รัฐบุรุษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัฐบุรุษ หรือ รัฐสตรี คือ บุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองหรือทางทหาร นักการทูต หรือ บุคคลสาธารณะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

ในประเทศไทย[แก้]

รัฐบุรุษอาวุโส[แก้]

ประเทศไทยเคยมีตำแหน่ง รัฐบุรุษอาวุโส หมายถึง บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ ในฐานะผู้นำทางการเมืองหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วไป

พระมหากษัตริย์ไทยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องบุคคลเป็นรัฐบุรุษอาวุโสจำนวน 1 คน คือ

รัฐบุรุษ[แก้]

ส่วนตำแหน่ง รัฐบุรุษ หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด ไม่มีความด่างพร้อย และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

คณะรัฐมนตรีจะมีมติเสนอชื่อให้รัฐสภาเห็นชอบแล้วทูลเกล้าฯ ถวายให้พระมหากษัตริย์ไทยยกย่องต่อไป ปัจจุบัน มีผู้ได้รับยกย่อง 1 ท่าน คือ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง นายปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐบุรุษอาวุโส, หน้า ๖๙๙, ตอนที่ ๗๐, เล่ม ๖๒, วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘