โรงเรียนหัวหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหัวหิน
Huahin school
ที่ตั้ง
184 ถนนชมสิทธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ข้อมูล
ชื่ออื่นHH
ประเภททั้งรัฐบาลและเอกชน (กึ่งกลาง)
คำขวัญปญฺญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
หน่วยงานกำกับสพม. เขต 10
รหัส1005770701
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการระดับ 8
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สี███ สีฟ้า -███ สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนหัวหิน
เว็บไซต์www.huahin.ac.th

โรงเรียนหัวหิน เป็นโรงเรียนในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ก่อตั้งเมือ 1 มิถุนายน 2494 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ของโรงเรียน 29 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

ป้ายโรงเรียนหัวหิน

โรงเรียนหัวหิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เดิมเรียกว่า โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ระยะแรกอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาลประชาธิปถัมภ์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินในปัจจุบัน) 1 ห้อง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1 จำนวน 23 คน ทางกรมวิสามัญศึกษาได้ส่งครูจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยมาช่วยสอน 2 คน คือ นายสิน สุหร่าย และนายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์ใช้อักษรย่อโรงเรียนว่า ป.ข.5 ซึ่งหมายถึง โรงเรียนรัฐบาลลำดับที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2495 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่ม เป็นชั้น ม.2 จึงจำเป็นต้องเพิ่มห้อง โดยการแบ่งกั้นห้องด้วยฝาเสื่อลำแพน ในปีเดียวกันนี้ กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน 1 แปลง ริมถนนหัวหิน ที่ดินดังกล่าวติดป่าช้าวัดหัวหิน เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท และมอบให้โรงเรียนช่างไม้ประจวบฯ เป็นผู้ก่อสร้าง ในวงเงิน 15,00 บาท เป็นอาคารไม้ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง นับเป็นอาคารไม้หลังแรก เสร็จใช้การได้ในปี พ.ศ. 2496 ในปีเดียวกันนี้กรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสวัสดี ณ พัทลุง มาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีครูเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5 คน โรงเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับการกล่าวขวัญชมเชย นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีความสมัครสมานสามัคคี

ต่อมากรมวิสามัญ มีหนังสือแจ้งจังหวัดว่า ไม่มีนโยบายจะขยายชั้นเรียนในระดับ ม.4 ทำให้เกิดความระส่ำระสายในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงนำบุตรหลานของตนไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น คงเหลือนักเรียนเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ยังหวังว่ากรมวิสามัญศึกษาจะอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนได้ กลุ่มผู้ปกครองได้พยายามต่อรองโดยยินดีรับผิดชอบในเรื่องที่กรมฯ อ้างถึงข้อจำกัดกำลังครู เป็นต้น ในที่สุดด้วยความพยายามและความตั้งใจจริงของผู้ปกครอง ซึ่งนำโดยคุณพร้อม สุวัฒนา ทำให้กรมฯ อนุญาตให้เปิดสอนในระดับ ม.4 ต่อไปได้ โดยผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง 10 รายที่เหลืออยู่ ได้จัดสร้าง โต๊ะเรียนเองคนละ 1 ชุด ชุดละ 150 บาท และบริจาคเงินซื้อวัสดุสร้างห้องเรียน 1 ห้อง ผู้ปกครองนกเรียนที่เป็นช่างท่านหนึ่ง ได้อุทิศเวลาช่วยควบคุมการก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนขนาด 9x12 เมตร ใช้แรงงานนักเรียนชาย 78 คน ที่อยู่ในรุ่นแรก

ในเรื่องอัตรากำลังครูที่ประสบปัญหาขาดแคลน ก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหัวหิน คือ นายพรหม สว่างแจ้ง พร้อมด้วยครูช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวหิน อีก 2 ท่าน คือ นายบุญลือ สัมพันธารักษ์ และนายมนัส ประกอบชาติ ซึ่งเป็นคนหัวหินได้อุทิศเวลาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดตลอดปีการศึกษานั้น นอกจากนี้ในด้านสถานที่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระศีลวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดหัวหิน มอบเนื้อที่ส่วนที่เป็นป่าช้าของวัดให้ ทำให้เนื้อที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มขึ้นอีกมาก โรงเรียนหัวหินได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีผู้บริหารและครูหลายต่อหลายท่านที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อันบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงเรียนหัวหิน

สถานที่[แก้]

ในปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 8 ที่ 2หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 6 ที่ 5 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนามบ้านพักครูเดี่ยว 17 หลัง บ้านพักครูแบบเรือนแถว 3 หลัง บ้านพักภารโรงเดี่ยว 1 หลัง

อาคารเรียน[แก้]

แผนผัง พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะสี

อาคารอัศวพาหุ[แก้]

อาคารอัศวพาหุ หรือ อาคาร 1 (หมายเลข 1) ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน เป็นอาคารที่มีห้องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ป ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 3
เรียงจากห้องทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร ชั้นแรก ประกอบไปด้วย ห้องธุรการ ,ห้องพัสดุ ,งานนโยบาย ,ห้องวิชาการ ,ห้องอำนวยการ
ชั้นที่สอง (121 - 126) ประกอบไปด้วย ห้องพยาบาล ,ห้องเรียน Intensive จำนวน 6 ห้อง ,ห้องแนะแนว
ชั้นที่สาม (131 - 136) ประกอบไปด้วย ห้องเรียน intensive

อาคารพระขรรค์เพชร[แก้]

อาคารพระขรรค์เพชร หรือ อาคาร 2 (หมายเลข 2) เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค ส่วนใหญ่เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตัวอาคารวางตัวในแนวตั้งฉากกับสนามกีฬา
เรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร
ชั้นแรก (211 - 216) ประกอบไปด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขนาด 2 ห้อง ,ห้องพักครู 1 ,ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขนาด 2 ห้อง, ห้องพักครู 2 ,ห้องเรียน 215 ,ห้องปกครอง
ชั้นสอง (221 - 226) ประกอบไปด้วย ห้องเรียนโต๊ะรวม, ห้องเก็บอุปกรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครู ขนาด 2 ห้อง, ห้องปฏิบัติการขนาด 2ห้อง
ชั้นสาม (231 - 236) ประกอบไปด้วย ห้องเรียนโต๊ะรวม x3, ห้องโครงการวิทยาศาสตร์ (4/1)

อาคารศรีอยุธยา[แก้]

อาคารศรีอยุธยา หรือ อาคาร 3 (หมายเลข 3) เป็นอาคารวิทยบริการ อาคารเรียนแบบ 318ค ตัวอาคารวางตัวในแนวขว้างกับสนามกีฬา
เรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร
ชั้นหนึ่ง เป็น ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดโรงเรียนหัวหิน)
ชั้นสอง ประกอบไปด้วย ห้องจัดการเครือข่าย, ห้องพักครู, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ชั้นสาม ประกอบไปด้วย ห้องสมุดอินเตอร์, ห้องพักครู ขนาด 2 ห้อง, ห้องเรียน English Programe

อาคารรามจิตติ[แก้]

อาคารรามจิติ หรือ อาคาร 4 (หมายเลข 4) เป็นอาคารของนักเรียนระดับ ม1 และ ม2 อีกทั้งยังมีห้องประจำหมวดสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและสังคมอยู่ด้วย อาคารแบบ 216 ล/ป 29 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2
เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก
ชั้นหนึ่ง ประกอบด้วย ห้องหัตถกรรม, ห้องเครื่องบิน, ห้องเรียนแบบผนังกัน, ห้องโสต
ชั้นสอง ประกอบไปด้วย ห้องภาษาไทย และห้อง เดอะสมายคลับ, ห้องเรียนเก้าอี้เดี๋ยว, ห้องภาษาไทย 2 และห้องภาษาต่างประเทศ
ชั้นสาม ประกอบไปด้วย ห้องพระพุทธ, ห้องเรียนแบบเก้าอี๋เดียว, ห้องสังคม

อาคาร 60 ปีโรงเรียนหัวหิน[แก้]

อาคาร 60ปี โรงเรียนหัวหิน หรือ อาคาร 5 (หมายเลข 5) เป็นอาคารชั่วคราว ส่วนใหญ่จะเป็นห้องระดับชั้น ม3 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2 เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยใช้ช่วงปิดภาคเรียนในการดำเนินการก่อสร้างต่อ

คณะสี[แก้]

แบ่งออกเป็น 4 คณะสี

  • คณะอัศวพาหุ (สีแดง)
  • คณะพระขรรค์เพชร (สีเหลือง)
  • คณะศรีอยุธยา (สีม่วง)
  • คณะรามจิตติ (สีเขียว)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]