โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนสภาราชินี)
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ตราประจำโรงเรียน อักษรย่อ ส.ภ. ภายใต้ มงกุฎ ด้านล่าง มีมงคลนาม "สภาราชินี" หมายถึง "สภาราชินี" เป็นมงคลนาม ที่ได้รับพระราชทานจาก องค์สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saparachinee trang School
อักษรย่อ ส.ภ. / SP
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพฐ.

- โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ขึ้นกับ กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รหัส 1004920102
เพลง มาร์ชสภาราชินี
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในปี พ.ศ. 2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จจังหวัดตรัง ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับจัดสร้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนคับแคบ ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์อีก เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ อาคาร "สภาราชินี" ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัด มีความคิดที่จะตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบ้าง จึงรวบรวมนักเรียนหญิงได้จำนวนหนึ่ง แต่ขณะนั้นยังไม่มีที่เรียน จึงให้ไปเรียนที่อาคารสภาราชินี พ.ศ. 2474 ได้มีคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย

 • พระยาอาณาจักรบริบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
 • หลวงยวดประศาสน์ นายอำเภอเมืองตรัง
 • หลวงพิชิตปฏิภาณ ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง
 • ขุนจรรยาวิทูร ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
 • หลวงทวีทรัพย์ราช คลังจังหวัดตรัง

โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง จัดหาทุนก่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา อันเป็นสถานที่ปัจจุบัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2479 ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนใหม่นี้โดยใช้นาม โรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" และนับเอาวันอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นวันเกิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2494 ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" เป็น โรงเรียนสตรีตรัง"สภาราชินี" และในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นชื่อ "โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง" และได้ใช้มงคลนามนี้มาตราบจนปัจจุบันโรงเรียนเคยอยู่ในโครงการ คมช.รุ่นที่ 7 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2524 , ปีการศึกษา 2532 และปีการศึกษา 2541 ตามลำดับ

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องประชุมแนะแนว/ห้องพักครูแนะแนว/ห้องเกียรติยศจอมทองศิลาสุนาเสวีนนท์/ห้องวัฒนธรรมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ห้องผลิตเอกสาร/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องประชุม(อาจารย์)
 • ชั้น 3 ห้องพระโรงเรียนสภาราชินี/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องหมวดวิชาสังคมศึกษา/ห้องเรียน

อาคาร 2 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล/ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องของหมวดวิชาการงานอาชีพและคหกรรม/ห้องสมุดสารานุกรม
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาภาษาไทย/ห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ/ห้องหมวดวิชาศิลปะ
 • ชั้น 3 ห้องหมวดวิชาภาษาจีน/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียน

อาคาร 3 มี 5 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร บริเวณให้นักเรียนนั่งพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชานาฏศิลป์/ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน/ห้องหมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ No paper
 • ชั้น 5 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ English program

อาคาร 4 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนดนตรี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนและห้องหมวดวิชาดนตรี
 • ชั้น 4 ห้อง tot

อาคาร 5 มี 8 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1ลานจอดรถยนต์ของคณะอาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง/ห้องหมวดพลานามัย/สนามวอลเล่ย์บอล/ร้านค้าHappyshop
 • ชั้น2 ลานจอดรถยนต์ของคณะอาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง/ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ชั้น 3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องสมุดหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 5 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 6 ห้องเรียน/ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ชั้น 7 ห้องเรียน/ห้องโสต
 • ชั้น 8 ห้องประชุม

อาคารหอประชุมโรงอาหาร 2 ชั้น

 • ชั้น 1 โรงอาหารครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ
 • ชั้น 2 หอประชุมขนาดใหญ่

การแบ่งชั้นเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 11 ห้อง 9 โปรแกรม ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท) 1 ห้อง ( ห้อง 1 )
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ห้อง ( ห้อง 2,3 )
 • ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 ห้อง ( ห้อง 4 )
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือ No-paper 1 ห้อง ( ห้อง 5 )
 • ห้องเรียนทั่วไป 4 ห้อง ( ห้อง 6,7,8,9)
 • ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ร่วมกับ ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง ( ห้อง 10 )
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program ( ห้อง 11 )

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 11 ห้อง 10 โปรแกรม ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท) 1 ห้อง ( ห้อง 1 )
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ห้อง ( ห้อง 2,3 )
 • ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 ห้อง ( ห้อง 4 )
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ห้อง ( ห้อง 5,6 )
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือ No-paper 1 ห้อง ( ห้อง 7 )
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง ( ห้อง 8,9)
 • ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ร่วมกับ ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง ( ห้อง 10 )
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program ( ห้อง 11 )

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

อ้างอิง[แก้]