โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 189 หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the Princess Mother School , Phuket
อักษรย่อ สว. ภก.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ "นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา"
ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
(ได้รับพระราชทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539
(23 ปี 159 วัน)
รหัส 04830103
เพลง มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต (อังกฤษ: Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket) เดิมมีชื่อคือโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 โดยสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหาธิคุณของพระองค์ท่านและเล็งเห็นว่า โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีสภาพเหมาะสมจึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม มาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ตามโครงการมีเป้าหมายที่จะรับนักเรียนแบบสหศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งประเภทประจำและไปกลับ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน และอาคารประกอบ คลอดจนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มีทั้งประเภทประจำและไปกลับ เป็นโรงเรียนประเภท เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 โดยปีการศึกษานั้นมีการรับนักเรียน ม.1 รุ่นแรก จำนวน 6 ห้อง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ประดู่แดง คือ ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรพระนามาภิไธย สีแดง สีเหลือง ประดิษฐานอยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษาสีน้ำเงินรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง มีชื่อโรงเรียนอยู่ในโบว์สีเหลือง
 • อักษรย่อประจำโรงเรียน สว.ภก.
  • สว. คือ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระนามเดิมของพระองค์ท่าน โดยมีพระนามว่าสังวาลย์)
  • ภก. คือ ชื่อย่อของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ คือจังหวัดภูเก็ต
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่แดง
 • สีประจำโรงเรียน
  • สีแดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันอาทิตย์)
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สีของสถาบันพระมหากษัตริย์
 • คติพจน์ "นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา" ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ได้รับพระราชทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  • รักษ์ศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรี คือ ชื่อเสียงเกียรติยศและคุณงามความดี เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของความเป็นคนซึ่งมีค่าอย่างยิ่ง การได้เกิดบนผืนแผ่นดินนี้นับว่าประเสริฐแล้ว จึงควรตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำคุณงามความดี และควรรักษาคุณธรรมความดีนั้นเป็นนิจ การรักษ์ศักดิ์ศรีเป็นการสร้างเหตุที่ดี อานิสงส์ในการสร้างเหตุดี คือ ผลดีตามมาภายหลัง ผู้รักษ์ศักดิ์ศรีจึงไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอน
  • มีคุณธรรม ธรรม คือ สิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นปกติอยู่แล้ว คุณธรรม คือ ธรรมที่ให้คุณขยายความได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีการปฏิบัติให้คุณประโยชน์เท่านั้น คุณประโยชน์ในที่นี้ คือ ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม คุณธรรมควรให้เกิดมีจากใจโดยแท้จริง ซึ่งจะส่งให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ คิดดี กาย และวจีก็จะงามได้ตามที่ใจคิด
  • นำวิชาการ วิชาการ คือ ความรู้ในศาสตร์และศิลป์สาขาต่าง ๆ อันเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต การเป็นผู้นำทางวิชาการ หมายถึง การเป็นแบบของการเป็นผู้รู้ในศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ หรือเป็นผู้แตกฉาน เชี่ยวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนเห็นช่องทางวิธีการที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถชี้นำหรือแนะนำให้ผู้อื่นรอบรู้ตามได้ด้วย
  • สืบสานงานพระราชดำริ สืบสาน หมายถึง การปฏิบัติ หรือกระทำให้เกิดการต่อเนื่องเป็นลำดับ งานพระราชดำริ หมายถึง กิจการ งาน หรือ โครงการ อันเกิดจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การสืบสานงานพระราชดำริรวมความแล้วคือการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการงาน หรือ โครงการพระราชดำริให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและสังคม ช่วยพัฒนาพื้นฐานชีวิตให้มั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พุทธศักราช 2545 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ร่วมประชุมกัน และได้มีมติให้จัดสร้าง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบราราชชนนี ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย ไว้เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ชาวไทยและลูกหลานชาวศรีนครินทร์ ได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระจริยวัตรอันงดงาม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดยประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ มีนายโสพิศ พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ส่วนแท่นประดิษฐานพระรูปให้แต่ละโรงเรียนออกแบบตามความเหมาะสม ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการจัดสร้างเสร็จสิ้นและนำขึ้นประดิษฐานภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั่วประเทศ
 • พระราชดำรัสสมเด็จย่า ชาว สว. ยึดถือและปฏิบัติจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่จะพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเมษ ตัลยารักษ์ พ.ศ. 2539 - 2545
2 นางสาวสดศรี ตันสุธันยลักษณ์ พ.ศ. 2546 - 2552
3 นายเมษ ตัลยารักษ์ พ.ศ. 2553 - 2553
4 นายณชัย เขมนิพัทธ์ พ.ศ. 2553 - 2555
5 นายโกศล ใสขาว พ.ศ. 2556 - 2557
6 นายเสถียร พลเยี่ยม พ.ศ. 2557 - 2559
7 นายมนตรี พรผล พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มีแผนการเรียนดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • การจัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(จำนวน 2 ห้อง)
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน(จำนวน 1 ห้อง)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
 • โครงการนำร่องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(จำนวน 1 ห้อง)
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(จำนวน 1 ห้อง)

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

 • นางสาวเกษรา นันทยานนท์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการ"หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปี 2548
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในการแข่งขัน “กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน” ปี 2548
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคประจำปี 2551 และรางวัลชมเชย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภทดาวรุ่งระดับประเทศปี 2551
 • เด็กชายศุภชัย ศรเพลิง ได้รับรางวัลการประกวดAnimation ระดับประเทศ ในหัวข้อในหลวงของฉัน จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3 บริษัทบีอีซีไอ คอปอเรชั่น และโรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2549
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในโครงการ TO BE NUMBER ONEชิงโล่พระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2549
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชิงโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550
 • ครูดีในดวงใจปีการศึกษา 2547-2551
 • รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลางระดับประเทศ
 • ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ Flight Low C Net Score ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปี2549
 • รางวัลชมเชยพระราชทานในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2551และ ปี 2552
 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และห้องเรียน TOT IT SCHOOL เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 • เด็กหญิงบุษรินทร์ รักแต่งาม นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ชนะเลิศเหรียญทองประเภทหญิงคู่ ในกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีช
 • ด.ช.ชยุต วิจิตรศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • ด.ญ.ดวงสมร ช่วยแข็ง ชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • นายธนกฤต อยู่โต (Joey) ชนะเลิศในการแข่งขันดัชชี่บอย แอนด์ เกิร์ล ปี 2009 ประเภท สาขาการร้องเพลง
 • นายประกาศิต พรหมพิริยพงศ์ น.ส.บุษรินทร์ รักแต่งาม เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเข้ารับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 9 มกราคม 2553
 • นายชุมพล ลิ่มธัญลักษณ์ เยาวชนคนดี To Be Number One รางวัลเข็มกลัดทองคำ จังหวัดภูเก็ต
 • รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคประจำปี 2553 รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
 • นางสาวโรสซาร่าห์ ภักดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในการแข่งขัน “กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน” ปี 2553
 • ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 30 ประจำปี 2554 รอบคัดเลือกประเภท ค เขต 8 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต
 • นางสาว อุไรศรี วัตรสังข์ ได้รับรางวัล Photoginic Model จากการแข่งขันสุดยอดนางแบบ ในรายการ ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสท์ 2011. และเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • วงโยธวาทิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง( Wind Band Class A ) ระดับภาคใต้ ในรายการ THE 1ST SOUTHERN SYMPHONIC BAND COMPETITION 2011
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ( ประเภท ข ) ในการแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555 และรางวัล ความสามารถพิเศษดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
 • วงโยธวาทิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน และ นานาชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558 ( ประเภท ข ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ ได้รับรางวัล ความสามารถพิเศษ ระดับเหรียญเงิน , เครื่องลมดีเด่น , เครื่องกระทบดีเด่น , นักแสดงประกอบดีเด่น
 • นางสาว ชาวิกา วัตรสังข์ (ศิษย์เก่า)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันในรายการ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015
 • นางสาว นัตยา ทองเสน (ศิษย์เก่า)หรือ(เพลงขวัญ) ประกวดรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซัน 3 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศ ต่อมาได้เซ็นสังกัดในฐานะนักแสดงของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายใต้สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

รายนามนักเรียนรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย[แก้]

 • นางสาวเกษรา นันทยานนท์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวกณิกนันต์ ถิรตันติกุล นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นายภาสกร อุดมนิยม นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นายชัยพร กาญจนอักษร นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นายประกาศิต พรหมพิริยพงศ์ นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นายศุภเดช เต็มรัตน์ นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวกรสิริ กษิรักษา นักเรียนรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวโรสซาร่าห์ ภักดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายนามเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี[แก้]

 • น.ส.ชญาภัส ทองอยู่ เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
 • นายประกาศิต พรหมพิริยพงศ์ เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • น.ส.บุษรินทร์ รักแต่งาม เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • น.ส.ณัฐญา ถานัดดี เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

สถานที่ตั้ง[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 189 หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อ้างอิง[แก้]