ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
Kanchanapisekwittayalai Kalasin School
ที่ตั้ง
99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ภ.ก.ส. / K.K.S.S
ประเภทโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนประเภทสหศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ก่อตั้ง28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (29 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รหัส1046030606
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางทวีภรณ์ วรชิน
ครู/อาจารย์65 คน[1]
จำนวนนักเรียน354 คน
ปีการศึกษา 2564[2]
ห้องเรียน21 ห้อง
สี   เหลืองทอง-น้ำเงิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์อกตํ ทุกกฎํ เสยฺโย
(ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า)
ต้นไม้ประจำโรงเรียนราชพฤกษ์
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
เว็บไซต์http://www.kanchana.ac.th/

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (อังกฤษ Kanchanapisekwittayalai Kalasin School) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน สร้างขึ้นมาเนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาในปี พ.ศ. 2539

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษ ของ กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยใช้ที่สาธารณประโยชน์โคกบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่ ใช้ชื่อครั้งแรกว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ให้มีลักษณะคล้าย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 10 เดิมเข้ามาเรียนทั้งประเภทประจำและไป - กลับ โดยจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้าน อาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า“ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กาญจนาเกมส์[แก้]

ความเป็นมา การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย "กาญจนาเกมส์" ขึ้นโดยมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ตามจุดเน้นของกลุ่มโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬา นักดนตรี และศิลปะที่ดี มีศักยภาพสูงจนถึงระดับเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูง ขึ้นต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนบุคลากรของแต่ละโรงเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมาย และที่สำคัญการกีฬานับว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอยู่ ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพกฎกติกา การมีน้ำใจนักกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย" เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาและมีพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย นับอเนกประการและกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 โดยในครั้งนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ

 • กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 โรงเรียน จะมีการแข่งขันกีฬาประจำทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาคม เป็นกีฬาสัมพันธ์ที่ทั้ง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยต่างร่วมกันแข่งขันกีฬาและสลับกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

ลำดับเจ้าภาพการแข่งขันกาญจนาเกมส์[แก้]

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปี 2548
 • สถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดกาสินธุ์ (ส.บ.ก.) ปีการศึกษา 2549
 • โรงเรียนรักการอ่าน กลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ปีการศึกษา 2549
 • โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2550
 • ห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ปีการศึกษา 2550
 • โรงเรียนรักการอ่านชนะเลิศลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2550
 • ชนะเลิสการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ปีการศึกษา 2551
 • รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ประเภทไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ. มาราธอน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมดอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
 • รางวัลชนะเลิศประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี 2552
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น ปี 2552 กระทรวงศึกษาธิการ
 • รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2552
 • ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 5 การแข่งอัจฉริยภาพทางภาษาไทยงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2552 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 9 (2552) จำนวน 77 คน สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 100
 • ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสิน ปี 2553
 • ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ประเภท ห้องสมุดมีชีวิต (โรงเรียนขนาดกลาง) ของสหวิทยาเขตวงนารายณ์ปี 2554

ผลงานนักเรียน[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 180 IQ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2554
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 180 IQ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2554
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน สพม.24
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาจีน สพม.24
 • รางวัลชนะเลิสอันดับ 1 ( แข่งท่องกลอนภาษาจีน) สพม 24
 • รางวัลระดับเหรียญทอง (หนังสือเล่มเล็ก)
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • ตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภาได้อันดับ 4 เกียรติบัตรชนะเลิศตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
 • ชนะเลิศบาสเกตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง สพฐ. เกมระดับภาคเข้าร่วมการแข่ขันชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 6 ก.ย. 2555 สพฐ.
 • ชนะเลิศบาสเกตบอล ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาค สพม.24
 • รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2556 นางสาวศิรินภา สุลำนาจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ พิธีกรให้ความรู้โครงการ Thailand Go Green ปี 2556 นางสาวมาลิตา พรมโสภาและนางสาวเจนจิรา แหขุนทด
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน(Story telling) ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 นางสาวณัฐนรี น้อยนาง
 • แชมป์รักบี้ฟุตบอลชายรุ่นอายุ13 ปี สสส.ชิงชนะเลิศถูมิภาคแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามเวสสุวัณ จังหวัดอุดรธานี
 • แชมป์รักบี้ฟุตบอลชายรุ่นอายุ15 ปี สสส.ชิงชนะเลิศถูมิภาคแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามเวสสุวัณ จังหวัดอุดรธานี
 • รองแชมป์รักบี้ฟุตบอลชายรุ่นอายุ17 ปี สสส.ชิงชนะเลิศถูมิภาคแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามเวสสุวัณ จังหวัดอุดรธานี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]