โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
Logo sw.jpg
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisawat Witthayakarn School
อักษรย่อ ศ.ว. (S.W.)
ประเภท รัฐ

-โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแต่ก่อนเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนมาก่อน

ก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 (108 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน
รหัส 55012001
จำนวนนักเรียน 2,722 คน
เพลง มาร์ชศรีสวัสดิ์
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ศรีสุริโย อนุโรทัย” ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2450 ณ บริเวณวัดช้างค้ำวรวิหาร ด้วยความอุปถัมภ์ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อแรก ตั้งเปิดสอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 - 2458 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 (ม.3 และ ม.4 เดิม)

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2473 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปที่ฝั่งแม่น้ำน่านในบริเวณท้องที่บ้านดอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีศรีน่านปัจจุบัน มีเนื้อที่ 11 ไร่ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2475 ซึ่งตรงกับสมัยของพระยากรุงศรีสวัสดิการเป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดน่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามพระราชทินนามของท่านว่า “โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2479-2480 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (ม.5 และ ม.6) ในปี พ.ศ. 2503 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (แผนกวิทยาศาสตร์) และในปี พ.ศ. 2513 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมช. (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท)[1] เป็นรุ่นที่ 7

โรงเรียนได้ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีจำนวนนักเรียนและครู-อาจารย์ มากขึ้น ทำให้สถานที่ของโรงเรียนคับแคบไม่สามารถรองรับความเจริญที่จะมีมากในอนาคตได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2514 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน คือ คุณสมชาย โลหะโชติ และคุณสมบูรณ์ บัณฑิต ได้ติดต่อขอรับเงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินบริเวณทุ่งนา บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 57 ไร่ มอบเป็นสมบัติของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน 1 หลัง เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จโรงเรียนจึงได้ย้ายมา ณ สถานที่แห่งใหม่ คือที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2516

ในปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมภ.2 (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาคกลุ่มที่ 2) รุ่นที่ 3 ทำให้โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการศึกษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมากมาย

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คน คณะครูจำนวนกว่า 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

  • พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ได้รับความเมตตาจากพระราชนันทาจารย์ ธมฺม สาโร บุญชู เจ้าคณะจังหวัดน่านวัดพญาภู (พ.ศ. 2528) และนางสงวน เกษมสุวรรณ เจ้าของห้างขายยาลูกสาวหมอมี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางพระพุทธชินราชถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณ์ เนื่องในวันเกิดเป็นประจำทุกปี ปีละ 12 องค์ พ.ศ. 2528 ท่านได้จัดสร้างพระพุทธรูปโดยช่างบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมหานคร และนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานในพิธี แล้วมอบให้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 อาจารย์เสรี พิมพ์มาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการฯ และคณะ ได้ไปรับพระพุทธรูปจากวัดบวรนิเวศน์มหาวิหาร กรุงเทพมหานคร แล้วเดินทางกลับถึงจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2528 และนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจึงได้จัดขบวนแห่จากวัดพญาภูไปตามถนนในเมืองน่าน

พระราชนันทาจารย์ วัดพญาภู ได้ถวายนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร ว่า “พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี” ทั้งได้ตั้งปณิธานอธิษฐานว่า “เมื่อผู้ใดมาเคารพกราบไหว้สักการบูชาแล้วก็จะเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีชัยด้วยประการทั้งปวง

  • พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสำริด พระชยานันทมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มอบให้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่นำขบวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เมื่อคราวย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มายังโรงเรียนใหม่หลังปัจจุบันที่บ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2516

รายนามผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายหมื่น พ.ศ. 2450-2451
2 รองอำมาตย์โทอินท์ นุพงษ์ไทย พ.ศ. 2452-2456
3 ราชบุรุษอยู่ นักสอน พ.ศ. 2457-2461
4 นายตี๋ ศัตรูลี้ พ.ศ. 2462-2464
5 นายด้าย บูรณกร พ.ศ. 2465-2471
6 นายเล็ก น้ำทิพย์ พ.ศ. 2472-2476
7 นายเทพ เวชชพงศ์ พ.ศ. 2477-2483
8 นายอุทิศ ปัจฉิมาภิรมย์ พ.ศ. 2484-2484
9 นายโกวิทย์ บุณยสกุล พ.ศ. 2485-2485
10 นายเฟ้อ พิริยะพันธ์ พ.ศ. 2486-2488
11 นายสุเชฎฐ์ วิชชวุติ พ.ศ. 2489-2494
12 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2495-2495
13 นายบุญอวบ บูรณบุตร พ.ศ. 2495-2502
14 นายประเสริฐ วิชารักษ์ พ.ศ. 2502-2520
15 นายมนัส กาละดี พ.ศ. 2520-2534
16 นายประพันธ์ พันธุปาล พ.ศ. 2534-2535
17 นายอุทัย ขัติยศ พ.ศ. 2535-2539
18 นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ พ.ศ. 2539-2543
19 นายสมุทร ปัญญายอง พ.ศ. 2543-2549
20 นายวิโรจน์ มหานิล พ.ศ. 2549-2553
21 นายสมชาย สิทธิวงศ์ พ.ศ. 2553-2556
22 นายสนอง ก้อนสมบัติ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]