กรมราชเลขานุการในพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมราชเลขานุการในพระองค์
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
สืบทอดจาก สำนักราชเลขาธิการ
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท(พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
คุณจันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด สำนักพระราชวัง
เว็บไซต์
www.royaloffice.th

กรมราชเลขานุการในพระองค์ เดิมคือ สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยราชการในพระองค์ ระดับกรม สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[3][4][แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรก โดยดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ จนถึงปัจจุบัน

บุคลากร[แก้]

ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

 • ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[5]
 • อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
  • ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร
 • รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
  • พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
  • พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำ
  • พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ
  • อินทร์จันทร์ บุราพันธ์
 • ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์
  • คุณจันทนี ธนรักษ์

ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[แก้]

กองงานในพระองค์[แก้]

 • ผู้อำนวยการกองการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ อาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
 • ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือ คุณ นันทิยา นาคะชาต
 • ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ คุณหญิง อารยา พิบูลนครินทร์
  • รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ
   • สำเริง เอี่ยมสะอาด
   • คุณ ชวลี อมาตยกุล
   • ฐาปนา รักติประกร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ รสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
 • เลขานุการส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คือ พุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร์สร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ วีรยุทธ พึ่งทองคำ
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ เอสนะ ชินชำนาญ
 • เลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร

รายพระนาม/ชื่อราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/ชื่อราชเลขาธิการ
รายพระนาม/ชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [6]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [7]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [8] [9]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [10]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [11], [12]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [13]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [14]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [15]
รายชื่ออธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 150 ง พิเศษ หน้า 1-2 6 มิถุนายน 2560
 3. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย หน่วยราชการอิสระ (กรมราชเลขานุการในพระองค์)[ลิงก์เสีย]
 4. ทำเนียบผู้บริหารกรมราชเลขานุการในพระองค์[ลิงก์เสีย]
 5. [1]
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/015/141_1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/122.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/A/188.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/390.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/013/907.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/085/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/083/1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/085/2.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/078/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/149/12.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]