โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตราประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
559 หมู่ที่ 20 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suwannapum Pittayapaisarn school
อักษรย่อ ส.ว.พ./S.W.P.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2515
รหัส 10451101
เพลง มาร์ชสุวรรณพิทยไพศาล
เว็บไซต์

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลขึ้น โดยชื่อเริ่มก่อตั้งคือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิพิทยา” ( คนทั่วไปจึงมักเรียกว่าโรงเรียนศรี ) โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ(ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย)เป็นสถานที่ในการเรียน โดยมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และทำการย้ายมาสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ 72 ไร่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปฺดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง "มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขื้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนปัทมานนท์ ตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 แบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,355 คน บุคลากรทางการศึกษา 191 คน จำนวน 80 ห้องเรียน(ข้อมูลปีการศึกษา 2556)

 • อักษรย่อ ส.ว.พ. , SWP
 • ชื่อภาษาอังกฤษ Suwannaphumpittayapaisarn school
 • ปรัชญา ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 • คำขวัญ เรียนเก่ง วินัยดี กีฬาเยี่ยม
 • สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว สีประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล2.JPG

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]