โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
สุวิชาโน ภวํ โหติ

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

468 ถนนเพชรเกษม

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไทย ประเทศไทย 90110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hatyaiwittayalai School
อักษรย่อ ญ.ว. / YW
ประเภท รัฐ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา-สตูล)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาปนา 6 กันยายน พ.ศ. 2488

71 ปี

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ

นายกลับ ส่งศรี เป็นครูใหญ่ท่านแรก

รหัส 10039011018
เพลง มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย

มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย(เพลงเก่า)

ร่มฟ้าแดง

เว็บไซต์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อักษรย่อ: ญ.ว. YW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 42 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 99 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,836 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,430 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 4,266 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตราประจำโรงเรียน คือ

ตรีจักร

- ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- จักร หมายถึง ความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ความคม อันจะปกป้องสถาบันทั้งสาม

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ

จามจุรี

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ

สุวิชาโน ภวํ โหติ

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 • ปรัชญาของโรงเรียน คือ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ

พระพุทธลีลาพิลาศ

 • อักษรย่อโรงเรียน คือ

ญ.ว.

 • อัตลักษณ์ คือ

ลูกญ.ว.เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 468 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งานกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ชื่อว่า โรงเรียนหาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียติดปากกันว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. เปิดสอนรุ่นแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน มีครู 3 คน ได้แก่นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่), นายอุทิศ นิยกาญจน์ และนายยงยุทธ มุณีแนม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหน้าปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น ไว้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬาอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้ตั้งชื่อถ้วยใบนี้ว่า ถ้วยตรี-จักร เป็นสัญลักษณ์กีฬาเด่นของโรงเรียน

บรรกาศภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2494

มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา เป็นการจุดประกายความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสตรีหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกันยา" ในปี พ.ศ. 2509 ในระยะนี้กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณสร้างอาคาร 1, 2, 3 และ 4 เป็นลำดับ และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแบบประสม (คมส.) เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเทียบเท่า อารยะประเทศ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น จำนวนนักเรียนชายและหญิงเพิ่มขึ้นถึง 1,200 คน

 • ปี พ.ศ. 2513

เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เพิ่มคำว่า"วิทยาลัย"ต่อจากชื่อเดิมเป็น ชื่อ "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย" ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว. ในปี 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกได้ทำชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 คน

 • ปี พ.ศ. 2517

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากมียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2519 มีนักเรียน 2,800 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 180 คน โดยมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2523

 • ปี พ.ศ. 2524

เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่พรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ เป็นสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่

 • ปี พ.ศ. 2525

เทศบาลเมืองหาดใหญ่ บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคารเรียน 5 เชื่อมต่อกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 16 มกราคม 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว. ทุกคนว่า "ผู้ใดบูชาครูเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"

 • ปี พ.ศ. 2526

เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่เดิม

 • ปี พ.ศ. 2532

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิค จากการแข่งขัน โอลิมปิควิชาการ (ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลทางโอลิมปิควิชาการเหรียญแรกของประเทศไทย ) โดยนายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญรางวัลดังกล่าวต่อมา ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์คำว่า"เรียนดี" ตามปรัชญาของโรงเรียน

 • ปี พ.ศ. 2534

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้ที่ดินศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2540

กรมสามัญอนุญาตให้ศูนย์เกษตรกรรมตำบลบ้านพรุ สาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดตั้งเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

 • ปี พ.ศ. 2542

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ โดยผู้อำนวยการเกษียร ภู่กลาง

 • ปี พ.ศ. 2544

โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ก่อสร้าง "อาคารอนุสรณ์ ๖o ปี หาดใหญ่วิทยาลัย"

โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 46,690,000 บาท

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกอบด้วย

อาคารอำนวยการ[แก้]

 • ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์
 • ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ชั้น 3 สำนักงานโครงการ SMT, สำนักงานโครงการห้องเรียนนวัตกรรม EIS
 • ชั้น 4ห้องสมุดวิทยาศาสตร์

อาคารเรียน ๑ ส่งศรีอนุสรณ์[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงการ สอวน., พสวท.)จำนวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน ๒ ขจรตรีจักร[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ และสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
 • ชั้น 2 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง
 • ชั้น 3 สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องสมุดคณิตศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง

อาคารเรียน ๓ จุฑาทักษิณ[แก้]

 • ชั้น 1ห้อง ROTC , ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 3 ห้อง , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 ห้อง

อาคารเรียน ๔ สิรินธรา[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มบริการงานทั่วไป , ห้องเรียนศิลปะ, สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลานศิลป์,ห้องแดนเซอร์จามจุรี(โครงการหอศิลป์เปิดเพื่อการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

 • ชั้น 2 ห้องพระพุทธศาสนา 1 ห้อง , ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง และมีทางเชื่อมไปยังหอประชุมราชาวดี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ SMT 3 ห้อง ได้แก่ห้อง 431-433

ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสีเขียวเป็นหลักและใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนโครงการ SMT

 • ชั้น 4 ห้องเรียนนวัตกรรม EIS จำนวน 4 ห้อง

หอประชุมราชาวดี[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องสมุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ชั้น 2 หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , หอประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (พิพิธภัณฑ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

อาคารเรียน ๕ ศรีปัทมราช[แก้]

 • ชั้น 1 ศูนย์อาหาร ญ.ว.
 • ชั้น 2 สำนักงานกลุ่มสาระภาษาไทย , ห้องเรียน
 • ชั้น 3 ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องค้นคว้า , ห้องเรียน

อาคารเรียน ๖ พัฒนพล[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล (ฝ่ายปกครอง) , สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , ห้องเรียนสุขศึกษา
 • ชั้น 2 พัฒนพลยิมเนเซียม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , ห้องแนะแนว
 • ชั้น 3 หมวดดนตรี , ห้องวงโยธวาทิต

อาคารเรียน ๗ ดลวัฒน์[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานพยาบาล , สำนักงานประชาสัมพันธ์ , สำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , สำนักงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ชั้น 2 หมวดอุตสาหกรรม , งานคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 3 หมวดคหกรรม , หมวดนาฏศิลป์
 • ชั้น 4 ห้องพักครู , ห้องเรียน
 • ชั้น 5 ห้องเรียนกลุ่มโครงการ English Program (EP)
 • ชั้น 6 สำนักงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม ,ห้องเรียน
 • ชั้น 7 ห้องเรียน , ห้องพระพุทธศาสนา

อาคาร ๖o ปี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

มี 7 ชั้น

 • ชั้น 2 ห้องสมุดใหม่ รอการดำเนินการ
 • ชั้น 3 ห้องเรียน โครงการวิทยาศาสตร์ สพฐ. และพสวท. , ห้องวิทยาศาสตร์ , สำนักงานโครงการพสวท.
 • ชั้น 4-7 สำนักงานโครงการ SMA , ห้องเรียนโครงการ SMA

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ 14 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 42 ห้องเรียน ดังนี้

 • 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 3. โครงการ English Program (EP) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 4. ห้องเรียนทั่วไป โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ(EIS Classroom)
 • 5. ห้องเรียนทั่วไป

แผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 17 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 57 ห้องเรียน ประกอบด้วย 5 โครงการพิเศษ และ 5 แผนการเรียน ได้แก่

 • 1. โครงการพสวท.และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สพฐ.) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA)จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 4. โครงการ English Program (EP)จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้องเรียน
 • 6. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 7. แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 8. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 9. แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่) 6 ก.ย.2488 - 26 ม.ค.2492
2 นายแช่ม ไวทยินทร์ (ครูใหญ่) 27 ม.ค.2492 - 8 ก.ย.2494
3 นายคม ภิรมยาภรณ์ (ครูใหญ่) 8 ก.ย.2494 - 21 ต.ค.2496
4 นายวรวิร์ ผ่องศรี (ครูใหญ่) 22 ต.ค.2496 - 24 มิ.ย.2502
5 นายไสว ทองสุก (ครูใหญ่) 25 มิ.ย.2502 - 1 มิ.ย. 2504
6 นายยิน เจริญสุข (ครูใหญ่) 13 ก.ค. 2504 - 10 ส.ค. 2508
7 ว่าที่ รต. วิจิตร วิจิตรสงวน (ผู้อำนวยการ) 3 พ.ย. 2508 - 30 ก.ย.2515
8 นายบัญญัติ บูรณหิรัญ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2515 - 16 มิ.ย. 2519
9 นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ (ผู้อำนวยการ) 18 ม.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2522
10 นายธรรมนูญ วิสัยจร (ผู้อำนวยการ) 13 พ.ย. 2522 - 30 พ.ย. 2528
11 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
12 นายวิรัช บุญนำ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535
13 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
14 นายเกษียร ภู่กลาง (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2543
15 นายสงบ มณีพรหม (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2543 - 30 มี.ค. 2554
16 ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2559
17 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล (ผู้อำนวยการ) 22 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง[แก้]

เกียรติประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematical Olympaid 2011 (SMO 2011) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554 ณ เมืองซีเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี พ.ศ. 2554 ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ สมาชิกของทีมชนะเลิศ ได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณ

ปี พ.ศ. 2554 รางวัลอันดับ 1 ระดับภาคใต้ จากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับภาค ประจำปี

พ.ศ. 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี พ.ศ. 2554 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : Asia Inter-Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2011 (AITMO 2011) ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง กาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคล

ปี พ.ศ. 2554 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Mathematics Compettition : Word Youth Mathematics Inter-City Compettition 2011 (IMC:WYMIC) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์เปี้ยนคะแนนรวมสูงสุด ประเภทกลุ่มบุคคล

ปี พ.ศ. 2554 ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 (ระดับมัธยมศึกษา)

ปี พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ IMC International Mathematics Contest (IMC Union) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์

ปี พ.ศ. 2554 ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Compettition 2012:YSC 2012) เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2553 รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศ ปีการศึกษา 2553

ปี พ.ศ. 2553 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6

ปี พ.ศ. 2553 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางกฎหมาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2553 นักเรียนได้คะแนนรวมสูงสุดสายวิทยาศาสตร์ และศิลป์-คณิต จากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง มอ. ปีการศึกษา 2554

พ.ศ. 2553 นักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณและคะแนนสูงสุดภาคใต้ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 9

ปี พ.ศ. 2553 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ม.ต้น ครั้งที่ 7 (IJSO) ณ ประเทศไนจีเรีย

ปี พ.ศ. 2553 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ปี พ.ศ. 2553 วงโยธวาทิตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศและถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 107,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 29 ปี 2553

ปี พ.ศ. 2552 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2552 นักเรียนชนะเลิศระดับประเทศการสอบแข่งขัน TOP TEST ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดยสำนักงานทดสอบ TOP TEST กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานประจำปี 2551 และโล่รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน 10 ปี จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2549” จากสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนจัดสร้างป้ายโรงเรียนขนาดมาตรฐาน เนื่องในวโรกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา มหาราชินี โดยได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก นายสุชีพ นางวิไล ลิ่มกตัญญู ศิษย์เก่า

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ 2 โครงการคือ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMA) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอวน.)

ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2534 จัดตั้งสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ปี พ.ศ. 2532 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิก จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเหรียญแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เป็น 1 ใน 7 ศูนย์ทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2526 เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2525 เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคาร 5 เชื่อมกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสก ในวันที่ 16 มกราคม 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว.

ปี พ.ศ. 2524 เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่เป็นสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เนื้อที่ประมาณ 74 ไร่

ปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน 2 ผลัด เนื่องจากนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ยุบรวมเป็นผลัดเดียว

ปี พ.ศ. 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 คน

ปี พ.ศ. 2513 เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เพิ่มชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิมเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว.

ปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโรงการมัธยมแบบประสม (คมส.)

ปี พ.ศ. 2509 เปลี่ยนแปลงจากการรับนักเรียนชายล้านเป็นสหศึกษาโดยยุบรวมกับโรงเรียน โรงเรียนสตรีหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกัยยา"

ปี พ.ศ. 2494 มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรก สอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา