โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
Wny-logo.png
เรียนดี สามัคคี มีวินัย
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)
862/1 หมู่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wangnamyen Witthayakhom School
อักษรย่อ ว.น.ย. / WNY
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2521
รหัส 1012270401
เพลง มาร์ชโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่ 862/1 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์และโทรสาร 037-251429

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในเขตอำเภอวังน้ำเย็นและใกล้เคียง คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนประกอบด้วย นายถาวร ภู่เจริญ (หัวหน้ากิ่ง) นายสมชาย อู่ตะเภา (ศึกษาธิการอำเภอ) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จัดหาที่สำหรับสร้างโรงเรียน และได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนซับคีรี (โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179) นั้นว่างอยู่ มีเนื้อที่ 16 ไร่ และได้รับบริจาคจากนายแพง กัทลี และนายสมาน วันเนาว์ รวมที่ดิน 45 ไร่ 2 งาน

ปัจจุบันโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จัดการศึกษาทั้งระบบมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มีอาคารเรียนถาวรจำนวน 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 1 หลัง หอสมุด 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และโรงฝึกงาน 2 หลัง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปอักษรย่อโรงเรียนรองรับด้วยลายกนก มีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ชมพู
สีน้ำเงิน หมายถึง ความแข็งแกร่ง อดทน
สีชมพู หมายถึง ความมีระเบียบ
ดังนั้น น้ำเงิน-ชมพู จึงหมายถึง ชาววังน้ำเย็นวิทยาคมมีความแข็งแกร่ง อดทน พร้อมด้วยระเบียบวินัย
 • คติธรรม : สุวิชาโน ภวํ โหติ
 • คติพจน์ : เรียนดี สามัคคี มีวินัย
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี

เป้าหมาย[แก้]

 1. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
 2. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงาน ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 3. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
 4. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาที่ ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
 7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง ช่วงดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายเรียน ใจดี ครูใหญ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 - 1 มกราคม พ.ศ. 2523 2 ปี
2 นายวิเชียร บัวเรือง รักษาการครูใหญ่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 2 เดือน
3 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 5 ปี
4 ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร ศิลารัตน์ อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 4 ปี
5 นายประพนธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535 3 ปี
6 นายปกรณ์ ภูมิเขต ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2544 10 ปี
7 นายชูชาติ ชอบชื่นชม ผู้อำนวยการ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 26 มกราคม พ.ศ. 2554 10 ปี
8 นายสุวรรณ ทวีผล ผู้อำนวยการ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 2 ปี
9 นายนิพนธ์ ภัสสราอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 1 ปี
10 นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]