โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
Srinagarindra the Princess Mother School Nongbualamphu under the royal patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นสว.นภ , SWNP
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญนิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตฺเวทิตา
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)
สถาปนา31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (27 ปี 33 วัน)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
รหัส1039760330
ผู้อำนวยการนางวลักขณา สาระกิจจานนท์
จำนวนนักเรียน133 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) [1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ แดง-น้ำเงิน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ต้นไม้ประจำโรงเรียนประดู่แดง
เว็บไซต์http://www.swnp.ac.th

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู (อักษรย่อ: สว.นภ, อังกฤษ: Srinagarindra the Princess Mother School Nongbualamphu) เป็นหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สุขวิช รังสิตพลประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงห่วงใยและสนพระทัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าพสกนิกรมาโดยตลอดเวลาที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนนั้นดีขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติกรมสามัญศึกษาจึงสนองพระปณิธานโดยจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน และภาคบังคับ 12 ปี ของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทย มีการศึกษาสูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประเภทประจำ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษาและจะจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ จริยธรรม ความประพฤติ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู[แก้]

กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อการศึกษาของชาติ นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งโรงเรียน 12 แห่ง เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานมงคลนามแก่โรงเรียนใหม่ทั้ง 12 แห่ง ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ " ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งของแต่ละเขตการศึกษา เขตละ 1 แห่ง สำหรับเขตการศึกษา 9 กรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้กำหนดให้จัดตั้งที่จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร) ได้พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู และต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 แห่ง อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู จึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจำและไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน รับนักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ จัดให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้ 1.นายศิริชัย วงศ์พุฒ 2.นางวิมล ปานะถึก 3.นายคำพันธ์ พระเอก 4.นายหัสสา ดอนหงษา 5.ดร.วิมล ปานะถึก และ 6.นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

อักษรย่อ[แก้]

สว.นภ.

สว. ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สังวาลย์"

นภ. ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน "หนองบัวลำภู"

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]