โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
centerl
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisawatwittayakarnnan School
อักษรย่อ [ศ.ว.]
ประเภท รัฐ

-โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 (113 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน
รหัส 55012001
สี สีแดง-เหลือง
เพลง มาร์ชศรีสวัสดิ์
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยใช้พระนามของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เดิมมีชื่อว่า “ โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ ” ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 ณ บริเวณวัด ช้างค้ำวรวิหาร ด้วยความอุปถัมภ์ ของ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อแรก ตั้งเปิดสอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 - 2458 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4

ในปี พ.ศ. 2473 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปที่ฝั่งแม่น้ำน่านในท้องที่บ้านดอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีศรีน่านปัจจุบัน) มีเนื้อที่ 11 ไร่ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยของพระยากรุงศรีสวัสดิการเป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดน่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตาม พระราชทินนามของท่านว่า “ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2479 - 2480 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่5 - 6 (ม.5 และ ม.6)

ในปี พ.ศ. 2503 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (แผนกวิทยาศาสตร์)

ใน ปี พ.ศ. 2513 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมช. (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท) เป็นรุ่นที่ 7 โรงเรียนได้ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีจำนวนนักเรียนและครู - อาจารย์มากขึ้น ทำให้สถานที่ของโรงเรียนคับแคบไม่สามารถรองรับความเจริญที่จะมีมากในอนาคตได้

ในปีงบประมาณ 2514 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน คือ คุณสมชาย โลหะโชติ และคุณสมบูรณ์ บัณฑิตได้ติดต่อขอรับเงินจัดสรรจาก งบประมาณแผ่นดินจัดซื้อที่ดินบริเวณทุ่ง นา บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองจังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 57 ไร่ มอบเป็นสมบัติของ กรมสามัญศึกษาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และกรมสามัญศึกษาได้ จัดสรรงบประมาณสำหรับ สร้าง อาคาร เรียนตึก 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน 1 หลัง เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จโรงเรียนจึงได้ย้ายมา ณ สถานที่แห่งใหม่ คือที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2516 ในปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมภ.2 (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาคกลุ่มที่2) รุ่นที่ 3 ทำให้โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการศึกษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมากมาย

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรุ่นแรก

ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสหศึกษา

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

  • พระพุทธศรีสวัสดิ์สัตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ได้รับความเมตตาจากพระราชนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร) เจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู (พ.ศ. 2528) และนางสงวน เกษมสุวรรณ เจ้าของห้างขายยาลูกสาวหมอมี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดสร้างพระพุทธรูป พระพุทธชินราชจำลองถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เนื่องในวันเกิดเป็นประจำทุกปี ปีละ 12 องค์ พ.ศ. 2528 ท่านได้จัดสร้างพระพุทธรูปโดยช่างบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมหานคร และนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารในขณะนั้น (ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นประธานในพิธี แล้วมอบให้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 อาจารย์เสรี พิมพ์มาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการฯ และคณะ ได้ไปรับพระพุทธรูปจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร แล้วเดินทางกลับถึงจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2528 และนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจึงได้จัดขบวนแห่จากวัดพญาภูไปตามถนนในเมืองน่าน

พระราชนันทาจารย์ วัดพญาภู ได้ถวายนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ว่า “พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี” ทั้งได้ตั้งปณิธานอธิษฐานว่า “เมื่อผู้ใดมาเคารพกราบไหว้สักการบูชาแล้วก็จะเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีชัยด้วยประการทั้งปวง"

  • พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสำริด พระชยานันทมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มอบให้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่นำขบวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เมื่อคราวย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มายังโรงเรียนที่ตั้งปัจจุบัน ณ บ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2516

รายนามผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายหมื่น พ.ศ. 2450-2451
2 รองอำมาตย์โทอินท์ นุพงษ์ไทย พ.ศ. 2452-2456
3 ราชบุรุษอยู่ นักสอน พ.ศ. 2457-2461
4 นายตี๋ ศัตรูลี้ พ.ศ. 2462-2464
5 นายด้าย บูรณกร พ.ศ. 2465-2471
6 นายเล็ก น้ำทิพย์ พ.ศ. 2472-2476
7 นายเทพ เวชชพงศ์ พ.ศ. 2477-2483
8 นายอุทิศ ปัจฉิมาภิรมย์ พ.ศ. 2484-2484
9 นายโกวิทย์ บุณยสกุล พ.ศ. 2485-2485
10 นายเฟ้อ พิริยะพันธ์ พ.ศ. 2486-2488
11 นายสุเชฎฐ์ วิชชวุติ พ.ศ. 2489-2494
12 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2495-2495
13 นายบุญอวบ บูรณบุตร พ.ศ. 2495-2502
14 นายประเสริฐ วิชารักษ์ พ.ศ. 2502-2520
15 นายมนัส กาละดี พ.ศ. 2520-2534
16 นายประพันธ์ พันธุปาล พ.ศ. 2534-2535
17 นายอุทัย ขัติยศ พ.ศ. 2535-2539
18 นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ พ.ศ. 2539-2543
19 นายสมุทร ปัญญายอง พ.ศ. 2543-2549
20 นายวิโรจน์ มหานิล พ.ศ. 2549-2553
21 นายสมชาย สิทธิวงศ์ พ.ศ. 2553-2556
22 นายสนอง ก้อนสมบัติ พ.ศ. 2556-2562
23 นายไตรพฤก​ ผางาม​ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]