โรงเรียนวัดทรงธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
Wat Songtham School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดทรงธรรม
1126 ถ. เพชรหึงษ์ ต. ตลาด อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
พิกัด 13°39′46″N 100°32′10″E / 13.66278°N 100.53611°E / 13.66278; 100.53611พิกัดภูมิศาสตร์: 13°39′46″N 100°32′10″E / 13.66278°N 100.53611°E / 13.66278; 100.53611
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Songtham School
อักษรย่อ ท.ธ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คติพจน์ ธมฺมจารี สุขํ เสติ
(ผู้ประพฤติธรรม ย่อมเป็นสุข (The virtuous always meet happiness.))
สถาปนา 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1895 (1895-07-10)
ผู้ก่อตั้ง พระอุดมวิจารย์ (กลั่น นพคุณ)
ผู้อำนวยการ ไทย นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
รองอาจารย์ใหญ่ ไทย นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
ไทย นางมัลลิกา หลงสมบุญ,
ไทย นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ,
ไทย ว่าที่ร.ต.ศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
เกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ห้องเรียน 3 อาคาร 1 หอประชุม 78 ห้องเรียน
เนื้อที่ 4 ไร่เศษ
สี สีเหลือง และ สีแดง
         
เพลง มาร์ชทรงธรรม
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า "วัดทรงธรรมวรวิหาร" ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ โดยพระอุดมวิจารย์ (เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร) ได้ทำหนังสือต่อท่านขุนปนะพจน์ เนติประวัตร นายเวรการโรงเรียน ขอนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอฯ อธิบดีกรมการศึกษา ทรงทราบเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 115)[1] โดยพระอุดมวิจารณ์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก และพระใบฎีกาลั่น เป็นครูสอน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา


ประวัติ [1][แก้]

ความหมายของชื่อโรงเรียน[แก้]

คำว่า “ทรงธรรม” เป็นราชาศัพท์ แปลว่า ฟังเทศน์ หรือ ฟังธรรม แต่คำว่า “ธรรม” คนไทยโดยทั่วๆ ไป มักใช้ในความหมายว่า “ความดี” หรือ “คำสอนที่ดี” เช่น คำสอบของพระพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้ให้ความหมายของคำว่า “ทรงธรรม” ว่า “ทรงไว้ซึ่งความดี” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนทรงไว้ซึ่งความดี ๓ ประการ ดังปรัชญาของโรงเรียนคือ เรียนดี งานดี ประพฤติดี ความว่า

  1. มีความรู้ดี รู้จริง และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความเจริญทางสติปัญญา
  2. ทำงานดี ทำงานเป็น รักแรง แข็งชอบ ไม่รังเกียจงานสุจริต
  3. มีความประพฤติดีงาม ใฝ่ดี เกลียดชั่ว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรมคือ เรียนดี งานดี ประพฤติดี ซึ่งโรงเรียนวัดทรงธรรมได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

  • เรียนดี หมายถึง เป็นผู้ใฝ่ใจในการเรียน มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความเจริญทางปัญญา(พุทธิศึกษา) และทางด้านร่างกาย (พลศึกษา)
  • งานดี หมายถึง เป็นผู้ใฝ่ใจฝึกฝนและลงมือปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ไม่รังเกียจงานที่สุจริตทุกประเภท สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว รักที่จะประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เป็นนิตย์
  • ประพฤติดี หมายถึง เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีเกียรติเชื่อถือได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนวัดทรงธรรม ประกอบด้วยรูปธรรมจักร ล้อมรอบด้วยวงล้อซึ่งประกอบด้วยปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรมว่า เรียนดี งานดี ประพฤติดี โดยใช้สีเหลืองและสีแดงเป็นองค์ประกอบหลักของตราประจำโรงเรียน และเป็นสีประจำโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งสีเหลือง หมายถึง “ความเจริญทางปัญญา” และ สีแดง หมายถึง “ความกล้าหาญ เข้มแข็ง ความอดทน

อาคาร 1 และอาคาร 2
บรรยาการหน้าโรงเรียนวัดทรงธรรม พ.ศ. 2556


รายนามผู้บริหารโรงเรียนวัดทรงธรรม[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 นางสาวพรทิพย์ ชูบัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
3 นางมัลลิกา หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม [2][แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระอุดมวิจารณ์ (กลั่น นพคุณ) พ.ศ. 2438พ.ศ. 2468
2 นายคล้าย พงษ์เวช พ.ศ. 2468พ.ศ. 2504
3 นายบุญช่วย ลวลานนท์ พ.ศ. 2504พ.ศ. 2507
4 นายสุรพงษ์ พรหมบุตร พ.ศ. 2507พ.ศ. 2512
5 นายเชาว์ สันติจารี พ.ศ. 2512พ.ศ. 2513
6 นายนพชัย รู้ธรรม พ.ศ. 2513พ.ศ. 2527
7 นายวิรุฬห์ ทุนอินทร์ พ.ศ. 2527พ.ศ. 2532
8 นายประมวญ บุญญพาพงศ์ พ.ศ. 2532พ.ศ. 2535
9 นายสันติ คงทน พ.ศ. 2535พ.ศ. 2536
10 นายอุดม เทียนไพโรจน์ พ.ศ. 2536พ.ศ. 2542
11 นายสมบัติ คุ้มภู พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543
12 นายวันชัย เทียมทัด พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544
13 นางรัชนี ศุภเกษตร พ.ศ. 2544พ.ศ. 2546
14 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ พ.ศ. 2546พ.ศ. 2555
15 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]


อ้างอิง[แก้]