โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
160px‎
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satrirachinuthit School
อักษรย่อ ร.น. (R.N.)
ประเภท โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระผู้พระราชทานนาม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานตราโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

รหัส 1009410102
จำนวนนักเรียน 3,642 คน
สี ███ เหลือง
███ ฟ้า
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2460 ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อ "โรงเรียนอุปถัมภ์นารี" เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลอุดรธานี โดยคุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร ภริยาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑล เห็นความสำคัญในการศึกษาของกุลธิดาในมณฑล จึงได้ใช้เรือนที่อยู่ภายในจวนสมุหเทศาภิบาลเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนักเรียน 30 คนและมีหม่อมหลวงสาย วัชโรทัย ซึ่งได้เล่าเรียนมาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา กุรงเทพมหานคร เป็นครูสอนโดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30 บาท

ประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อ "โรงเรียนอุปถัมภ์นารี" เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลอุดรธานี โดยคุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร ภริยาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑล เห็นความสำคัญในการศึกษาของกุลธิดาในมณฑล จึงได้ใช้เรือนที่อยู่ภายในจวนสมุหเทศาภิบาลเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนักเรียน 30 คนและมีหม่อมหลวงสาย วัชโรทัย ซึ่งได้เล่าเรียนมาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นครูสอนโดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30 บาท
 • ต่อมาในปี 2462 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต คุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร จึงออกแจ้งความเชิญชวนข้าราชการพ่อค้า ประชาชนในมณฑลอุดรธานี ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ เป็นการสนองพระราชดำริที่ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงตั้งพระทัยที่จะบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนสตรีขึ้นในมณฑลอุดรธานี แต่สวรรคตเสียก่อน
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 • เมื่อรวบรวมทรัพย์ที่บริจาคได้จึงมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 27/4326 ลงวันที่ 11ตุลาคม 2462 เพื่อนำกราบบังคมทูลถึงการถวายพระราชกุศล และขอรับพระราชทานนามโรงเรียนด้วยกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือแจ้งถึงราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบ เมื่อพระองค์ทรงทราบจึงให้กรมอาลักษณ์คิดชื่อโรงเรียนจากนั้นทรงเลือกพระราชทานนามโรงเรียนว่า "ราชินูทิศ" ตามหนังสือแจ้งพระราชทานนามโรงเรียน ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 ซึ่งทางโรงเรียนถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้นมา
 • ต่อมาในปี 2468 ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่บริเวณริมหนองประจักษ์ชื่อว่าอาคาร "ราชินูทิศ" โดยสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)เสด็จมาเปิดอาคาร
 • ในปี 2497 จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม มาประกอบพิธีเปิดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้อาคาร "ราชินูทิศ" เป็นที่ตั้งสมาคมและท่านเห็นว่าอาคารหลังเล็กไป ประกอบกับมีน้ำล้อมรอบตั้ง 3 ด้านขยายออกไปอีกไม่ได้ จึงอนุมัติเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 5,760,000 บาท สร้างอาคารใหม่บนถนนศรีสุขในเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งานและสร้างเสร็จในปี 2499 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500 ซึ่งเป็นอาคาร 1 ในปัจจุบัน ส่วนอาคารริมหนองประจักษ์ใช้เป็นสำนักงานการศึกษา เขต 9 และพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดในกาลต่อมา

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็นพระนามาภิไธยย่อ ของ พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 จาก [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 ซึ่งก่อนที่จะเป็นตราสัญลักษณ์ดังปัจจุบัน ทางโรงเรียน ได้มีตราสัญญลักษณ์ใช้อยู่ก่อน 2 แบบ

ป้ายโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ในวันที่ 3 มกราคม 2523 นายสมภพ จันทรประภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และได้ท้วงถึงเกี่ยวกับตราประจำโรงเรียนว่า เป็นการไม่ถูกต้องควรทำการ ปรึกษาสำนักพระราชวัง เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนได้มีหนังสือไปยังสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งทางสำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า อักษรย่อ ร.น. อยู่ภายใต้มหามกุฎนั้นไม่เหมาะสมดังในภาพแรก จึงได้เปลี่ยน จาก ร.น.มาเป็น "โรงเรียนสตรีราชินูทิศ" ตามรูปที่ 2 ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2526 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้มีหนังสือนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ และได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527 โดยใช้พระนามาภิไธยย่อ อักษรไขว้ "ผ.ส." ภายใต้มหามงกุฎอันเป็นพระนามาภิไธย ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีอักษรคำว่า "สตรีราชินูทิศ" บนแพรแถบสีฟ้า

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

สิ่งที่เคราพนับถือ[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ[แก้]

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 ขุนอักษรสวรรค์ (เฮง สีตะธนี) ครูใหญ่ พ.ศ. 2464 - 2465
2 ขุนเชาวนเพทจรัล (โต๊ะ กถถานนท์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 - 2471
3 นางเจริญ บุญยสิงห์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2472 - 2473
4 นายอาจ คุ้มหล้า (รักษาการแทน) ครูใหญ่ พ.ศ. 2473 - 2474
5 นายเอื้อ จันทรวงค์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2474 - 2480
6 นางสาวเสนาะจิตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2481 - 2485
7 นางสาวอรุณวตี สุวรรณกนิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2486 - 2490
8 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2490 - 2494
9 นางสาวประเยาว์ รังสิคุต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2495 - 2496
10 นางสาวสุคนธ์ อารีนิจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496 - 2497
11 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2497 - 2501
12 นางสุวรรณา วัฒนสิงห์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2502 - 2503
13 นางสาวสังวาลย์ เรืองจรัส อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503 - 2507
14 นางสงัด จิตตะยโศธร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2507 - 2522
15 นางสมเพศ โรจนชีวะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2526
16 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 - 2534
17 นางสุมาลี บุณยารมณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - 2537
18 นางจริยา สารการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 - 2539
19 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 - 2541
20 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 - 2544
21 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2548
22 นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 - 2549
23 นางสาวอุไร ตรีวรเวทย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2550
24 นายเงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2552
25 นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2556
26 นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2559
27 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 12 ห้องเรียน แผนการเรียน มีดังนี้
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
  • ห้องเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 16 ห้องเรียน แผนการเรียน มีดังนี้
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควท.)
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาองักฤษสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอจัฉริยภาพทางภาษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล แผนการเรียนที่2 ภาษาอังกฤษ - คณติศาสตร์
  • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาจีน
  • แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

คณะสีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ[แก้]

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดสีตามหมู่คณะสีให้กับนักเรียนขึ้นเพื่อให้มีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและให้นักเรียนหญิงทุกคนได้รู้จักความรักและสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้แบ่งคณะสีออกเป็น 7คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะสีสุรนารี
 • ██ คณะสีศรีสุริยราช
 • ██ คณะสีศรีสุริโยทัย
 • ██ คณะสีศรีสุนทร
 • ██ คณะสีเสาวภาผ่องศรี
 • ██ คณะสีเทพสตรี
 • ██ คณะสีศรีจุฬาลักษณ์

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • สมาคมศิษย์สตรีราชินูทิศ
 • มูลนิธิศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ
 • เครื่อค่ายสมาคมผู้ปกครอง

รายชื่ออาคารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ[แก้]

 • อาคารหลังแรก 2460
 • อาคารราชินูทิศ อาคารแบบตะวันตกที่สวยงามนี้ เมื่อ 70 กว่าปี แต่ก่อนเคยเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีชาวอุดรและใกล้เคียงแทนโรงเรียนอุปถัมภ์นารี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานศึกษาแห่งนี้คือ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร นามเดิม โพธิ์ เนติโพธิ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร และคุณหญิงของท่าน โดยชักชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานนามโรงเรียน ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศล และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า โรงเรียนราชินูทิศ เช่นเดียวกับสถานศึกษาในหัวเมืองต่างๆ ที่สร้างในโอกาสเดียวกัน ต่อมาโรงเรียนราชินูทิศ ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ อาคารนี้จึงใช้เป็นสำนักงานศึกษาธิการเขตระยะหนึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อเตรียมสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุดรธานี สร้างด้วยเงินบริจาคของสมาคม ฯ มี 2 ชั้น ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
อาคารราชินูทิศ 2468
 • อาคาร 1 - อาคารสตรีราชินูทิศ
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • อาคารเอนกประสงค์
 • อาคารเมตตา
 • อาคารศรีพิกุล
 • อาคาร 80 ปี
 • สระว่ายน้ำ

ดูเพิ่ม[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]