โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคน)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Damrongrat Songkroh School
อักษรย่อ ด.ส. (D.S.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
รหัส 57012002
จำนวนนักเรียน 2,797 คน
เพลง ดำรงฯ 1
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ (อักษย พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 247เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ 554 หมู่ 2 ถนเนินการให้แยกมาตั้ง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย พรสมเด็จพระดับที่ 2 ของจังหวัด6 ตะถมศึกษา ถึง ชั้น ปัจรงราษฎร์อุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย[1] [2] มีสถานะเป็นโรงเรียนดำรงษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดยพระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่ 11 (พ.ศ. 2460 - 2479) และราษฎรได้ดำงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาติบุคคลมหาชนปกเกล้าเจ้าอยู่หั กระทรวงศึกษาธิการโรสงเคราหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยณาเขต (เ ประทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอายุแปดทศวรรษใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมีอายุครบ 85 ปี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนดำาษฎร์สงเคราะห์ แต่เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงมีชื่อว่า “บำรุงกุมารี” โดยเปิดสอนในสถานที่เดียวกับโรงเงเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย“พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา โดยเป็นสถานศึกษาของรัฐที่ตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย อันดับที่ 10 ของภาคเหนือ และอันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[3] สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกเมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทม พ.ศ. 2476 “พรย่อ: ด.ส., D.S.) เป็นโรจุบันมีอายุ 85 ปีรัตนาจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) ที่ถนนอุตรกิจ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในชั้นเตรียมประยาโรงเ

ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนที่ถนนอุตรกิจ มีจำนวน 13 ไร 2 งาน 49.4 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

รายนามผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

   • ฯ2” ใช้เป็นเพลงเตือนนักเรียนลงมาเข้าแถวตอนเช้า ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป
   • “เพลงสดุดีดำรงปรัชญา “ความรู้ดี มีวินัย ล้ายหัวลูกศรแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงให้มีพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้น พัฒนาอย่างไม่มีหยุดยั้ง รื่องหมายประจำกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
  • หัวลูกศรรูป ทรงภายในของเสมาปรับให้มีลัดไม่ได้สามารถแทนทุกๆส่วนของโลกเปรียบเสมือนการศึกษาซึ่งกระจายไปสู่ประชากรโลก
  • เสมาธรรมจักรเค
   • กษณะคคติธรรม “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา” (แปลว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”)
  • า "มาร์ชดำรงฯ"
   • “เพลงมาร์ชดำรงฯ1 เพลงมาร์ชดำรง
 • เอกลักษณ์ “คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยะธรรม”
 • คุณธรรมนำชีวิต     หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม หมายถึง โรงเรียนและครูผู้สอนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
  Uniqueness An ethical life Moral Development An ethical life means to support and encourage learners using moral ethical standards in their daily life. Moral Development means to that the school especially the teachers are using various activities to abide by the moral philosophy.
 • อัตลักษณ์ “ลู
   • ตัวหนังสือ ด.ส.เป็นอักษรย่อของโรงเรียนได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายของโรงเรียนมาเป็นเวลาช้านานแล้วจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนด้ว
  • เพลง มีอยู่ 3 เพลง คือ ใฝ่คุณธรรม”
  • ภาษิต “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” ลูกดำรง รักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดี มีน้ำใจ ไหว้งดงาม”
  • ตรา อักษรย่อของโรงเรียนรูปหยดน้ำ
   • น้ำ เป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตทุกชีวิตขา
   • “เพลงมาร์ชดำรงราษฎร์สงเคราะห์” เรียกโดยย่อว่ฯ” ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป

อาณาบริเวณ[แก้]

  • ni English Program (MEP) จำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง ม.1.12, ม.2.12 และ ม.3.12
 • อาคาร 4 (อาคารพิทักษ์พงษ์เชียงมั่น) เป็นที่ตั้งสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 (อาคารพันธุมติรัตนา) เป็นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต
 • อาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องสมุดเฉลิมนักเรียน โรงแรม ตลอดจนวัดพุทธศาสนาและศาสนสถานของลัทธิอื่น โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 49.4 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 10 หลัง เป็นห้องเรียนทั้งหมด 72 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิชาการ 37 ห้อง อาคารหลักมี ดังต่อไปนี้พระเกียรติ โรงอาหาร 2 (ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6)
 • อาคารศิลปะ เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา (ศิลปะ และ นาฏศิลป์) ที่ทำการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 • ห้องประชุมโครงการอาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย และมีสถานบำบัดความต้องการพื้นฐานหลายประเภทตั้งอยู่รายรอบ ทั้งร้านอาหาร หอพัก
  • อาคาร 1 (อาคารบำรงกุอาคาร 2 (อาคารศรีรัตนาณาเขต) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • อาคาร 3 (อาคารราชเดชดำรง)
   • ชั้นหนึ่ง เป็นที่ตั้งสำนักงานผู้อำ ห้อง และห้องประชุมสารภี รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 120 คน
  • มารี) เดิมเป็นศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่ 2 (ฝั่งเศส จีน ญี่ปุ่น) ห้องปฏิบัติการ GHP
  • อาคาร 6 (พระยอดเชียงราย) เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์จำนวน 12 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง ห้องเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการจำนวน 3 ห้อง ห้องสืบค้นและห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องนิทรรศการทางธรณีวิทยา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จำนวน 1 ห้องห้องพักครู จำนวน 4 อาคารคหกรรม เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 2 (การงานอาชีพ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิบหกห้อง ห้องเรียนสีเขียวและห้องสืบค้นทางไกลภายในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจุบันรอรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่
   • นวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักฝ่ายวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนงาน สำนักงานการเงิน และห้องรับรองพิเศษ
   • ชั้นสอง เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้กหารกลางวัน ใช้เป็นห้องประชุม เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนทุนโครงการอาหารกลางวัน
   • เรือนพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน ชั้นบนจัดเป็นห้องสักการะ พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) และส่วนจัดแสดงผ้าโบราณ ชั้นล่างเป็นห้องหมอภาษา
   • เรือนพยาบาล เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล
   • ศาลาดำรงธรรมารงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
   • ชั้นสาม เป็นห้องสืบค้นข้อมูล (Resource Center) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์
   • ชั้นสี่ เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียน Mi

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กับทั้งมติคณะรัฐ

  • ห้องที่ 7 และ 12 : :แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • ห้องที่ 8 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่ 9 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
  • ห้องที่ 10 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  • ห้องที่ 11 : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

การดำเนินโครงการ เริ่มจากคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชานั้นมารับการศึกษาระดับสูงและรอบด้านเพื่อให้แตกฉานในสาขาวิชาดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจะมีการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษดังกล่าวตลอดทั้งสามปี และผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองเป็นรายปีจากสภาการศึกษา

   • งแวดล้อม (ห้องเรียนพิเศษ สพฐ.)
   • ห้องที่ 2 : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียนห้องที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ
   • ห้องที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์
    • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 36 ห้อง ในแต่ละระดับชั้นแบ่งห้องเรียนตามการจัดการศึกษา ดังนี้
     • ห้องที่ 1-3 : สำหรับนักเรียนในโครงก
       • มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 36 ห้อง ในแต่ละระดับชั้นแบ่งห้องเรียนตามแผนการเรียนรู้ ดังนี้
       • ห้องที่ 1-5 : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งโครงการต่างๆ ดังนี้
        • ห้องที่ 1 : โครงการห้องเรียนพิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นสูงเป็นพิเศษกว่าระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        • ห้องที่ 4-10 : จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        • ห้องที่ 11 : สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษทางภาษาจีน
        • ห้องที่ 12 : สำหรับนักเรียนในโปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น) 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program) ที่จัดการศึกษาทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ห้องที่ 5 : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (gifted)
       • ห้องที่ 6 : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ารจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิไทย โรงเรียนได้จ้างชาวต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครูสอน
   • โครงการนี้มักเรียกกันโดยชื่อภาษาอังกฤษว่า “กิฟเต็ด” (gifted) ซึ่งแปลว่า “มีพรสวรรค์” หรือ “ผู้มีพรสวรรค์” และมักเรียกนักเรียนในโครงการว่า “เด็กกิฟเต็ด” เช่น นักเรียนในโครงการดังกล่าวฝ่ายภาษาไทยว่า “เด็กกิฟเต็ดไทย” ฝ่ายวิทยาศาสตร์ว่า “เด็กกิฟเต็ดวิทย์” 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิว

เตอร์)

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 2 (การงานอาชีพ)

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใช้การสอบคัดเลือก โดยผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะเข้ารับการทดสอบทางวิชาการในสาขาวิชาและตามวัน เวลา และพฤติการณ์ที่โรงเรียนกำหนด เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับห้องเรียนพิเศษ (ห้องที่ 1-3 และห้องที่ 11-12) ผู้ผ่านการทดสอบยังต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกชั้นหนึ่งด้วย โดยเฉพาะห้องที่ 12 (โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ : MEP) การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สถานศึกษาดำเนินการสามวิธี ดังต่อไปนี้
  • ห้องที่ 1-12 : ใช้การสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสมัครเข้าทดสอบทางวิชาการ เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเมื่อผ่านการทดสอบตามประกาศของสถานศึกษา และผู้ผ่านการทดสอบเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์
  • นักเรียนเก่าของสถานศึกษา : ใช้วิธีการคัดเลือก โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มีสิทธิยื่นคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา (Grade Point Average) ที่ผ่านมาโดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิยื่นต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก และต้องระบุแผนการเรียนรู้ที่ตนประสงค์ 3 แผนการเรียนตามลำดับความสนใจมากน้อย เมื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศและเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านก็มักไปสอบคัดเลือกต่อไป
  • นักเรียนทั่วไป : ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

ในแต่ละปีมักมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวนหลายพันคน แต่สถานศึกษาสามารถรับได้เพียงระดับชั้นละ 470 คนเท่านั้น

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส : ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัตนา จงสุทธนามณี : อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปริม อินทวงศ์ : อดีตวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย
 • บัวบาน ผามั่ง : นักกรีฑา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองพุ่งแหลนในเอเชียนเกมส์ 2006และซีเกมส์ 3 สมัยแหล่งข้อมูลอื่น[แก้]