โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ละติน: Damrongrat Songkroh School
ข้อมูล
ชื่ออื่นด.ส. (D.S.)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนรัฐประจำจังหวัด
คำขวัญบาลี: นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคน)
ก่อตั้ง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476; 90 ปีก่อน (2476-05-17)
ผู้ก่อตั้งพระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์)
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส57012002
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สีเหลือง-น้ำเงิน
คำขวัญลูกดำรงฯ รักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดี มีน้ำใจ ไหว้งดงาม
เพลงมาร์ชดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เว็บไซต์www.damrong.ac.th

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ย่อ: ด.ส.) เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงชื่อว่า บำรุงกุมารี เปิดสอนพร้อมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) และราษฎรได้แยกโรงเรียนมาตั้งบริเวณคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย “พระยารัตนาเขต” (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นโดยพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์) เมื่อปีพ.ศ. 2476 เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิง มีชื่อว่า "บำรุงกุมารี" เปิดสอนพร้อมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) และราษฎรได้แยกโรงเรียนมาตั้งบริเวณคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย "พระยารัตนาเขต" (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย "ดำรงราษฎร์สงเคราะห์" ปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์" ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางลออง สิโรรส พ.ศ. 2476 - 2478
2 นางหอมหวน สุริยคำ พ.ศ. 2478 - 2505
3 นางปทิน โสภณ พ.ศ. 2505 - 2515
4 นางกาญจนา ทองสวัสดิ์ พ.ศ. 2515 - 2520
5 นางดวงดาว นุกุลการ พ.ศ. 2520 - 2521
6 นางแฉล้ม จำเดิมเผด็จศึก พ.ศ. 2521 - 2524
7 นางสาวเจียร ดุษณีย์วงศ์ พ.ศ. 2524 - 2532
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2532 - 2541
9 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ. 2541 - 2542
10 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ พ.ศ. 2542 - 2543
11 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ พ.ศ. 2543 - 2549
12 นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ พ.ศ. 2549 - 2551
13 นางกัลยาณีย์ สินสกุล พ.ศ. 2551 - 2552
14 นายสมบัติ ประมวน พ.ศ. 2552 - 2557
15 นายอดุลย์ นันท์บัญชา พ.ศ. 2557 - 2562
16 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว พ.ศ. 2562 - 2563
17 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ พ.ศ. 2563 - 2564
18 นายมานัส พรมรินทร์ พ.ศ. 2564 - 2565
19 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อาณาบริเวณ[แก้]

โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 49.4 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 10 หลัง เป็นห้องเรียนทั้งหมด 72 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิชาการ 37 ห้อง อาคารหลักมี ดังต่อไปนี้

• อาคาร 1 (อาคารบำรุงกุมารี)

อาคารเรียนหลังใหม่ 7 ชั้น เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นสามและชั้นสี่ เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ชั้นห้าและชั้นหก เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6

ชั้นเจ็ด เป็นห้องเรียนนาฏศิลป์ไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล และห้องดาราศาสตร์

• อาคาร 2 (อาคารศรีรัตนาณาเขต)

เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• อาคาร 3 (อาคารราชเดชดำรง)

ชั้นหนึ่ง เป็นที่ตั้งสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักฝ่ายวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนงาน สำนักงานการเงิน และห้องรับรองพิเศษ

ชั้นสอง เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์.

ชั้นสาม เป็นห้องสืบค้นข้อมูล (Resource Center) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนทางไกล(ห้องสีม่วง)

ชั้นสี่ เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง ม.1.12, ม.2.12 และ ม.3.12

• อาคาร 4 (อาคารพิทักษ์พงษ์เชียงมั่น)

เป็นที่ตั้งสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

• อาคาร 5 (อาคารพันธุมติรัตนา)

เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น) ห้องปฏิบัติการ GHP คณิตศาสตร์

• อาคาร 6 (อาคารพระยอดเชียงราย)

เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์

ชั้นล่างเป็นห้องประชุมพงษ์ยอดเพชร

• อาคารพงษ์สารภี

เป็นที่ตั้งห้องประชุมช่อสารภี ห้องสมุด และโรงอาหาร (ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6)

• อาคารการงาน

เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2 ชั้นล่างเป็นห้องการงานและห้องเรียนบัญชี ชั้นบนเป็นห้องวงดุริยางค์

• อาคารศิลปะ

เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา (ศิลปะ) ที่ทำการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

• ห้องประชุมศรีดำรง

ใช้เป็นห้องประชุม เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนทุนโครงการอาหารกลางวัน

• เรือนพิพิธภัณฑ์

เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน ชั้นบนจัดเป็นห้องสักการะ พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) และเป็นห้องดนตรีพื้นเมือง ชั้นล่างเป็นห้องหมอภาษา

• เรือนพยาบาล

เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล

• ศาลาดำรงธรรม

มีพระพุทธรูป ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวดำรง ประดิษฐานอยู่ในศาลา

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กับทั้งมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 36 ห้อง ในแต่ละระดับชั้นแบ่งห้องเรียนตามการจัดการศึกษา ดังนี้

 • ห้องที่ 1-3 : สำหรับนักเรียนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นสูงเป็นพิเศษกว่าระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ห้องที่ 4-8 : จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ห้องที่ 9 : สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษทางภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องที่ 10 : สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษทางภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องที่ 11 : สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษทางภาษาจีน
 • ห้องที่ 12 : สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program) ที่จัดการศึกษาทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย โรงเรียนได้จ้างชาวต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครูสอน มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 36 ห้อง ในแต่ละระดับชั้นแบ่งห้องเรียนตามแผนการเรียนรู้ ดังนี้

 • ห้องที่ 1-5 : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งโครงการต่างๆ ดังนี้
 • ห้องที่ 1 : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ห้องเรียนพิเศษ สพฐ.)
 • ห้องที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษโครงงาน
 • ห้องที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ
 • ห้องที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์
 • ห้องที่ 5 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ห้องที่ 6 : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ห้องที่ 7 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • ห้องที่ 8 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และสังคมศึกษา
 • ห้องที่ 9  : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องที่ 10 และ ห้องที่ 12 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 • ห้องที่ 11 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

การดำเนินโครงการ เริ่มจากคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชานั้นมารับการศึกษาระดับสูงและรอบด้านเพื่อให้แตกฉานในสาขาวิชาดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจะมีการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษดังกล่าวตลอดทั้งสามปี และผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองเป็นรายปีจากสภาการศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใช้การสอบคัดเลือก โดยผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะเข้ารับการทดสอบทางวิชาการในสาขาวิชาและตามวัน เวลา และพฤติการณ์ที่โรงเรียนกำหนด เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับห้องเรียนพิเศษ (ห้องที่ 1-3 และห้องที่ 11-12) ผู้ผ่านการทดสอบยังต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกชั้นหนึ่งด้วย โดยเฉพาะห้องที่ 12 (โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ : MEP) การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สถานศึกษาดำเนินการสามวิธี ดังต่อไปนี้
  • ห้องที่ 1-12 : ใช้การสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสมัครเข้าทดสอบทางวิชาการ เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเมื่อผ่านการทดสอบตามประกาศของสถานศึกษา และผู้ผ่านการทดสอบเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์
  • นักเรียนเก่าของสถานศึกษา : ใช้วิธีการคัดเลือก โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มีสิทธิยื่นคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา (Grade Point Average) ที่ผ่านมาโดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิยื่นต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก และต้องระบุแผนการเรียนรู้ที่ตนประสงค์ 3 แผนการเรียนตามลำดับความสนใจมากน้อย เมื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศและเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านก็มักไปสอบคัดเลือกต่อไป
  • นักเรียนทั่วไป : ใช้วิธีการสอบคัดเลือก ในแต่ละปีมักมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวนหลายพันคน แต่สถานศึกษาสามารถรับได้เพียงระดับชั้นละ 470 คนเท่านั้น

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส – ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัตนา จงสุทธนามณี – อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปริม อินทวงศ์ – อดีตวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย
 • บัวบาน ผามั่ง – นักกรีฑา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองพุ่งแหลนในเอเชียนเกมส์ 2006 และซีเกมส์ 3 สมัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]