกทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496-2512
14 นายอุดร เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2512-2529
15 นายอุดร มหาเมฆ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
16 นายชูเกียติ ลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2535
17 นายประวัติ นวลศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2538
18 ดร.เชียร ศิลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2539
19 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2543
20 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2544
21 นายไชยพงศ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2545
22 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2550
23 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2558
24 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2561
25 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-2564
26 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564-2565
27 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

แผนผังภายใน[แก้]

แผนผังภายในโรงเรียน

อาคารเรียน[แก้]

 • อาคารเอกอัมรินทร์ (อาคาร 1)
อาคารเอกอัมรินทร์
  • ชั้นที่ 1 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์
  • ชั้นที่ 3 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย
 • อาคารคชินทร (อาคาร 2)
อาคารคชินทร
  • ชั้นที่ 1ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1
  • ชั้นที่ 3 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • ชั้นที่ 4 ห้องพระ ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2
 • อาคารอมรเทวินทร์ (อาคาร 3)
อาคารอมรเทวินทร์
  • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ห้องแนะแนว
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
  • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2
 • อาคารเอราวัณ (อาคาร 4)
อาคารเอราวัณ
  • ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสื่อวิทยาศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 และ 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนเคมี ห้องปฏิติการทางเคมี ห้องเรียนชีววิทยา ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 และ 5 ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
  • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 6 และ 7
 • อาคารสมบูรณ์-พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5)
  • ชั้นที่ 1 โถง ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย ห้องพักครูรวม
  • ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 และ 4 ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย
  • ชั้นที่ 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 5
 • อาคารนรินทรเทพ (อาคาร 6)
อาคารนรินทรเทพ
  • ชั้นที่ 1 ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องเกียรติยศสุรวิทยาคาร โถง ห้องพักครูรวม
  • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ ม.ต้น
  • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนปกติ ม.ต้น
  • ชั้นที่ 4 ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 1 2 และ 3
 • อาคารศรีสุระ (อาคารเฉลิมกาญจนาภิเษก)
อาคารศรีสุระ
  • ชั้นที่ 1 โรงอาหาร
  • ชั้นที่ 2 ห้องสมุด
  • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้องพักครูชาวต่างชาติ
 • อาคารมัฆวานเทวินทร์ (อาคารพลศึกษา)
  • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา อาคารยิมเนเซียม
 • อาคารไอยราพต (อาคารศิลปะ)
  • ชั้นที่ 1 ห้องเรียนทัศนศิลป์ 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • อาคารคชสาร (อาคารอุตสาหกรรม 1)
  • ชั้นที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิการทางอุตสาหกรรม
  • ชั้นที่ 2 ห้องสื่ออเนกประสงค์ 1 และ 2
 • อาคารคชาธาร (อาคารอุตสาหกรรม 2)
  • ชั้นที่ 1 ห้องกิจกรรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร
  • ชั้นที 2 ห้องสื่อเอนกประสงค์ 3

อาคารอื่น[แก้]

 • อาคาร 84 ปีสุรวิทยาคาร
  • ชั้นที่ 1 ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน ห้องชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน
  • ชั้นที่ 2 ห้องวิทยบริการ
 • อาคาร 100 ปีสุรวิทยาคาร
 • หอประชุมสุรวิทยาคาร
  • ชั้นที่ 1 หอประชุม ห้องคัดลอกสำเนา ห้องชุมโสตทัศนูปกรณ์
 • หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
  • ชั้นที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์
 • เกาะลอย
  • หัองเรียนมารยาทไทย

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]