โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°46′38″N 100°46′48″E / 18.77722°N 100.78000°E / 18.77722; 100.78000

โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน แบบที่4
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Strisrinan School
อักษรย่อ ศ.น. (S.N.)
ประเภท รัฐ
ขึ้นกับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 37
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
รหัส 55012002
จำนวนนักเรียน 2,840 คน (2559)
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ต่อมาย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านและโรงเรียนราชานุบาลปัจจุบัน สุดท้ายย้ายมาอยู่ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านแทนที่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเดิม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๒ คน จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับคำสั่งมณฑลพายัพให้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดน่าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีศรีน่าน” จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมสามัญศึกษามีนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาค ประกอบกับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นทุกปี และสถานที่เล่าเรียนคับแคบ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๒๒๖/๒๔ ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในปี ๒๕๐๕ โรงเรียนเปิดโปรแกรมศิลป์ภาษาและรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่-น่าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ๗๙.๔ ตารางวา

โรงเรียนสตรีศรีน่านเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒธรรมจังหวัดน่าน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมือง ๑ และ ศูนย์ประสายงานเอเอฟเอส เขตน่าน ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๓) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปรัชญา วิสัยทัศน์[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน : เรียนเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม ความประพฤติดี มีคุณธรรม
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวินัย มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" อ่านว่า "ปัน-ญา -โล-กะ-สะ-มิ ปัด-โช-โต" แปลว่า "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
 • ตราประจำโรงเรียน : วงกลมซ้อนกันสองวง มีอักษรย่อ ศ.น.
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสิริมงคล
 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว-ขาว"
  • สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
  • สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้รู้กระจ่างแจ้ง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ร.ต.อ.ด้าย บูรณปกรณ์ พ.ศ. 2468 - 2472
2 นางคำเอ้ย วุฒิการณ์ พ.ศ. 2472 - 2486
3 นางพอใจ นัยพินิจ พ.ศ. 2486 - 2491
4 นางทองเจือ เกษรเสาวภาค พ.ศ. 2491 - 2487
5 นางนิภา นินทบดี พ.ศ. 2487 - 2516
6 นางสาวบุญงำ สงวนศรี พ.ศ. 2516 - 2519
7 นางสาวบุญเรียม ดวงพิกุล พ.ศ. 2519 - 2529
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2529 - 2532
9 นางนุกูล บุญแข็ง พ.ศ. 2532 - 2535
10 นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2535 - 2538
11 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2538 - 2541
12 นางมะลิ จิตตวงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2541 - 2542
13 นายชวลิต วิชาศิลป์ พ.ศ. 2542 - 2546
14 นางอดิสัย วิเศษวัชร์ พ.ศ. 2546 - 2548
15 นายเสรี พิมพ์มาศ พ.ศ. 2549 - 2554
16 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ พ.ศ. 2554 - 2559
17 นายสมาร์ท แก้วบัวดี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

เพลงประจำโรงเรียนสตรีศรีน่าน[แก้]

พิใสพิสุทธิ์ดุจเทพแต่ง ไขแสงส่องสกาววาวแวว
เปรียบประดุจดวงแก้ว เจียระไนงามดี
คือศิษย์ยาสตรีศรีน่าน
สถานศึกษาประเสริฐศรี ภาคภูมิใจในขาวเขียวขจี ขวัญชีวีขวัญใจแห่งเรา
สตรีศรีน่าน (สตรีศรีน่าน) นามนี้นานมา (นามนี้นานมา)
คู่ฟ้า นันทบุรี เกียรติกระเดื่องนามขจรเฉิดเฉลา
ผองเราภูมิจิตรเป็นนิจนิรันดร์ (ซํ้า)


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]