โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
Chumpholphonphisai School
ที่ตั้ง
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ 240/2 หมู่ที่ 2 ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไทย
ประเทศไทย 43120
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.พ.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญผมสั้น ยกมือไหว้ แต่งกายดี มีวินัย ไฝ่คุณธรรม นำวิชาการ
สถาปนาพ.ศ. 2500
เขตการศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
จำนวนนักเรียนประมาณ 3,000 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
สี   น้ำเงิน-เหลือง
เพลงเพลงมาร์ชชุมพลโพนพิสัย
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660514/

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโพนพิสัยและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พ.ศ. 2499 ราษฎรอำเภอโพนพิสัยจำนวนหนึ่ง ได้ทำหนังสือคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียน วิสามัญศึกษาขึ้นที่อำเภอโพนพิสัย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นประกอบด้วย

 1. นายอรรถ พิสัยสวัสดิ์
 2. นายเพ็ง พิสัยสวัสดิ์
 3. นายฮี้ อึ้งตระกูล
 4. ส.ต.ต.เมือง วงษ์หาบุตร
 5. นายยวง พุฒแก้ว
 6. นายแสน พรมทะลือ
 7. นายบุง มงคลรัฐ
 8. นายเปลี่ยน มีฤทธิ์
 9. นายพิมพ์ ช่วยจันทร์

ต่อมานายอำเภอโพนพิสัย คือ นายเสงี่ยม ราชเรืองบิน และศึกษาธิการอำเภอ คือ นายสัทธา อินทรพานิช ได้ทำการประชุมกรรมการ 9 คน และชาวบ้านหมู่บ้านจุมพล บ้านจอมนาง และบ้านวัดหลวง ที่ประชุมตกลงให้เอาที่ดินริมห้วยจอมนางเป็นที่ตั้งโรงเรียน ในเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เดือนมกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญขึ้นที่อำเภอโพนพิสัย โดยให้อำเภอเป็นผู้สร้างอาคารเรียนการสอนในระยะแรกให้ยืมครูประชาบาลมาช่วย

ทำการสอน 3 คน คือ

 1. นายประลอง ผดุงศรี ครูโรงเรียนจุมพลวิทยา (โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยปัจจุบัน)
 2. นายประมูล โพธินันท์ ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง
 3. นายคำเปลื้อง นุราช ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง

ต่อมาทางจังหวัดได้บรรจุครูอีก 2 คน คือ

 • นายสำรอง ถารี
 • นายสมหมาย โพธิ์ศรี (นายสุเมธี โพธิ์ศรี)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย[แก้]

วันที่ 5 มิถุนายน 2500 ทางจังหวัดได้ส่ง นายสำลี ผดุงศรี มารักษาตำแหน่งครูใหญ่พร้อมกันนั้น ได้ส่งครูยืมมาช่วยทำการสอน กลับโรงเรียนเดิม เริ่มทำการสอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2500 โดยเปิดรับนักเรียน ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 1 ห้องเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2500 ได้เปิดป้ายโรงเรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสหราษฎรังสรรค์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนโพนพิสัยวิทยาคม และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมพล จนเป็นชื่อในปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยและมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รายนาม ตำแหน่ง
2500 – 2516 นายสำลี ผดุงศรี ครูใหญ่คนแรก
2516 – 2519 นายวิเชียร ชูประยูร อาจารย์ใหญ่
2519 – 2529 นายสมหวัง คณิตประเสริฐ ผู้อำนวยการ
2529 – 2533 นายฉลาด นิเทศ ผู้อำนวยการ
2533 – 2540 นายสุเมธี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ
2540 – 2547 นายทรงกลด สรรพอาษา ผู้อำนวยการ
2547 – 2549 นายสมทัย แสนโครต ผู้อำนวยการ
2549 – 2558 นายนภดล ผดุงศรี ผู้อำนวยการ
2558 – 2560 ดร. ประยูร ยวนยี ผู้อำนวยการ
2560 – ปัจจุบัน ดร. พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]