โรงเรียนศรัทธาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
Sattha Samut School
ตราประจำโรงเรียน
ปญฺญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 ประเทศไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sattha Samut School
อักษรย่อ ศ.ส. SS
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้ง พระมหาสิทธิการ(ทอง)
เขตการศึกษา สมุทรสงคราม
รหัส 1075101001
ผู้อำนวยการ นายธัตถพล คชสาร
จำนวนนักเรียน 2,228 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี          สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลง มาร์ชศรัทธาสมุทร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร (อักษรย่อ : ศ.ส.; อังกฤษ: Sattha Samut School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คู่กับโรงเรียนถาวรานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิต”ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ความหมายตราโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน

ตัวอักษร “ศ” ประดับคบเพลิงมีปีก เหนือ คบเพลิงเป็นเปลวรัศมี

มาจากคำว่า “ศรัทธา” เป็นคำแรกของ “ศรัทธาโสภิต” ซึ่งเป็น สมณศักดิ์ของพระมหาสิทธิการ (ทอง) ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน

 • คบเพลิง หมายถึง ความสว่าง รุ่งโรจน์
 • ปีก หมายถึง ความขจรไกล
 • ความหมายรวม “ศรัทธาสมุทรมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ขจรขจายไกลไปทั่ว”

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • ความหมายของชื่อโรงเรียน ศรัทธาสมุทร แยกได้เป็น
  • ศรัทธา เป็นชื่อของพระครูศรัทธาโสภิต ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน
  • สมุทร เป็นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม
 • คำขวัญ ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม
 • คติธรรม ปญฺญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
 • อัตลักษณ์ “ประพฤติดี มีคุณธรรม” ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่แสดงออก คือ

มารยาทดี : การไหว้ วาจาสุภาพ มีวินัย : ไม่หนีเรียน ตรงเวลา (ส่งงาน มาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลา)ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย รักษาความสะอาด น้ำใจงาม : มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน (จิตสาธารณะ) มีความพอเพียง : อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

 • เพลงประจำโรงเรียน ได้แก่ เพลงมาร์ช โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 • อักษรย่อ ได้แก่ ศ.ส. (SS)
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นทองอุไร
 • สีประจำโรงเรียน          สีน้ำเงิน-สีเหลือง

     สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน

     สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพ ความร่าเริง สว่าง สดใส