โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
451 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kawila Witayalai School
อักษรย่อ ก.ว. / K.W.C
ประเภท รัฐ - โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 (40 ปี) (โรงเรียนสหศึกษา)
ผู้ก่อตั้ง "คุณหญิงสวาท รัตนวราห" - นามโรงเรียน กาวิละ "พระเจ้ากาวิละ" (ฉันทานุมัติชื่อตั้งโรงเรียนจากเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ)
รหัส 50012002
ผู้อำนวยการ นายอุทัย ขัติวงษ์
สี ███ แสด
เพลง มาร์ชกาวิละ
เว็บไซต์

[1]โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อังกฤษ: kawilawittayalai school)ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  3 ของจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โรงเรียนในฝัน46ICT Leadership Centre and Network Schools

อาคารเรียน3

[2]ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙

สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นเดิมกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า "โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒" แต่นางสวาท  รัตนวราห ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน จนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์จะให้ ครู - อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย" ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า "[3]พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา พระนครเชียงใหม่ราชธานี" พระเจ้ากาวิละเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๗ (วันอาทิตย์) ได้ขับไล่พม่าออกจากการยึดครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๑ มีหัวเมืองขึ้น ๕๗ หัวเมือง 

การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยยังไม่ได้งบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น จึงต้องขออาศัยสถานที่เรียนสองแห่ง คือ ชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ชั้น ม.๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย

ต่อมาได้รับงบประมาณถมที่ดินเพื่อสร้างถนน อาคารเรียนชั่วคราว ๑๐ ห้องเรียน บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง และห้องส้วม ๒ หลัง ๑๖ ห้อง เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมา ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙

ป้ายโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระบรมราชาธิบดี หรือ พระเจ้ากาวิละ ประทับในเรือนแก้ว บนฐานรองรับด้วยโมลีมีชื่อ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

สีประจำโรงเรียน

สีแสด หมายถึง สีแห่งความเป็นครูผู้ให้วิชา ความรู้

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธกาวีระโสตถิมหามงคล

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต" "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำปัญญา พัฒนาสังคม ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงแสด

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชกาวิละ คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

[4]รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงสวาท รัตนวราห พ.ศ. 2521-2521
2 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2521-2525
3 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2526-2530
4 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2530-2532
5 นายอรุณ อาษา พ.ศ. 2532-2535
6 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ พ.ศ. 2535-2537
7 นายเขียน แสงหนุ่ม พ.ศ. 2537-2540
8 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2540-2543
9 นายสุรัตน์ เจียตระกูล พ.ศ. 2543-2544
10 นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ พ.ศ. 2544-2546
11 นายธนกฤต วรรณลังกา พ.ศ. 2546-2548
12 นายชวลิต วิชาศิลป์ พ.ศ. 2548-2553
13 นายอุทัย ขัติวงษ์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เว็บไชต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

46ICT Leadership Centre and Network Schools