รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์​

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาเทพประชุน
ในฐานะ ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
สถาปนาก่อน พ.ศ. 2412
รองรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์[1]

รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนาม[แก้]

ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค).jpg พระยาเทพประชุน (ท้วม บุนนาค) ปลายรัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2412
2 เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์.jpg พระยาเทพประชุน (พุ่ม ศรีไชยันต์) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2429
3 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พันเอก พระยานรินทรราชเสนี (พร้อม มิตรภักดี) พ.ศ. 2430 – พ.ศ. 2444
4 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พระเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2446
5 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลตรี พระยาประสิทธิศัลการ (สอาด สิงหเสนีย์) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 –
16 สิงหาคม พ.ศ. 2453
6 General Chao Phraya Bodindechanuchit (Yam Na Nakorn).jpg พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 –
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลโท พระยาพระกฤษณจันทร์ (สวาส บุนนาค) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2464 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2469
8 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2475
9 Major General Phraya Prasertsongkram.jpg พลเอก พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 1 เมษายน พ.ศ. 2475 –
23 มิถุนายน พ.ศ. 2476
10 สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 –
1 เมษายน พ.ศ. 2477
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 26 เมษายน พ.ศ. 2477 –
11 กันยายน พ.ศ. 2477
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
12 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ (อิน ทิพานนท์) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477] –
6 มีนาคม พ.ศ. 2484
13 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สวัสดิ์ สวัสดิรณรงค์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2484 –
11 มกราคม พ.ศ. 2485
14 สส-พระประจนปัจจนึก.jpg พลเอก พระประจนปัจจนึก (ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก) 12 มกราคม พ.ศ. 2485 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2486
15 ชิตมั่นศิลป์.jpg พลโท ชิต มั่นศิลป์ 1 กันยายน พ.ศ. 2486 –
26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
16 Prayoon Yutthasartkosol.jpg จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2486 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2487
17 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลโท พระศิลปศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสำลี) 1 กันยายน พ.ศ. 2487 –
19 กันยายน พ.ศ. 2488
18 Jira Wichitsongkhram.jpg พลเอก จิร วิชิตสงคราม 20 กันยายน พ.ศ. 2488 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
19 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก เรือง เรืองวีรยุทธ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 –
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
20 เสนาณรงค์.jpg พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 –
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
21 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก หลวงสถิตยุทธการ (สถิต สถิตยุทธการ) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 –
30 กันยายน พ.ศ. 2504
22 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก หลวงจุลยุทธ์ยรรยง (ทองจุล ศุภชลัสถ์) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 –
30 กันยายน พ.ศ. 2506
23 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ผ่อง บุญสม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 –
30 กันยายน พ.ศ. 2508
24 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2510
25 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ชลอ จารุกลัส 1 เมษายน พ.ศ. 2510 –
21 เมษายน พ.ศ. 2510
26 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก รัศมี รัชนิวัต 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 –
30 กันยายน พ.ศ. 2510
27 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก อวบ อาสาณรงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 –
30 กันยายน พ.ศ. 2514
28 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก บุลศักดิ์ วรรณมาศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 –
30 กันยายน พ.ศ. 2516
29 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 –
30 กันยายน พ.ศ. 2517
30 จิตต์ สังขดุลย์.jpg พลเรือเอก จิตต์ สังขดุลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 –
30 กันยายน พ.ศ. 2520
31 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ประลอง วีระปรีย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 –
30 กันยายน พ.ศ. 2522
32 Sidhi Chiraroj.jpg พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 –
30 กันยายน พ.ศ. 2523
33 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก เทพ กรานเลิศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 –
30 กันยายน พ.ศ. 2524
34 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 –
30 กันยายน พ.ศ. 2526
35 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ชำนาญ นิลวิเศษ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 –
30 กันยายน พ.ศ. 2528
36 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ประยูร บุนนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 –
30 กันยายน พ.ศ. 2529
37 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก สรรเสริญ วานิชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 –
30 กันยายน พ.ศ. 2531
38 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วิชิต วิชิตสงคราม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 –
30 กันยายน พ.ศ. 2532
39 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วันชัย เรืองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 –
30 กันยายน พ.ศ. 2535
40 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 –
30 กันยายน พ.ศ. 2537
41 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 –
30 กันยายน พ.ศ. 2538
42 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 –
30 กันยายน พ.ศ. 2539
43 Yutthasak Sasiprapha.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 –
30 กันยายน พ.ศ. 2541
44 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ธีรเดช มีเพียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 –
30 กันยายน พ.ศ. 2543
45 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 –
30 กันยายน พ.ศ. 2544
46 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 –
30 กันยายน พ.ศ. 2546
47 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก อู้ด เบื้องบน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 –
30 กันยายน พ.ศ. 2548
48 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 –
30 กันยายน พ.ศ. 2549
49 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วินัย ภัททิยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 –
30 กันยายน พ.ศ. 2551
50 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 –
30 กันยายน พ.ศ. 2553
51 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 –
30 กันยายน พ.ศ. 2554
52 เสถียร เพิ่มทองอินทร์.jpg พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –
30 กันยายน พ.ศ. 2555
53 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 –
30 กันยายน พ.ศ. 2556
54 Nipattonglek.jpg พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 –
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
55 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2557
56 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2558
57 Preecha Chan-o-cha 2019.jpg พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 –
30 กันยายน พ.ศ. 2559
58 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 –
30 กันยายน พ.ศ. 2560
59 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก.jpg พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 –
30 กันยายน พ.ศ. 2561
60 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยายน พ.ศ. 2564
เกษียณอายุราชการ
61 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
30 กันยายน พ.ศ. 2565
62 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 –
ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]