โรงเรียนชุมแพศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชุมแพศึกษา
Chum Phae Suksa School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมแพศึกษา
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ศ. / C.P.S.S.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญ"นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
สถาปนา18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
ผู้ก่อตั้งนายบุญธรรม ใจรักษ์พันธ์
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
รหัส1040505001
ผู้อำนวยการนายฉัตร สิงห์บุราณ
วิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
สีเขียว-ชมพู
เพลงมาร์ชชุมแพศึกษา
ชุมแพศึกษา
ลาก่อนชุมแพศึกษา
เว็บไซต์http://www.cpss.ac.th
พระพุทธกริตาอาภาธรรม : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนชุมแพศึกษา (อักษรย่อ ช.ศ.) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,324 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 232 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 75 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้แก่ นายบุญธรรม ใจรักษ์พันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง โดยมี นาย สมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็น "สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ" และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียนปัจจุบัน (ข้อมูล 1 เมษายน 2559) ประมาณ 3,324 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 232 คน (ข้อมูล 17 กุมพาพันธ์ 2561)

โรงเรียนชุมแพศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2549 ,2558, 2563 ตั้งอยู่ที่ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้างตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
 • พ.ศ. 2521 เปิดหลักสูตรระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 2ห้องเรียน พ.ศ. 2526
  • - เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 2526)
 • พ.ศ. 2549 ได้รับคัดลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • พ.ศ. 2550
  • - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง

  • - เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

 • พ.ศ. 2549
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
  • - โรงเรียนได้คัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • พ.ศ. 2550
  • - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง

  • - เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • - เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศการประกวดระเบียบแถวลูกเสื้อ เนตรนารี
  • - โรงเรียนแกนนำ ประเภทรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของ สพฐ.
  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

  • - โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศ “โครงงานร้อยดวงใจ ผองไทยให้กลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียว ถวายในหลวง”
 • พ.ศ. 2551
  • - นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

  • - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
  • - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน

ทักษะทางศิลปะของนักเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551

  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเภทความไกล ระดับมัธยมศึกษา
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานเยาวชนพลยติธรรม 2551 สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านความยุติธรรม และความสมานฉันท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2552
  • - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
  • - ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  • - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1 ใน 4 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1 ใน 12 ของจังหวัดขอนแก่น)
 • พ.ศ. 2553
  • - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดงานฉลอง ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2553

(โดยจัดกิจกรรม ครบรอบ 40ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552)

  • - มีการปรับเข้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (สพม.25 ขอนแก่น) จากเดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต5
  • - ได้รับรางวัล 5เหรียญทอง และ 3เหรียญเงิน ในการนำเสนอผลงาน โรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • - ได้รับรางวัล 5เหรียญทอง 2เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 (ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554) จาก สพฐ.
  • - ได้รับโล่ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 10 ประจำปี 2553
 • พ.ศ. 2556
  • - วันที่ 18 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมแพศึกษา

และรับมอบงานในวันที่ 1 เมษายน 2556

  • - แชมป์เหรียญทอง 2ปีซ้อน ปี2556 และ ปี2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2557
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลสุดยอดนักเรียน ICT
  • - โรงเรียนได้เปิดโครงการคลินิคคณิตศาสตร์
  • - โรงเรียนได้งบจัดซื้อรถทัวร์ปรับอากาศ โดยสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง
 • พ.ศ. 2558
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
  • - โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ โครงการ Mini English Program
  • - อันดับ 2 ของประเทศ ในการแข่งขัน " นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ " ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
  • - ได้งบสร้างโดมขนาดใหญ่ และหอประชุมปรับอากาศ
 • พ.ศ. 2559
  • - โรงเรียนได้การประเมินการรับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13/12/12
  • แผนการเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ โครงการ Mini English Program
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ T-Math
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 14/13/13
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ T-Math
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2512 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 43 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้วทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมคิด คมคาย ครูใหญ่ พ.ศ. 2512-2529
2. นายสวาท ภูคำแสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
3. ดร.เชียร ศีลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2534
4. นายทำนอง รังสีปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2536
5. นายประยูร สมบัติธีระ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2540
6. นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2544
7. นายเฉลิม บึงไสย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2550
8. นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2556
9. นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-2561
10. นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-2563
11. นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2564
12. นายฉัตร สิงห์บุราณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "วอลเลย์บอลไทย: ดนัย ศรีวัชรเมธากุลโค้ชด่วน มือตบสู่กุนซือยุคใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-20. สืบค้นเมื่อ 2013-10-15.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]