โรงเรียนชุมแพศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมแพศึกษา
"นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
เลขที่ 167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chumphaesuksa School
อักษรย่อ ช.ศ. / C.P.S.S.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25
สถาปนา 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
รหัส 1040505001
เพลง มาร์ชชุมแพศึกษา
ชุมแพศึกษา
ลาก่อนชุมแพศึกษา
เว็บไซต์

โรงเรียนชุมแพศึกษา (อักษรย่อ ช.ศ.) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,157 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 218 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 75 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้แก่ นายบุญธรรม ใจรักษ์พันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง โดยมี นาย สมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็น "สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ" และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียนปัจจุบัน (ข้อมูล 1 เมษายน 2559) ประมาณ 3,234 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 222 คน (ข้อมูล 1 เมษายน 2559)

โรงเรียนชุมแพศึกษา ตั้งอยู่ที่ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้างตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
 • พ.ศ. 2521 เปิดหลักสูตรระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 2ห้องเรียน พ.ศ. 2526
  • - เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 2526)
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549

 • พ.ศ. 2550
  • - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง

  • - เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

 • พ.ศ. 2549
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • พ.ศ. 2550
  • - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง

  • - เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • - เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศการประกวดระเบียบแถวลูกเสื้อ เนตรนารี
  • - โรงเรียนแกนนำ ประเภทรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของ สพฐ.
  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

  • - โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศ “โครงงานร้อยดวงใจ ผองไทยให้กลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียว ถวายในหลวง”
 • พ.ศ. 2551
  • - นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

  • - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
  • - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน

ทักษะทางศิลปะของนักเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551

  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเภทความไกล ระดับมัธยมศึกษา
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานเยาวชนพลยติธรรม 2551 สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านความยุติธรรม และความสมานฉันท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2552
  • - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
  • - ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  • - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1 ใน 4 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1 ใน 12 ของจังหวัดขอนแก่น)
 • พ.ศ. 2553
  • - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
  • - โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดงานฉลอง ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2553

(โดยจัดกิจกรรม ครบรอบ 40ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552)

  • - มีการปรับเข้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (สพม.25 ขอนแก่น) จากเดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต5
  • - ได้รับรางวัล 5เหรียญทอง และ 3เหรียญเงิน ในการนำเสนอผลงาน โรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • - ได้รับรางวัล 5เหรียญทอง 2เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 (ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554) จาก สพฐ.
  • - ได้รับโล่ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 10 ประจำปี 2553
 • พ.ศ. 2556
  • - วันที่ 18 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมแพศึกษา

และรับมอบงานในวันที่ 1 เมษายน 2556

  • - แชมป์เหรียญทอง 2ปีซ้อน ปี2556 และ ปี2557 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2557
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลสุดยอดนักเรียน ICT
  • - โรงเรียนได้เปิดโครงการคลินิคคณิตศาสตร์
  • - โรงเรียนได้งบจัดซื้อรถทัวร์ปรับอากาศ
 • พ.ศ. 2558
  • - โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
  • - โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ โครงการ Mini English Program
  • - อันดับ 2 ของประเทศ ในการแข่งขัน " นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ " ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
  • - ได้งบสร้างโดมขนาดใหญ่ และหอประชุมปรับอากาศ
 • พ.ศ. 2559
  • - โรงเรียนได้การประเมินการรับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12/12/11
  • แผนการเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ โครงการ Mini English Program
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13/13/14
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • แผนการเรียน พาณิชยกรรมและศิลปะ
  • แผนการเรียน อุตสาหกรรม
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2512 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 43 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้วทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมคิด คมคาย ครูใหญ่ พ.ศ. 2512-2529
2. นายสวาท ภูคำแสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
3. ดร.เชียร ศีลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2534
4. นายทำนอง รังสีปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2536
5. นายประยูร สมบัติธีระ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2540
6. นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2544
7. นายเฉลิม บึงไสย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2550
8. นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2556
9. นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วย
  • คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู้ด้านวิชาสามัญ
  • คันไถและลูกดิ่ง หมายถึง ความรู้ด้านวิชาชีพ
  • ลายกนกไทย หมายถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
  • อยู่ในวงกลม หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
 • สีประจำโรงเรียน: “เขียว-ชมพู”
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: “พระพุทธกริตาอาภาธรรม”
 • คติพจน์ของโรงเรียน: "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 • ปรัชญาของโรงเรียน: "ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต"
 • อัตลักษณ์ : “ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม”
 • เอกลักษณ์ : “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”
 • อักษรย่อประจำโรงเรียน: ช.ศ.
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: “ดอกนนทรี”

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา

  • สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น
  • สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ มานะอดทน

(ความมั่นคง สมาธิ ตั้งจิตมั่น อันแสดงถึงความเป็นผู้อยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]