โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
Princess Sirindhorn College.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Sirindhorn's College
อักษรย่อ ส.ธ. (PSC)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2534
รหัส 3800201
เพลง มาร์ชสิรินธรฯ
เว็บไซต์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (อังกฤษ: Princess Sirindhorn's College) จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2537 และเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนและกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม ปีเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันพระบารมีปกเกล้า" ของโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (Princess Sirindhorn's College) จัดตั้งในวโนกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสูงยิ่ง ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess Sirindhorn's College โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะสินธุรวี ณ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ มีเนื้อที่ 59 ไร่ 57 ตารางวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคมพ.ศ. 2537 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายโรงเรียนและกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดให้วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันพระบารมีปกเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538เวลา 10.45 น.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน

ประกอบด้วยนามาภิไธยย่อ สธ ภายใต้พระมงกุฏ ด้านล่างประดับด้วยแพรแถบชื่อ "สิรินธรราชวิทยาลัย"

 • สีประจำโรงเรียน

ม่วง หมายถึง สีประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขาว หมายถึง ความสะอาด สว่าง สงบ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย[แก้]

 1. นางสาวยุพิน ดุษิยามี (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536)
 2. นางปลื้มจิตร สถาพรดำรงค์ (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539)
 3. นางสาวทองประดับ ลิ้มตระกูล (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542)
 4. นางลัดดา ผลวัฒนะ (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543)
 5. นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)
 6. นายสมบูรณ์ ตรีธนะกุล (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554)
 7. นายสามารถ รอดสำราญ (พ.ศ. 2554 - 2556)
 8. นายวรรณะ บุษบา (พ.ศ. 2556 - 2557)
 9. นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง (พ.ศ. 2557 - 2560)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีแผนการศึกษาดังนี้

 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)
 • Chinese Program (CP)
 • English Program (EP)
 • โครงการปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีแผนการศึกษาดังนี้

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)
 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)
 • เน้นจีน Chinese Program (CP)
 • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา
 • ศิลปกรรม